Cultural Heritage Sites List

# Name Engish Name Dzongkha Village Action
1 Khandoi lhakhang

མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཁང་།

View Details
2 Tsepa med lhakhang

ཚེ་དཔའ་མེད་ལྷ་ཁང་།

khangrab View Details
3 Langmathil Duesel Lhamaoi lhakhang

གླང་མ་འཐིལ་དུད་སོལ་ལྷ་མོའི་ལྷ་ཁང་།

View Details
4 Dorjitse Goenpa

རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགོན་པ།

Phromphrong View Details
5 Tadingang lhakhang

རྟ་མགྲིན་སྒང་ལྷ་ཁང་།

View Details
6 Thowadra Lhakhang

སྟང་མཐོ་བྲག་དགོན་པ།

Chutoed View Details
7 Bumthang Phok/Bumphug lhakhang

བུམ་ཕུག་ལྷ་ཁང་།

Sarmeth View Details
8 Pelphug lhakhang

དཔལ་ཕུག་ལྷ་ཁང་།

Naruth View Details
9 Bezurchel lhakhang

སྦས་ཟུར་ཆལ་ལྷ་ཁང་།

View Details
10 Tang Ugyencholing lhakhang/Dzong

སྟང་ཨྱོན་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
11 Dungkhabi Zangdo Pelri Lhakhang

དུང་ཁ་སྦིས་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ལྷ་ཁང་

View Details
12 Jog lhakhang

འཇོག་ལྷ་ཁང་།

Jog View Details
13 Nugmanang Dechenling lhakhang

སྨྱུག་མ་ནང་བདེ་ཆེན་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Kuenzang Drag View Details
14 Phodrong lhakhang

ཕོ་གྲོང་ལྷ་ཁང་།

Phom Drong View Details
15 Taag Rimochen Lhakhang

སྟང་རིན་མོ་ཅན་ལྷ་ཁང་།

Rimochen View Details
16 Kuenzangdra lhakhang

ཀུན་བཟང་བྲག་ལྷ་ཁང་།

Kuenzangdrag View Details
17 Penpoi lhakhang

དཔོན་པོའི་ལྷ་ཁང་།

Khangrab View Details
18 Namkha lhakhang

གནམ་མཁའ་ལྷ་ཁང་།

Namkha View Details
19 Utse Gyalpoi lhakhang

དབུ་རྩེ་རྒྱལ་པོའི་ལྷ་ཁང་།

Tang View Details
20 Pangzhing Nyenjed lhakhang

སྤང་ཞིང་ཉིན་བྱེད་ལྷ་ཁང་།

Pangshing View Details
21 Ugyencholing Tshuglagkhang

ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་

View Details
22 Ani Lhakhang

ཨ་ནེ་ལྷ་ཁང་།

Gambling View Details
23 Tharnang Rithroed lhakhang

ཐར་སྣང་རི་ཁྲོད་ལྷ་ཁང་།

View Details
24 Khangrab lhakhang

ཁང་རབ་ལྷ་ཁང་།

View Details
25 Phodrong Samtenling

ཕོ་བྲོང་བསམ་རྟེན་གླིང་།

View Details
26 Pema Thechok choling Nunnery institute

པདྨ་ཐེག་མཆོག་ཆོས་གླིང་ཨ་ནེའི་གྲྭ་ཚང་།

Bezur View Details
27 Sogsobi Drubdey

སྲོབ་སོ་སྦིས་སྒྲུབ་སྡེ་

Sogsobi View Details
28 Gyalmozhong lhakhang

རྒྱལ་མོ་ཞོང་ལྷ་ཁང་

Gyalmozhong View Details
29 Mebar tsho

མེ་འབར་མཚོ།

Tang View Details
30 Tashiling lhakhang

བཀྲིས་གླིང་ལྷ་ཁང།

Phodrong View Details
31 Chojam lhakhang

སྐྱོ་འབྱམས་ལྷ་ཁང་།

Chojam View Details
32 Khangzug choeten

ཁང་གཟུགས་མཆོད་རྟེན།

Khangrab View Details
33 Thre lhakhang

ཁྲི་ལྷ་ཁང་།

View Details
34 Drupkhang Yoeselphu

སྒྲུབ་ཁང་འོད་གསལ་ཕུག

View Details
35 Goenkhang

དགོན་ཁང་།

View Details
36 Baeyul Thramaling lhakhang

སྦས་ཡུལ་ཁྲ་མ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Samreth View Details
37 Geney lhakhang

དགེ་གནས་ལྷ་ཁང་།

Zugney View Details
38 Nyangrel lhakhang

ཉང་རལ་ལྷ་ཁང་།

Ngangar View Details
39 Choedrak Goenpa

ཆོས་བྲག་དགོན་པ།

Choda View Details
40 Zhuri lhakhang

གཞུ་རི་ལྷ་ཁང་།

Zhurey View Details
41 Dorden Goenpa

རྡོར་གདན་དགོན་པ།

View Details
42 Thamaleng lhakhang

མཐའ་མ་ལེང་ལྷ་ཁང་།

View Details
43 Samtenling lhakhang

བསམ་རྟེན་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
44 Tharpalaing tshuklakahang

ཐར་པ་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་།

View Details
45 Zhab's zimchung Phurpai lhakhang

ཞབས་ཀྱི་གཟིམ་ཅུང་ཕུར་པའི་ལྷ་ཁང་།

View Details
46 Samtencholing Nangma Thil lhakhang

བསམ་རྟེན་ཆོས་གླིང་སྣང་མ་འཐིལ་ལྷ་ཁང་།

View Details
47 Buli lhakhang

བུ་ལི་ལྷ་ཁང་།

View Details
48 Gyaltsa Dungsagar lhakhang

རྒྱལ་རྩ་བརྡུངས་ས་མགར་ལྷ་ཁང་།

Gyaltsa View Details
49 Getsa Gar dungsa Lhakhang

རྒྱལ་རྩ་མགར་བརྡུང་ས་ལྷ་ཁང་

Gaytsa View Details
50 Trakar Samdrup choling lhakhang/Lhundrub Deyang Lhakhang

སྤྲ་དཀར་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
51 Donga Shedrup Gatshelcholing

View Details
52 Thromey lhakhang

ཁྲོ་སྨད་ལྷ་ཁང་།

Thrometh View Details
53 Choeten Nyingpo lhakhang

མཆོད་རྟེན་རྙིང་པོའི་ལྷ་ཁང་།

Zugney(chorten Nengpa) View Details
54 Namphur lhakahng

གནམ་འཕུར་ལྷ་ཁང་།

Hurjee View Details
55 Phur gyen lhakhang

ཕུར་བྱོན་ལྷ་ཁང་།

Hurjee View Details
56 Nanggarpa lhakhang

ནང་སྒར་པ་ལྷ་ཁང་།

Nangar View Details
57 Termanti Lhakhang

གཏེར་མཱན་ཏིའི་ལྷ་ཁང་

Trakar View Details
58 Domkhar lhakhang

སྡོམ་མཁར་ལྷ་ཁང་།

View Details
59 Pangtey Sangnga choling lhakhang

སྤང་སྟོད་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Pangtey goenpa View Details
60 Terzey Lhakhang

གཏེར་མཛོད་ལྷ་ཁང་།

View Details
61 Urug lhakhang

ཨུ་རུག་ལྷ་ཁང།

Uru View Details
62 Uruk Namdrukcholing lhakhang/Rangbi Naktshang Lhakhang

དབུ་རུག་གནམ་འབྲུག་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Uru View Details
63 Yamthrak Rabtenling lhakhang

ཡམ་ཕྲག་རབ་རྟེན་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Yamthra View Details
64 Chuche-zey lhakhang

བཅུ་གཅིག་ཞལ་ལྷ་ཁང་།

Gaytsa View Details
65 Gongzog Lhakhang

དགོངས་རྫོགས་ལྷ་ཁང་

Kakanying View Details
66 Samtenling Zhechag lhakhang

བསམ་གཏན་གླིང་གཞིས་ཆགས་ལྷ་ཁང་།

Samtenling View Details
67 Nimalung shedra

ཉི་་མ་ལུང་བཤད་གྲྭ།

View Details
68 Tharpaling shedra

ཐར་པ་གླིང་བཤད་གྲྭ།

Tharpaling View Details
69 Domkhar Tashicholing Dzong

སྡོམ་མཁར་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་རྫོང་།

Domkhar View Details
70 Trakhar sheksa lhakhang

སྤྲ་མཁར་བཤག་ས་ལྷ་ཁང་།

View Details
71 Domkhar Linga lhakhang

སྡོམ་མཁར་གླིང་དགའ་ལྷ་ཁང་།

View Details
72 Ursang lhakhang

ཨུར་བསངས་ལྷ་ཁང་།

Ursang View Details
73 Birgey lhakhang

སྦིར་རྒྱས་ལྷ་ཁང་།

Samling View Details
74 Chodeypang lhakhang

ཆོས་སྡེ་སྤང་ལྷ་ཁང་།

View Details
75 Chamkhar choeten

ལྕགས་ཁར་མཆོད་རྟེན།

View Details
76 Bakha khamsum Yongdel Tshamkhang

སྦ་ཁ་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་འབྲེལ་འཚམས་ཁང་།

View Details
77 Donga Lhalam yodseling goenpa

མདོ་སྔགས་ལྷ་ལམ་འོད་གསལ་གླིང་དགོན་པ།

View Details
78 Lamey zimchung

བླ་མའི་གཟིམ་ཅུང་།

View Details
79 Nangney lhakhang

སྣང་གནས་ལྷ་ཁང་།

Nangney View Details
80 Beam Tharpaling Lhakhang

བིམ་ཐར་པ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Beam Tharpaling View Details
81 Choegoen Zamlha Drag lhakhang

ཆོས་དགོན་ཛམ་ལྷ་བྲག་ལྷ་ཁང་།

View Details
82 Jampa Lhakhang

བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་།

Jamphel Lhakhang View Details
83 Pangkhar lhamorematai lhakhang

སྤང་མཁར་ལྷ་མོའི་རེ་མལྟའི་ལྷ་ཁང་།

Pangkhar View Details
84 Zhabjithang Lhakhang

ཞབས་རྗེས་ཐང་ལྷ་ཁང་།

Zhabjithang View Details
85 Kenchogsum Lhakhang

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལྷ་ཁང་།

Kenchogsum View Details
86 Chakhar lhakhang

ལྕགས་ཁང་ལྷ་ཁང་།

Chakhar View Details
87 Jakar lhakhang

Chamkhar View Details
88 Ugyen Zhugthril Lhakhang

ཨོ་རྒྱན་བཞུགས་ཁྲི་ལྷ་ཁང་

Ugyen Zhabje View Details
89 Kadrak Goenpa

བཀའ་དྲག་དགོན་པ

View Details
90 Gelongma Pelmo Drubphug lhakhang

དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོའི་སྒྲུབ་ཕུག་ལྷ་ཁང་

View Details
91 Shugdra

ཤུགས་བྲག/ཤུལ་བྲག

Kharsa View Details
92 Pema samba lhakhang

པད་མ་སམ་བྷ་ལྷ་ཁང་།

Pemasamba View Details
93 Pema lhakhang

པདྨ་ལྷ་ཁང་།

View Details
94 Thelsel-phel lhakhang

འཕྲལ་སེལ་འཕེལ་ལྷ་ཁང་།

Dodrong View Details
95 Ngang Lhakhang

ནཱ་སྒང།

Ngang View Details
96 Takgo Lhakhang

ལྟག་ག་ལྷ་ཁང་།

Thangbi View Details
97 Dur dendupcholing lhakhang

དུར་དོན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Dhur View Details
98 Sarum goenpa

ས་རུམ་དགོན་པ།

Sarum View Details
99 Sey Dratshang

སྲས་གྲྭ་ཚང་།

Wangduecholing View Details
100 Tamzhing lhakhang

གཏམ་ཞིང་ལྷ་ཁང་།

Tamzhin View Details
101 Jakar Dzong

བྱ་དཀར་རྫོང་།

Chakhar View Details
102 Thangbi Lhakhang /Thangbi Lhundrup Choling lhakhang

ཐང་ཁ་སྦིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ལྡན་ལྷ་ཁང་།

Thangbi View Details
103 Dordoling sangngacholing lhakhang

དུར་རྡོ་གླིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

Dhur Luisbee View Details
104 Lunggi rawa lhakhang

ལུང་གི་རྭ་བ་ལྷ་ཁང་།

Dur lusibee View Details
105 Zangling lhakhang

བཟང་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Zangling View Details
106 Korlai goenpa lhakhang

སྐོར་ལའི་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་།

View Details
107 Petsheling Goenpa

པད་ཚད་གླིང་དགོན་པ།

Pedtsheling View Details
108 Dorjibee lhakhang

རྡོ་རྗེ་སྦིས་ལྷ་ཁང་།

Dorjibee View Details
109 Kadrak Tsemara Naykhang

བཀའ་དྲག་ཙེ་མ་རའི་གནས་ཁང་

View Details
110 Lhodra Kharchu Dratshang

ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་གྲྭ་ཚང་།

View Details
111 Dawathang lhakhang

ཟླ་བ་ཐང་ལྷ་ཁང་།

Dawathang View Details
112 Gyelyum Zimchung

རྒྱལ་ཡུམ་གཟིམ་ཅུང་།

View Details
113 Kurjey Tsuglakhang Sarpa

སྐུ་རྗེ་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་པ།

View Details
114 Kadrin Tsemari Neykhang

བཀའ་དྲིན་རྩེ་མ་རའི་གནས་ཁང་།

View Details
115 Gellenkhar dungkhar lhakhang

རྒྱལ་བློན་མཁར་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
116 Nangsi phel Kuengacholing lhakhang

སྣང་སྲིད་འཕེལཀུན་དགའ་ཆོས་གླིང་་ལྷ་ཁང་།

Nangsiphel View Details
117 Nangsi phel lhakhang

སྣང་སྲིད་འཕེལ་ལྷ་ཁང་།

Nangsiphel View Details
118 Kharchu dratshang pema shedrup choling

མཁར་ཆུ་གྲྭ་ཚང་པད་མ་ཤེས་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Jakar View Details
119 Bayul khenjong Pema yedling

སྦས་ཡུལ་མཁན་ལྗོངས་པད་མ་འོད་གླིང་།

View Details
120 Wangduecholing Dzong/Palace

དབང་དུས་ཆོས་གླིང་ཕོ་བྲང་།

View Details
121 Dakar choeling

བདག་དཀར་ཆོས་གླིང་།

View Details
122 Lamay Goenpa

View Details
123 Chukhor Mani

ཆུ་འཁོར་མ་ནི།

Wangdicholing View Details
124 Chukhor Mani

ཆུ་འཁོར་མ་ནི།

Nangse-phel View Details
125 Kurjey lhakhang

སྐུ་རྗེས་ལྷ་ཁང་།

Kurje View Details
126 Zangthoperli *(Near Kuje lhakhang)

View Details
127 Throema Tshokhang

ཁྲོས་མའི་ཚོགས་ཁང་།

Jalikhar View Details
128 Tshamkhang

འཚམས་ཁང་།

View Details
129 Duthore

དུར་ཁྲོད།

View Details
130 Jangchub Choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

Nobgang View Details
131 Yuellha Chenpoi Phodrang

གཡུས་ལྷ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་།

Chhoekhor toe View Details
132 Changlo-chen lhakhang

ལྕང་ལོ་ཅན་ལྷ་ཁང་།

Jakar View Details
133 Guru statue

གུ་རུའི་སྐུ།

Yotongla pass View Details
134 Droelma Yoedzer Khachapling Tshogpa

སྒྲོལ་མ་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་གླིང་ཚོགས་པ།

Gongkhar View Details
135 Wangling dzong

དབང་གླིང་རྫོང་།

View Details
136 Chhoekhor lhakhang

ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
137 Kurjey Goenpa Lhamoi Nekhang

སྐུ་རྗེ་དགོན་པ་ལྷ་མོའི་གནས་ཁང་།

View Details
138 Ngurpai Yul Dungkhor Lhakhang

ངུར་པའི་ཡུལ་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
139 Pangri Gomchen lhakhang

སྤང་རི་སྒོམ་ཆེན་ལྷ་ཁང་།

View Details
140 Dzongtag Keybuling tshenkhang

རྫོང་ལྟག་སྐྱེས་བུ་ལུང་བཙན་ཁང་།

View Details
141 Gongkhar lhakhang

གོང་མཁར་ལྷ་ཁང་།

Goling View Details
142 Kharsamang dungkhor lhakang

མཁར་ས་དམང་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

Kharsa View Details
143 Bayul pagsamlung lhakhang

སྦས་ཡུལ་དཔག་བསམ་ལུང་ལྷ་ཁང་།

View Details
144 Drapham Dzong

View Details
145 Sumtrhang Lhakhang

སུམ་ཕྲང་ལྷ་ཁང་།

Sombrang View Details
146 Shamzur Ney lhakhang

ཤམ་ཟུར་གནས་ལྷ་ཁང་

View Details
147 Shingkhar Rinchen Jungney lhakhang

ཤིང་མཁར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལྷ་ཁང་།

View Details
148 Shingnyer Lhakhang

ཤིང་གཉེར་ལྷ་ཁང་

View Details
149 Beyteng Geyden lhakhang

སྦས་སྟེང་དགེ་ལྡན་ལྷ་ཁང་།

View Details
150 Tangsibi Tashicholing lhakhang

སྟང་སི་སྦིས་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
151 Zachui Rethrod lhakhang

གཟའ་ཆུའི་རི་ཁྲོད་ལྷ་ཁང་།

View Details
152 Tangsibi Lhakhang/Dechenling

སྟང་སི་སྦིས་ལྷ་ཁང་།

Tangsibi View Details
153 Shingkhar dechenling

ཤིང་མཁར་བདེ་ཆེན་གླིང་།

Shingkhar View Details
154 Druk Rinchen Juney lhakhang

འབྲོག་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལྷ་ཁང་།

View Details
155 Dozhi Tsuklakhang

མདོ་གཞི་གཙུག་ལག་ཁང་།

View Details
156 Wangthang Monastery

ཝང་ཐང་དགོན་པ།

Wangthang View Details
157 Wangthang Goenpa Lhakhang Sarpa

དབང་ཐང་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་གསར་པ་

View Details
158 Pangkhar lhakhang

སྤང་མཁར་ལྷ་ཁང་།

Pangkhar View Details
159 Rethrod Gaden Goenpa/Trashi Gaden lhakhang,Wamtser lhakhang

རི་ཁྲོད་དགའ་ལྡན་དགོན་པ།

View Details
160 Mani Dungkhor Lhakhang

མ་ནི་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
161 Neypo Thinley Taktsen's phodrang

གནས་པོ་ཕྲིན་ལས་རྟགས་ཚན་གྱི་ཕོ་བྲང་།

View Details
162 Tsezog Dungkhor

སྲི་བཟློག་དུང་འཁོར།

View Details
163 Thrimshingla choeten

ཁྲུང་ཤིང་ལའི་མཆོད་རྟེན།

View Details
164 Chimin choeten

འཆི་མིན་མཆོད་རྟེན།

View Details
165 Jangchub Choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

View Details
166 Ura Lhakhang

View Details
167 Cheyul Lhakhang

ལྕེ་ཡུལ་ ལྷ་ཁང་

Cheyul View Details
168 Daga Lhakhang

ད་དགའ་ ལྷ་ཁང་

View Details
169 Karsel Lhakhang

དཀར་གསལ་ལྷ་ཁང་

Daga View Details
170 Trashigang Lhakhang

བཀྲིས་སྒང་ལྷ་ཁང་

View Details
171 Tshebji Lhakhang

ཚེ་སྦིས་ལྷ་ཁང་

Tshebji View Details
172 Darkar Goenkha

དར་དཀར་དགོན་ཁ་

Daga View Details
173 Phutsa Lhakhang

ཕུ་རྩ་ ལྷ་ཁང་

Phutsa View Details
174 Keunga Chholing /Bachhu Lhakhang

ཀུན་དགའ་ཆོས་གླིང་

View Details
175 Tumdra Pasam Ame Nye Lhakhang

སྟུམ་བྲག་སྤག་བསམ་ཨ་མའི་གནས་ ལྷ་ཁང་

View Details
176 Khemalakha Lhakhang

སྐྱེ་མ་ལ་ཁ་ ལྷ་ཁང་

Kemalakha View Details
177 Rinchentse Lhakhang/Darla Mangi Lhakahng

རིན་ཆེན་རྩེ་་ལྷ་ཁང་

Rinchhentse (Gurung Goan) View Details
178 Bazaguru Dungkhor

བ་ཛྲ་གུ་རུ་ གདུང་འཁོར་

Tsimasham View Details
179 Jangchub Choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་

Tala View Details
180 Dhamdara Lhakhang

དམ་དྷ་ར་ ལྷ་ཁང་

Nyimgang(Ghamdara) View Details
181 Seeh Choeten

བསྲི་མཆོད་རྟེན་

Lumbichu View Details
182 Bhutan Board Product Ltd Lhakhang

View Details
183 Darla Tashi Choeling Lhakhang

དར་ལ་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Upper Saureni View Details
184 Ngag Sungmai Neykhang

སྔགས་སྲུང་མའི་གནས་ཁང་

View Details
185 Shiva Laya Mandir

ཤི་བྷ་ལ་ཡ་མན་དྷིར་

View Details
186 Norgang toed Saraswasti Mandir

ནོར་སྒང་སྟོད་ས་ར་སྭསྟི་མན་དྷིར་

Norgangtoed View Details
187 Metakha Lhakhang

མེ་ལྟག་ཁ་ ལྷ་ཁང་

Meta Goenpa View Details
188 Phuntsho Pelri Goenpa

ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་དགོན་པ་

Metab Goenpa toed View Details
189 Sachhog Lhakhang

ས་ཕྱོགས་ལྷ་ཁང་

View Details
190 Pachhu Lhakhang

སྤ་ཆུ་ལྷ་ཁང་

P/ling Town View Details
191 Phuenling Goenpa Lhakhang/Kharbandi Goenp

ཕུན་གླིང་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་

View Details
192 Zangtopelri Lhakhang

ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ལྷ་ཁང་

P/ling Town View Details
193 Aku Tongmi Dungkhor Lhakhang

ཨ་ཁུ་བཀྲོངས་མི་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

P/ling Town View Details
194 P/Ling Lhakhang/Tashi Pelden ChoLing

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Throm View Details
195 P/ling Lhakhang

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལྷ་ཁང་

View Details
196 Namgyal Choling Lhakhang/ Lobdra

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་ ལྷ་ཁང་

View Details
197 Rinchending Goenpa

རིན་ཆེན་ལྡིང་དགོན་པ་

View Details
198 Choeten

མཆོད་རྟེན་

View Details
199 Reldri School Lhakahng

རལ་གྲི་སློབ་གྲྭའི་ལྷ་ཁང་

View Details
200 Ramitey Throema Lhakhang

ར་མི་ཏེ་ཁྲོས་མ་ལྷ་ཁང་

Wangduegatshel View Details
201 Chukhor Mani

ཆུ་འཁོར་མ་ཎི་

Lubichhu View Details
202 Kamji Lhakhang/Kamji Kuenga Chhoeling Lhakhang

ཀམ་བྱི་ ལྷ་ཁང་

Kamji View Details
203 Bub Goenpa

སྦུབ་དགོན་པ་

Dagpa View Details
204 Geling Goenpa

དགེ་གླིང་དགོན་པ་

View Details
205 Bungleg Goenpa Lhakhang

འབུང་ལེགས་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་

View Details
206 Sekhar Gutog

སེ་མཁར་མགུ་ཏོ་

View Details
207 Paga Boed Goenpa Lhakhang

པཱ་གྷ་བོད་དགོན་པ་ ལྷཁང་

chapcha View Details
208 Remetekha Lhakhang

ར་མི་ཏེ་ཁ་ ལྷ་ཁང་

Remetekha View Details
209 Gangkha Lhakhang

སྒང་ཁ་ ལྷ་ཁང་

Gangkha View Details
210 Thardrak Goenpa Ney Lhakhang

མཐར་བྲག་དགོན་པ་གནས་ལྷ་ཁང་

Rimtekha View Details
211 Shelma Goenpa Ney Lhakhang

ཤེལ་མ་དགོན་པ་གནས་ལྷ་ཁང་

View Details
212 Lombi Lhakhang

ལོམ་སྦིས་ལྷ་ཁང་

Rimtekha View Details
213 Kudung Chorten Lhakhang

སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་

Chapcha View Details
214 Dorgoen Dargay Chholing Tsuglakhang

རྡོར་དགོན་དར་རྒྱས་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་

Dargoen View Details
215 Shelgoen Wogma Lhakhang/Karsel lhakhang

ཤེལ་མགོན་འོག་མ་ལྷ་ཁང་

Shelgoen View Details
216 Bunakha Lhakhang/Buna Dargey Choling Lhakhang,Bunor

སྦུག་ན་ཁ་ ལྷ་ཁང་

Bunakha View Details
217 Dokhachu Goenpa

རྡོ་མཁའ་ཆུ་དགོན་པ་

View Details
218 Chapcha Dzong

སྐྱབས་ཆ་རྫོང་

View Details
219 Mani Dungkhor and Chukhor Mani

མ་ཎི་གདུང་འཁོར་དང་ཆུ་འཁོར་མ་ཎི་

Langnyelkha View Details
220 Lobneykha Lhakhang/ Goensakha lhakhang

སློབ་གནས་མཁའ་ ལྷ་ཁང་

- View Details
221 Chukhor Mani

ཆུ་འཁོར་མ་ཎི་

Shelyul View Details
222 Mani Dungkhor

མ་ཎི་གདུང་འཁོར་

Jelmo View Details
223 Tshamdrak Goenpa/Tshamnang

མཚམས་བྲག་དགོན་པ་

View Details
224 Dud Jagzur Choeten

བདུད་བྱག་ཟུར་མཆོད་རྟེན་

View Details
225 Pagar Sangngag Choling Goenpa/Pagar Goenpa

སྤ་གར་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་

Pagga Goenpa View Details
226 Khamzang Choeten

ཁམས་བཟང་མཆོད་རྟེན་

View Details
227 Gurgoen Lhakhang

མགུར་མགོན་ལྷ་ཁང་

Sheyul View Details
228 Lo Nyelkha Lhakhang

གློ་ཉལ་ཁ་ལྷ་ཁང་

Lobnekha View Details
229 Tshamdrak Neykhang

མཚམས་བྲག་གནས་ཁང་

View Details
230 Choeten & Dungkhor

མཆོད་རྟེན་དང་གདུང་འཁོར་

Tongshing Gang View Details
231 Chukha Dzong

ཆུ་ཁ་རྫོང་

Tsimakha View Details
232 Bjagchhog Lhakhang/Ugeyncholing Lhakhang

བྱག་ཕྱོགས་ལྷ་ཁང་

Goenpa View Details
233 Tsimakha Lhakhang

རྩི་མ་ཁ་ལྷ་ཁང་

Tsimakha View Details
234 Wangkha Lhakhang

ཝང་ཁ་ ལྷ་ཁང་

Wangkha View Details
235 Mebesa Lhakhang

སྨད་པའི་ས་ལྷ་ཁང་

Mebisa View Details
236 Tsimakoti Lhakhang

རྩི་མ་ཀོ་ཁྲི་ལྷ་ཁང་

Tsimakoti View Details
237 Chukha Lhakhang

ཆུ་ཁ་ལྷ་ཁང་

View Details
238 Chukha Zangdo Pelri

ཆུ་ཁ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་

View Details
239 Tashichholing Rabdey Lhakhang

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་རབ་སྡེ་ལྷ་ཁང་

View Details
240 Laptsakha/Tashichholing GoenpaLhakhang

ལབ་རྩ་ཁ་

Gedu View Details
241 Chungkha Lhakhang

ལྕུང་ཁ་ལྷ་ཁང་

Choongkha View Details
242 Toktok Gongma Lhakhang

ཏོག་ཏོ་གོང་མ་ལྷ་ཁང་

Toktogom View Details
243 Meritsemo Lhakhang

མེ་རི་རྩེ་མོ་ལྷ་ཁང་

Meritsemo View Details
244 Gedu Lhakhang

དགེ་འདུ་ལྷ་ཁང་

Gedu View Details
245 Toktokha Lhakhang/Kidlung Lhakhang

ཏོག་ཏོ་ཁ་ལྷ་ཁང་

Toktowom View Details
246 Ketokha Lhakhang

སྐེ་ཏོག་ཁ་ལྷ་ཁང་

Ketogkha View Details
247 Bongo Lhakhang

སྦོང་སྒོ་ལྷ་ཁང་

Bongo View Details
248 Baeyul Kunzang Lhakhang

སྦས་ཡུལ་ཀུན་བཟང་ལྷ་ཁང་

Baeyul Kunzang View Details
249 Thongdrol Samdrup Choling Lhakhang

མཐོང་གྲོལ་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ ལྷ་ཁང་

Chasilakha View Details
250 Pakshikhar Lhakhang

སྤགས་གཤིས་མཁར་ ལྷ་ཁང་

Pakshikhar View Details
251 Damji Lhakhang

དམ་བྱི་ ལྷ་ཁང་

Damji View Details
252 Yeedzin Lhakhang

ཡིད་འཛིན་ལྷ་ཁང་

View Details
253 Dungoen Lhakhang

གདུང་དགོན་ ལྷ་ཁང་

Dungoenpa View Details
254 Dungna Naktshang

View Details
255 Tsundru Goenpa Lhakhang and Goenkhang

བརྩོན་འགྲུས་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་དང་ མགོན་ཁང་

View Details
256 Yangchung Goenpa

གཡང་ཆུང་དགོན་པ་

Papaling View Details
257 Lokchina Lhakhang

ལོག་མཆིས་ན་ ལྷ་ཁང་

Dopham View Details
258 Chimuna Lhakhang

མཆིས་མུ་ནང་ ལྷ་ཁང་

Dopham View Details
259 Samdrup Choling Monastery

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་སྒོམ་བདེ་

View Details
260 Zhuzhing Dingkha Lhakhang

གཞུ་ཞིང་ལྡིང་ཁ་ལྷ་ཁང་

View Details
261 Rinchenling Lhakhang

རིན་ཆེན་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
262 Zhuzhing Dingkha Lhakhang

གཞུ་ཞིང་ལྡིང་ཁ་ལྷ་ཁང་

Zhuzhing Dingkha View Details
263 Mayum Choeying Wangmo Lhakhang

མ་ཡུམ་ཆོས་དབྱིངས་དབང་མོ་ལྷ་ཁང་

View Details
264 Rinchenling Lhakhang

རིན་ཆེན་གླིང་ལྷ་ཁང་

Singye View Details
265 Daga trashiyangtse dzong

དར་དཀར་བཀྲིས་དབྱངས་རྩེ་རྫོང་།

0 View Details
266 Tabagang lhakhang

རྟབ་སྒང་ལྷ་ཁང་།

0 View Details
267 Hindu lhakhang

ཧིན་དུ་ལྷ་ཁང།

khago chen View Details
268 Lhaling lhakhang

ལྷ་གླིང་ལྷ་ཁང།

Lhaling View Details
269 Lungtengang lhakhang

ལུང་རྟེན་སྒང་ལྷ་ཁང།

lungtengang View Details
270 Dekiling lhakhang

བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལྷ་ཁང།

0 View Details
271 Bartsa lhakhang

བར་ཚ་ལྷ་ཁང།

Bartsha View Details
272 Kanakha lhakhang

ཀ་ན་ཁ་ལྷ་ཁང།

Kanakha View Details
273 Khangzang choeten

ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན།

Nyedung View Details
274 Nyindugkha chochu lhakhang

ཉིན་འདུག་ཁ་ཕྱོགས་བཅུ་ལྷ་ཁང།

0 View Details
275 Khakor chen lhkahang

ཁ་སྐོར་ཅན་ལྷ་ཁང།

Khagochen View Details
276 Namgyel khangzang choeten

རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན།

0 View Details
277 Tshanglakha lhakhang

ཚང་ལ་ཁ་ལྷ་ཁང།

0 View Details
278 Samey lhakhang

ས་མེད་ལྷ་ཁང།

Samaed View Details
279 Samey and Chushelpang lhakhang

ཆུ་གསལ་སྤང་ལྷ་ཁང།

0 View Details
280 Shathong Goenpa

སཏ་ཐོང་མགོན་པ།

0 View Details
281 Jig jed lhakhang

འཇིག་རྗེད་ལྷ་ཁང།

0 View Details
282 Dagapela lhakhang

དར་དཀར་དཔེ་ལ་ལྷ་ཁང།

0 View Details
283 Tse-za lhakhang

ཚེ་བཟའ་ལྷ་ཁང།

jangsagang View Details
284 Tsanglingkha lhakhang

ཚང་གླིང་ཁ་ལྷ་ཁང།

Tsangleykha View Details
285 Goeded goenpa

མགོ་འདོད་མགོན་པ།

0 View Details
286 Tshotoed goenpa

མཚོ་སྟོད་མགོན་པ།

0 View Details
287 Karling dzongkha lhakhang

དཀར་གླིང་རྫོང་ཁ་ལྷ་ཁང།

Karlingzingkha View Details
288 Trashigang chuchen pangkhar lhakhang

བཀྲིས་སྒང་ཆུ་ཆེན་སྤང་ཁར་ལྷ་ཁང།

0 View Details
289 Zamtog lhakhang

ཟམ་ཏོག་ལྷ་ཁང་།

zamtog View Details
290 Chokchu lhakhang

ཕྱོག་ཆུ་ལྷ་ཁང།

nyendugkha View Details
291 Babithang lhakhang

འབའ་སྦི་ཐང་ལྷ་ཁང།

zinchen la View Details
292 Tsang lhakhang

ཚང་ལྷ་ཁང།

View Details
293 Geserling lhakhang

རྒྱལ་གསར་ལྷ་ཁང།

Gesarling View Details
294 Samtengang lhakhang

བསམ་གཏན་སྒང་ལྷ་ཁང།

samtengang View Details
295 PendenChoeling dratshang

པན་ལྡན་ཆོས་གླིང་གྲྭ་ཚང།

lhamoizangkha View Details
296 Khepaigang lhakhang

ཁེས་པའི་སྒང་ལྷ་ཁང།

0 View Details
297 Deepsa lhakhang

དིབ་ས་ལྷ་ཁང།

0 View Details
298 Karmaling lhakhang

དཀར་མ་གླིང་ལྷ་ཁང།

lhamoizingkha View Details
299 Shivalaya Mandir

ཤི་བྷ་ལ་ཡ་མན་དྷིར

lower goshi View Details
300 Dagapela lhakhang

དར་དཀར་དཔེ་ལ་ལྷ་ཁང།

0 View Details
301 Dhogang lhakhang

མདོ་སྒང་ལྷ་ཁང།

Dogaag View Details
302 Hindu lhakhang

ཧིན་དུ་ལྷ་ཁང།

lhamoizingkha View Details
303 Gangkha lhakhang

སྒང་ཁ་ལྷ་ཁང།

View Details
304 Thomgang lhakhang

ཐོམ་སྒང་ལྷ་ཁང།

Thomgang View Details
305 Dagana Rabdey

དརདཀར་རབ་སྡེ།

0 View Details
306 Hindu lhakhang

ཧིན་དུ་ལྷ་ཁང་།

pangna View Details
307 NamdrupChoeling lhakhang

རྣམ་སྒྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

0 View Details
308 pelri goenpa

དཔལ་རི་མགོན་པ།

Upper Pangna View Details
309 zhing goen nyipa lhakhang

ཞིང་མགོན་རྙིང་པ་ལྷ་ཁང།

Upper Pangserbo View Details
310 ugyen yogmen gaden choeling

ཨྱོན་འོག་མིན་དགའ་ལྡན་ཆོས་གླིང།

0 View Details
311 Shivalaya Mandir

ཤི་བྷ་ལ་ཡ་མན་དྷིར

Tsendagang View Details
312 rishem lhakhang

རི་ཤིམ་ལྷ་ཁང།

View Details
313 lhuendrupcholing

ལྷུན་སྒྲུབ་ཆོས་གླིང།

0 View Details
314 balung lhakhang

བ་ལུང་ལྷ་ཁང།

baloong View Details
315 dakar tashi choeling dratshang

དར་དཀར་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

0 View Details
316 Gasa Dzong

གར་ས་རྫོང།

gasa View Details
317 Tshodzong lhakhang

མཚོ་རྫོང་ལྷ་ཁང།

View Details
318 Zhungrigda lhakhang

ཞུང་རི་སྒྲ་ལྷ་ཁང།

View Details
319 Thangzang Pema Gyelpo Lhakhang

ཐང་བཟང་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ལྷ་ཁང།

Thangza View Details
320 Zhung Rigdrak Lhakhang

གཟུངས་རིགས་བྲག་ལྷ་ཁང།

View Details
321 Toechoe Dorji Khandu Lhakhang

བསྟན་བཅོས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཁང།

Toenche View Details
322 Tshozhang Kuenzang Wangdue lhakhang

མཚོ་ཞང་ཀུན་བཟང་དབང་འདུས་ལྷ་ཁང།

View Details
323 Zabsel Kinga Rawai lhakhang

ཟབ་གསལ་མགོན་པའི་ལྷ་ཁང།

Zabsel Goenpa View Details
324 Shingta lhakhang

ཤིང་རྟ་ལྷ་ཁང།

Tsheringkha View Details
325 Phulakha lhakhang

ཕུ་ལ་ཁ་ལྷ་ཁང།

Phulakha View Details
326 Sungdo ngam yongdak futa lhakhang

གསུང་མདོ་ངམ་ཡོངས་གྲགས་ཕུ་ཏ་ལྷ་ཁང།

View Details
327 Kangynim choeten

རྐང་གཉིསམ་མཆོད་རྟེན།

View Details
328 Zhabdrung Chura

ཞབས་དྲུང་ཆུ་རག།

View Details
329 Neykhang

གནས་ཁང།

remi View Details
330 Sharigang choeten

ཤ་རི་སྒང་མཆོད་རྟེན།

View Details
331 Jangchub choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

bjishong View Details
332 Dung goenpa lhakhang

དུང་མགོན་པ་ལྷ་ཁང།

Gayza Lunggo View Details
333 Mani dungkhor

མ་ནི་དུང་འཁོར།

View Details
334 Pangzhi private lhakhang

སྤང་གཞི་སྒེར་ལྷ་ཁང།

View Details
335 Yemchu Tashi Lhakhang

ཡུམ་ཆུ་བཀྲིས་ལྷ་ཁང།

Neylug View Details
336 Toko Yungzhog Lhakhang

ལྟོ་ཀོ་ཡོངས་རྗོགས་ལྷ་ཁང།

Toedkor View Details
337 Pashi Lhakhang

སྤང་གཞི་ལྷ་ཁང།

Pazhi View Details
338 Dratshang Jangchub Choeling

གྲྭ་ཚང་བྱུང་ཆུབ་ཆོས་གླིང།

Toedkor View Details
339 Dungag Shadrup Choeling

མདོ་བསྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་གླིང།

Neylug View Details
340 Tsa-re choeten

ཚ་རི་མཆོད་རྟེན།

View Details
341 Jachae lhakhang

མཇའ་ཆེ་ལྷ་ཁང།

View Details
342 Lungo lhakhang

ལུང་མགོ་ལྷ་ཁང།

Lunggo View Details
343 Sebjee lhakhang

སིབ་སྦྱིས་ལྷ་ཁང།

View Details
344 Choeten goenpa

མཆོད་རྟེན་མགོན་པ།

View Details
345 Goenkha lhakhang

མགོན་ཁ་ལྷ་ཁང།

View Details
346 Gayza neykhang

དགེ་བཟའ་ལྷ་ཁང།

Gayza View Details
347 Damji choeten

དམ་སྦྱིས་ལྷ་ཁང།

View Details
348 Sab Gabi lhakhang

སྲབ་སྒ་སྦི་ལྷ་ཁང།

Sabkhabi View Details
349 Sabgarbe lhakhang

སྲབ་སྒར་སྦི་ལྷ་ཁང།

Sabkhabi View Details
350 choeding goenpa

ཆོས་སྡིངས་དགོན་པ།

Jabisa View Details
351 Khailo lhakhang

མཁའི་ལོ་ལྷ་ཁང།

View Details
352 dorithasa thongi lhakhang

མདོ་རི་ཐ་ས་མཐོང་གི་ལྷ་ཁང།

dorithasa View Details
353 gangrima lhakhang

སྒང་རི་མ་ལྷ་ཁང།

Gangrinmo View Details
354 Nangtse lhakhang

གནང་ཚེ་ལྷ་ཁང།

View Details
355 mochu phuntsho dargay choling lhakhang

མོ་ཆུ་ཕུན་ཚོགས་དར་རྒྱས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

Mochhu View Details
356 rangtse tashicholing lhakhang

རང་རྩེ་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

Rangtse View Details
357 Military lhakhang

དམག་མི་ལྷ་ཁང།

military base View Details
358 Wangtsa lhakhang

དབང་རྩ་ལྷ་ཁང།

Wangtsa View Details
359 kartshog goenpa lhakhang

དཀར་ཚོག་མགོན་པ་ལྷ་ཁང།

Kargoen View Details
360 jangchub choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

View Details
361 namgyel dzong

རྣམ་རྒྱལ་རྫོང།

Kartshog View Details
362 bali lhakhang

བ་ལི་ལྷ་ཁང།

Bali View Details
363 lungkha ugyen peljor lhakhang

རླུང་ཁ་ཨྱོན་དཔལ་འབྱོར་ལྷ་ཁང།

lungkha View Details
364 dagney tashidingkha lhakhang

དག་གནས་བཀྲིས་ལྡིང་ཁར་ལྷ་ཁང།

Dragding View Details
365 Katsho goenpa

ཀད་ཚོ་མགོན་པ།

Kargoen View Details
366 JuengNey Drak lhakhang

འབྱུང་གནས་བྲག་ལྷ་ཁང་

jungnay drak View Details
367 Takchu goenpai lhakhang

སྟག་ཆུ་མགོན་པའི་ལྷ་ཁང་།

Takchugoenpa View Details
368 lungtshokha choekhorling lhakhang

Lungsukha View Details
369 pegyelkha lhakhang

དཔེ་རྒྱལ་ཁ་ལྷ་ཁང།

Pagekha View Details
370 nagmo lhakhang

ནང་མོ་ལྷ་ཁང།

Tsiloongkha View Details
371 haa goenpa lhakhang

ཧཱ་མགོན་པ་ལྷ་ཁང།

Hagoenpa View Details
372 sangka rigzin thang lhakhang

སངས་ཁ་རིག་འཛིན་ཐང་ལྷ་ཁང།

View Details
373 sangka rigzin thang lhakhang

སངས་ཁ་རིག་འཛིན་ཐང་ལྷ་ཁང།

View Details
374 goensakha lhakhang

མགོན་ས་ཁ་ལྷ་ཁང།

Goensakha View Details
375 Kana lhakhang

ཀ་ན་ལྷ་ཁང།

kana View Details
376 Tshentshog lhakhang

རྩེན་མཚོ་ལྷ་ཁང།

View Details
377 Jangchub choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

lungchu View Details
378 Jangchub choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

tamchu View Details
379 Tacchu goenpa

རྟ་ཆུ་མགོན་པ།

Takchugoenpa View Details
380 Takchu lhakhang

རྟག་ཁྱུ་ལྷ་ཁང།

dumchu View Details
381 Tenchong Samten Choling Lhakhang

བསྟན་སྐྱོང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་

View Details
382 Namgyel khangzang choeten

རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ལྷ་ཁང།

damchu View Details
383 Pajakha lhakhang

ཕ་བྱ་ཁ་ལྷ་ཁང།

View Details
384 Community lhakhang

དམང་ལྷ་ཁང།

View Details
385 nechi goenpa terbae lhakhang

ནེ་ཅེ་མགོན་པ་ཏེར་བེ་ལྷ་ཁང།

Naybhi Goenpa View Details
386 sidrak goenpai tashigang lhakhang

སི་དྲག་མགོན་པ་བཀྲིས་སྒང་ལྷ་ཁང།

Tashigang View Details
387 namgyelkhangzang choeten

རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ལྷ་ཁང།

sambina View Details
388 gyechukha lhakhang

དགེ་ཆུ་ཁ་ལྷ་ཁང།

View Details
389 ugten lhkahang

དབུ་རྟེན་ལྷ་ཁང།

View Details
390 shana jangchubcholing lhakhang

ཤ་ན་བྱང་ཆུབ་ལྷ་ཁང།

Shema View Details
391 anakha tashiling goenpa

ཨ་ན་ཁ་བཀྲིས་གླིང་ལྷ་ཁང།

anakha View Details
392 Nebji lhakhang

ནེབ་སྦྱིས་ལྷ་ཁང།

nebji View Details
393 Mochu lhakhang

མོ་ཆུ་ལྷ་ཁང།

Mochhu View Details
394 Jangchub choeten

བྱང་ཆུབ་ལྷ་ཁང།

dorikha View Details
395 Balamna lhakhang

བ་ལམ་ན་ལྷ་ཁང།

Balamnang View Details
396 purdung lhakhang

ཕུར་དུང་ལྷ་ཁང།

Pudunang View Details
397 lhakhang tsen

ལྷ་ཁང་བཙན།

Lhakhangchen View Details
398 chuzerkha lhakhang

ཆུ་ཟེར་ཁ་ལྷ་ཁང།

Chuzerkha View Details
399 shari lhakhang

ཤ་རི་ལྷ་ཁང།

Sharri View Details
400 shari doled lhakhang

ཤ་རི་རྡོ་ལེད་ལྷ་ཁང།

Sharri View Details
401 dorikha lam dorji lhakhang

མདོ་རི་ཁ་བླམ་རྡོ་རྗེ་ལྷ་ཁང།

View Details
402 khangzang choeten

ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན།

View Details
403 Dorikha lhakhang

དོ་རི་ཁ་ལྷ་ཁང།

Dorikha View Details
404 Shelkar drag lhakhang

ཤེལ་དཀར་དྲག་ལྷ་ཁང།

View Details
405 Khangzang choeten

ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན།

Gebjana Pamkha View Details
406 Namgyel khangzang choeten

རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན།

Gebjana Pamkha View Details
407 Lhakhang karpo

ལྷ་ཁང་དཀར་པོ།

Doomchhog View Details
408 Gechukha lhakhang

དགེ་ཆུ་ཁ་མགོན་པ།

Geychhukha View Details
409 jadued goenpam jamten goenpa

བྱ་འདུད་མགོན་ཕམ་བྱམ་རྟེན་མགོན་པ།

View Details
410 tobked boedmizhichang tashi gyepheling lhakhang

སྟོབ་རྒྱད་བོད་མི་གཟིམ་བཅུང་བཀྲིས་དགེ་ཕེལ་གླིང།

View Details
411 Tshenka goenpai lhakhang

རྩེན་ཁ་མགོན་པའི་ལྷ་ཁང།

View Details
412 tshenkhar goenpa

བཙན་ཁར་མགོན་བ་ལྷ་ཁང།

Tsenkagoenpa View Details
413 yangthang lhakhang

ཡང་ཐང་མགོན་པ་ལྷ་ཁང།

View Details
414 Yangthang lhakhang

གཡང་ཐང་ལྷ་ཁང།

yangthang View Details
415 chumpa lhakhang

བཅུམ་པ་ལྷ་ཁང།

Choompa View Details
416 tenchog samtencholing lhakhang

རྟེན་མཆོག་བསམ་རྟེན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

View Details
417 Taklung long long lhakhang

སྟག་ལུང་ལོང་ལོང་ལྷ་ཁང།

Taloong View Details
418 Gyensa lhakhang

དགེན་ས་ལྷ་ཁང།

View Details
419 Shapchi choeten

ཤབས་ཅིས་མཆོད་རྟེན།

gechukha View Details
420 Bje lhakhang

སྦྱིས་ལྷ་ཁང།

chumpa View Details
421 Jamtey lhakhang

འཇམ་ཏེ་ལྷ་ཁང།

View Details
422 Gyechukha lhakhang

དགེ་ཆུ་ཁ་ལྷ་ཁང།

gyechukha View Details
423 Yangto goenpa

གཡང་ཏོ་མགོན་པ།

View Details
424 Tokey lhakhang

རྟོག་སྐེད་ལྷ་ཁང།

Tokey View Details
425 Drabling Lhakhang

གྲབ་གླིང་ལྷ་ཁང་

Drabling View Details
426 Tergang Lhakhang

གཏེར་སྒང་ལྷ་ཁང་

Jasabee View Details
427 Nya Lhakhang

གནས་ལྷ་ཁང་

View Details
428 Kuenzangling Lhakhang

ཀུན་བཟང་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
429 Dungkar naktshang

དུང་དཀར་ནག་ཚང་།

View Details
430 Rinchen Bumpa lhakhang

རིན་ཆན་བུམ་པ་ལྷ་ཁང་།

Chagzam View Details
431 Jasabi Khamphu lhakhang

རྒྱ་ས་སྦིས་ཁམས་ཕུག་ལྷ་ཁང་།

Jasabi View Details
432 Goeshogpang ugyenling lhakhang

རྒོད་གཤོག་སྤང་ཧྱོན་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Tangrung View Details
433 Kuenzangling lhakhang

ཀུན་བཟང་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Chagzam View Details
434 Sugbi dungkhor lhakhang

སུག་སྦིས་གདུང་དཀར་ལྷ་ཁང་།

Sugbi View Details
435 Domzhong lhakhang

དོམ་ཞོང་ལྷ་ཁང་།

Jasabi View Details
436 Tshendenpokpa lhakhang

Thenpai View Details
437 Ugyen druphuyeserling lhakhang

ཨྱོན་གྲུབ་ཕུག་འོད་སེར་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
438 Serzhong lhakhang

གསེར་གཞོང་ལྷ་ཁང་།

Tangrung View Details
439 Ta-Be Lhakhang

རྟ་སྦིས་ལྷ་ཁང་

Ta-Be View Details
440 Zham Goenpa

ཞངམ་དགོན་པ་

View Details
441 Wangshing Lhakhang

ཝང་ཤིང་ལྷ་ཁང་

Wangshing View Details
442 Kupainyelsa Serling lhakhang

ཀུཔི་ཉལ་ས་སེར་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Kupaiyelsa View Details
443 Chengling lhakhang

ཆེང་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Chengling View Details
444 Zham lhakhang

ཞམ་ལྷ་ཁང་།

Zham View Details
445 Darchenpang lhakhang

དར་ཅན་སྤང་ལྷ་ཁང་།

Darchenpang View Details
446 Chusa Lhakhang

ཆུ་ས་ལྷ་ཁང་

Chusa View Details
447 Tongleng Community Lhakhang

སྟོང་ལེང་ལྷ་ཁང་

Tongleng View Details
448 Ney Lhakhang

གནས་ལྷ་ཁང་

Ney View Details
449 Kyidlung Lhakhang

སྐྱིད་ལུང་ལྷ་ཁང་

Kyidlung View Details
450 Khamphu Lhakhang

ཁམས་ཕུག་ལྷ་ཁང་

View Details
451 Charbi Lhakhang

ཆར་སྦྱི་ ལྷ་ཁང་

Shawa View Details
452 Jangling Dratshang dargeycholing lhakhang

བྱང་གླིང་གྭ་ཚང་དར་རྒྱས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

Nimshong View Details
453 Thimyul Naktshang

ཐིམ་ཡུལ་ནགས་ཚང་།

Thimyul View Details
454 Yodrak Goendey tsuklhkhang

ཡོ་བྲག་དགོན་སྡེའི་གཙུག་ལག་ཁང་།

View Details
455 Trashi pemaling lhakhang

བཀྲིས་པད་མ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Lingabib View Details
456 Gangzur lhakhang

སྒང་ཟུར་ལྷ་ཁང་།

Gangzor View Details
457 Ngar Tandin lhakhang

ངར་རྟ་གྲིན་ལྷ་ཁང་།

View Details
458 Jangpa lhakhang

བྱང་པ་ལྷ་ཁང་།

Jang View Details
459 Shawa lhakhang

ཤ་ཝ་ལྷ་ཁང་།

View Details
460 Shawa Charbi lhakhang

ཤ་ཝ་ཆར་སྦིས་ལྷ་ཁང་།

Shawa View Details
461 Zhamling lhakhang

ཞམ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Zhamling View Details
462 Thimzhong lhakhang

ཐིམ་ཞོང་ལྷ་ཁང་།

Samling View Details
463 Toewseg goendey

ལྟའུ་སེང་དགོན་སྡེ།

Nimshong View Details
464 Thrima lhakhang

འཁྲིད་མ་ལྷ་ཁང་།

Thrima View Details
465 Tagsa lhakhang

སྟག་ས་ལྷ་ཁང་།

Zhamling View Details
466 Khojung lhakhang

མཁོ་བྱུང་ལྷ་ཁང་།

Zhamling View Details
467 Ngar Tshering Wangdi lhakhang

ངར་ཚེ་རིང་དབང་འདུས་ལྷ་ཁང་།

View Details
468 Jangchubling Goenpa

བྱང་ཆུབ་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
469 Goenkar Kabab Choeling Lhakhang

དགོན་མཁར་བཀའ་བབས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Goenkhar View Details
470 Baptong Lhakhang

བརཔ་སྟོང་ལྷ་ཁང་

View Details
471 Kurtoe Singye Dzong

ཀུར་བསྟོད་སངྒེ་རྫོང་

View Details
472 Sangay Da-Druk Lhakhang

སངས་རྒྱས་ཟླ་འབྲུག་ལྷ་ཁང་

View Details
473 Pakhar Goenpa

པ་མཁར་དགོན་པ་

Pakhar View Details
474 Phurpai Ay-Trom Lhakhang

ཕུར་པའི་ལྷ ཁང་

View Details
475 Mebar Lhakhang

མེ་འབར་ལྷ་ཁང་

Labar View Details
476 Gawa Dzong

དགའ་བ་རྫོང་།

View Details
477 Bayul Rongmo teng lhakhang

སྦས་ཡུལ་རོང་མོ་སྟེང་ལྷ་ཁང་།

View Details
478 Wangla Tsenkhang

ཝང་ལ་བཙདན་ཁང་།

View Details
479 Gangla Nangkar zhong lhakhang

གང་ལ་སྣང་དཀར་ཞོང་ལྷ་ཁང་།

View Details
480 Khoma lhakhang

མཁོ་མ་ལྷ་ཁང་།

Khoma View Details
481 Kemo Zepai doog Gurui drupney

སྐྱེ་མོ་མཛེས་པའི་གདུང་གུ་རུའི་སྒྲ྄བ་གནས།

View Details
482 Moenkhar teng lhakhang

མོན་མཁར་སྟེང་ལྷ་ཁང་།

Monkhar View Details
483 Nyalamdung lhakhang

ཉ་ལ་གདུང་ལྷ་ཁང་།

Nyalamdung View Details
484 Timula Thekchentse lhakhang

གཏི་མུག་ལ་ཐེག་ཆེན་རྩེ་ལྷ་ཁང་།

Gangla View Details
485 Babtong lhakhang

བབས་སྟོང་ལྷ་ཁང།

View Details
486 Drakten lhakhang

བྲང་སྟེང་ལྷ་ཁང་།

Drakten View Details
487 Tayak Tongtophu lhakhang

རྟ་གཡག་ཏོང་ཏོག་ཕུ་ལྷ་ཁང་།

Serphu View Details
488 Tshechuling lhakhakhang

ཚེ་བཅུ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Gangla View Details
489 Dungkarling lhakhang

དུང་དཀར་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
490 Khema Naktshang

མཁེས་མ་ལྷ་ཁང་།

khema View Details
491 Neykarphu lhakhang

གནས་དཀར་ཕུག་ལྷ་ཁང་།

Berpa View Details
492 Lukchung kuenzang phodrang lhakhang

ལུག་ཆུག་ཀུན་བཟང་ཕོ་བྲང་ལྷ་ཁང་།

lukchung View Details
493 Serphug lhakhang

གསེར་ཕུག་ལྷ་ཁང་།

View Details
494 Kemtshong Lhakhang

སྐྱེམས་གཙོང་ལྷ་ཁང་

Kemtshong View Details
495 Lhuntse Dzong

ལྷུན་རྩེ་རྫོང་

View Details
496 Jangchub Choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་

View Details
497 Dorshang Goenpa

རྡོར་ཤང་དགོན་པ་

View Details
498 Barchu Lhakhang

བཱར་ཆུ་ལྷ་ཁང་

View Details
499 Wambur Dechen Lhakhang

ཝམ་འབུར་བདེ་ཆེན་ལྷ་ཁང་

Wambur View Details
500 Autsho Namdrolchoeling Goenpa

ཨའོ་མཚོ་རྣམགྲོལ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་

Autsho View Details
501 Jangchub Choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་

View Details
502 Tachu lhakhang

སྟག་ཆུ་ལྷ་ཁང་།

View Details
503 Guendrang lhakhang

དགུན་གྲང་ལྷ་ཁང་།

View Details
504 Kharphu lhakhang

མཁར་ཕུག་ལྷ་ཁང་།

Kharphu View Details
505 Phuningla lhakhang

ཕུ་སྙིང་ལ་ལྷ་ཁང་།

Phuningla View Details
506 Phomodung lhakhang

ཕོ་མོ་གདུང་ལྷ་ཁང་།

Phomodung View Details
507 Umling lhakhang

ཨུམ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

umling View Details
508 Sisingtrelwa Lhakhang

སི་སིངདཔྲལ་བ་ལྷ་ཁང་།

sisingtrelwa View Details
509 Dekiling lhakhang

བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Dekiling View Details
510 Tshangphu lhakhang

གཙང་ཕུ་ལྷ་ཁང་།

View Details
511 Tshenkhar Barchu lhakhang

བཙན་མཁར་འབར་ཆུ་ལྷ་ཁང་།

Barchu View Details
512 Shelmachu lhakhang

ཤེལ་མ་ཆུ་ལྷ་ཁང་།

shelmachu View Details
513 Tokaphu lhakhang

ལྟོ་ཀ་ཕུག་ལྷ་ཁང་།

Tokaphu View Details
514 Norbu sergi Demthang lhakhang

ནོར་བུ་གསེར་གྱི་འགྲེམ་ཐང་ལྷ་ཁང་།

Demthang View Details
515 Mentshang lhakhang

སྨན་གཙང་ལྷ་ཁང་།

View Details
516 Goni lhakhang

སྒོ་ཉིས་ལྷ་ཁང་།

Goni View Details
517 Phangrey lhakhang

འཕེང་རི་ལྷ་ཁང་།

Phangrey View Details
518 Lagyel lhakhang

ལ་བརྒལ་ལྷ་ཁང་།

Lagyel View Details
519 Domkhar Phangri Lhakhang

སྡོམ་མཁར་ཕང་རིལ་ལྷཁང་

Domkhar View Details
520 Kaysibis Lhakhang

སྐྱེ་སི་སྦི་ལྷ་ཁང་

View Details
521 Rowbee Lhakhang

རྭ་བ་སྦིས་ལྷ་ཁང་

View Details
522 Guru Nangsi Zilnon

གུ་རུ་སྣང་སི་ཟིལ་གནོན་

Tangmachu View Details
523 Domzhong Naktshang lhakhang

སྒྲོམ་གཞོང་ནག་ཚང་ལྷ་ཁང་།

Domzhong View Details
524 Tangmachu lhakhang

སྟག་མོ་ཆུ་ལྷ་ཁང་།

Tangmachu View Details
525 Zarthang lhakhang

གཟར་ཐང་ལྷ་ཁང་།

Zarthang View Details
526 Karney Goenpa

དཀར་གནས་དགོན་པ།

Karney View Details
527 Pelri goenpa

དཔལ་རི་དགོན་པ།

View Details
528 Takila lhakhang

སྟག་སྐྱིད་ལྷ་ཁང།

View Details
529 Gorgang lhakhang

མགོར་གང་ལྷ་ཁང་།

View Details
530 Yomay lhakhang

ཡོ་མེད་ལྷ་ཁང་།

View Details
531 Phanggi dung lhakhang

ཕང་གིགདུང་ལྷ་ཁང་།

View Details
532 Mejabi lhakhang

སྨད་རྒྱ་སྦིས་ལྷཁང་།

View Details
533 Dangling lhakhang

དངས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
534 Tungkhar germey lhakhang

སྟུང་མཁར་དགྱེར་མེ་ལྷ་ཁང་།

Tungkhar View Details
535 Zhungkhar lhakhang

གཞུང་མཁར་ལྷ་ཁང་།

Zhungkhar View Details
536 Barkha Lhakhang

བར་མཁའ་ལྷ་ཁང་

Tangmachhu View Details
537 Tongthrom Lhakhang

སྟོང་ཁྲོམ་ལྷ་ཁང་

Zhomgmed View Details
538 Yamalung lhakhang

གཡའ་མ་ལུང་ལྷ་ཁང་།

View Details
539 Bamdri Tashidrak lhakhang

འབམ་སྡིར་བཀྲིས་བྲག་ལྷ་ཁང་།

Bamder View Details
540 Khini lhakhang

ཁྱི་ནི་ལྷ་ཁང་།

Gortshom View Details
541 Ungar Umling lhakhang

ཨུང་མགར་ཨུམ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Ungar View Details
542 zhongmed lhakhang

གཞོང་སྨད་ལྷ་ཁང་།

zhongmed View Details
543 Tongthrong lhakhang

སྟོངའཕྲོང་ལྷ་ཁང་།

Tongtrong View Details
544 Mukpakhar lhakhang

མུག་པ་མཁར་ལྷ་ཁང་།

Gortshom View Details
545 Mangdila lhakhang

མག་སྡེ་ལ་ལྷ་ཁང་།

Gortshom View Details
546 Yaeling lhakhang

ཡོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
547 Kermademuo lhakhang

ཀེར་མ་དེར་མུ་ལྷ་ཁང་།

Wane View Details
548 Khingyel Lhakhang

སྐྱིན་རྒྱལ་ལྷ་ཁང་

Khenyel View Details
549 Dungkar Chojay Nagtshang

གདུང་དཀར་ཆོས་རྒྱས་སྣག་ཚང་

View Details
550 Sangchen Pema Chhoekhor Lhakhang

གསང་ཆེན་པདྨ་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་

Sukbee View Details
551 Ngangnyer dungkhor lhakhang

ངང ངེར་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
552 Lodrong lhakhang

ལ་གྲོང་ལྷ་ཁང་།

Lodrong View Details
553 Chakhala yoesel choling lhakhang

ལྕག་ཁ་ལ་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
554 Yumche Dungkhor lhakhang

ཡུམ་ཆེ་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

Yumche View Details
555 Jarey Dungkhor lhakhang

རྒྱ་རས་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

Jarey View Details
556 Nungmaling lhakhang

སྙུང་མ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Pam View Details
557 Jarey Naktsang

རྒྱ་རས་ནག་ཚང་།

Jarey View Details
558 Karchung lhakhang

མཁར་ཅུང་ལྷ་ཁང་།

Pam View Details
559 Kiranang Dungkhor lhakhang

སྐྱིད་ར་ནང་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

Jarey View Details
560 Lamai Zimchung & Drasha

བླ་མའི་གཟིམ་ཅུང་ངམ་གྲྭ་བཤག་

View Details
561 Ugyengatshel Lhakhang

ཨྱོན་དགའ་ཚལ་ལྷ་ཁང་།

Jurmey View Details
562 Yara-rakata lhakhang

ཡ་རག་རཀྟ་ལྷ་ཁང་།

Yara-rakata View Details
563 Rakta lhakhang

རཀྟ་ལྷ་ཁང་།

Rakta village View Details
564 Dugkharcholing lhakhang

དུང་དཀར་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Dugkharcholing View Details
565 Rog Rog Lhakhang

རོག་རོག་ལྷ་ཁང་།

Bilam View Details
566 Ringphu Lhakhang

རིག་ཕུག་ལྷ་ཁང་།

Ringphu View Details
567 Bey yul Lhakhang

སྦས་ཡུལ་ལྷ་ཁང་།

Bilam View Details
568 Menchuphu Ngayap choling lhakhang

སྨན་ཆུ་་ཕུག་རྔ་ཡབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Menchaphoog View Details
569 Sengsiri lhakhang

སིང་སི་རི་ལྷ་ཁང་།

Bilam View Details
570 Sangkama Ugyen choling lhakhang

གསང་ཀ་མ་ཨྱོན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Sangkama View Details
571 Menchuphu Sangay tenzin lhakhang

སྨན་ཆུ་་ཕུག་སངྱས་བསྟན་འཛིནལྷ་ཁང་།

Menchaphoog View Details
572 Nyamphu Lhakhang

ངམ་ཕུག་ལྷ་ཁང་།

Nyamphu View Details
573 Yadhi Sangngachoeling Lhakhang

ཡ་དྷི་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Payshubi View Details
574 Jargoe Yodsel choling lhakhang

བྱ་རྒོད་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Yadi View Details
575 Jagoed dungkhor lhakhang

བྱ་རྒོད་གདུང་འཁོལ་ལྷ་ཁང་།

Yadi View Details
576 Jagoed Goenpa Norbu's lhakhang

བྱ་རྒོད་དགོན་པ་ནོར་བུའི་་ལྷ་ཁང་།

Yadi View Details
577 Tashi Choephing lhakhang

བཀྲིས་ཆོས་འཕེལ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Ngatshang View Details
578 Sherabcholing lhakhang

ཤེས་རབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
579 Ngatshang Dratshang

སྔ་ཚང་གྲྭ་ཚང་།

Ngatshang View Details
580 Sangacholing lhakhang

བསྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Yadi View Details
581 Kuenzang choling lhakhang

ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Yadi View Details
582 Saling lhakhang

ས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Saling View Details
583 Thidangbi lhakhang

ཁྲི་དྭངས་སྦིས་ལྷ་ཁང་།

Thidangb View Details
584 Jangdung Samten Choling lhakhang

བྱང་དུང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

Jangdung View Details
585 Mangling Toka Pang lhakhang

མང་གླིང་ལྟོ་ཀ་སྤང་ལྷ་ཁང་།

Mangling View Details
586 Tsholing Gongma lhakhang

མཚོ་གླིང་གོང་མ་ལྷ་ཁང་།

View Details
587 Lingmethang lhakhang

གླིང་མེད་ཐང་ལྷ་ཁང་།

Lingmethang View Details
588 Samten Pelri Lhakhang

བསམ་བརྟན་དཔལ་རི་ལྷ་ཁང་།

Sengor View Details
589 Ugyen choling lhakhang

ཨྱོན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Broksar View Details
590 Tsenzabi lhakhang

བཙན་ཛ་སྦིས་ལྷ་ཁང་།

Tsenzabi View Details
591 Kalapang lhakhang

ཀ་ལ་སྤང་ལྷ་ཁང་།

Kalapang View Details
592 Kalapang Gadencholing lhakhang

ཀ་ལ་སྤང་དགའ་ལྡན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Kalapang View Details
593 Samdrup choling lhakhang

བསམ་འགྲུབ་ཆོས་གྲིང་ལྷ་ཁང་།

Masang Daza View Details
594 Kuenzang choling lhakhang

ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Broksar View Details
595 Gadencholing lhakhang

དགའ་ལྡན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Kalapang View Details
596 Wangma lhakhang

ཝང་མ་ལྷ་ཁང་།

Wangma View Details
597 Silambee Pema yedling lhakhang

སི་ལམ་སྦིས་པད་མ་འོད་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
598 Nagorpa lhakhang

ན་སྒོར་པ་་ལྷ་ཁང་།

Nagor View Details
599 Gyelgong Jangchub choling lhakhang

རྗེ་གོང་ལྷ་ཁང་།

Jegong View Details
600 Dungkhor choeten

དུང་འཁོར་མཆོད་རྟེན།

Nagor View Details
601 choeten

མཆོད་རྟེན།

Nagor View Details
602 Samten Gatshel Dubdhey

བསམ་གཏན་དགའ་ཚལ་སྒྲུབ་སྡེ།

View Details
603 Dakyung Dungchoeling lhakhang

དག་ལྕགས་ལའི་ལྷ་ཁང་།

Daksa View Details
604 Jegong Jangchub Dorji Dungkhor lhakhang

རྗེ་སྒོང་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

Jegong View Details
605 Daag Lhakhang

དག་ལྷ་ཁང་

Daag View Details
606 Larhjab Zangdopelhri lhakhang

ལར་རྒྱབ་བཟང་མདོག་དཔལ་རི་ལྷ་ཁང་།

Thangrong View Details
607 Larjab Drakar Choeling lhakhang

ལར་རྒྱབ་བྲག་དཀར་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Changshing View Details
608 Rephu lhakhang

རི་ཕུ་ལྷ་ཁང་།

Lingkhar View Details
609 Kadam Naktshang Lhakhang

བཀའ་གདམས་ནགས་ཚང་ལྷ་ཁང་།

Panglen View Details
610 Lingkhar Kadam lhakhang

གླིང་མཁར་བཀའ་དམ་ལྷ་ཁང་།

Lingkhar View Details
611 Changshing Goenpa

ལྕང་ཤིང་དགོན་པ།

Changshing View Details
612 Thong Thong Goenpa

ཐོང་ཐོང་དགོན་པ།

Changshing View Details
613 Tongkala-nyeda choling lhakhang

སྟོང་ཀ་ལ་གཉན་ད་ཆོས་གླིང་།

Atola View Details
614 Changzhong Lhakhang

ལྕང་ཞོང་ལྷ་ཁང་།

Baucheling View Details
615 Ngarpentang Pangthang lhakhang

ངར་སྤེན་སྟང་སྤང་ཐང་ལྷ་ཁང་།

Ngarpentang View Details
616 Teebang Nima dorji dungkhor lhakhang

ཀྲི་འབངས་ཉི་མ་རྡོ་རྗེ་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
617 Tongphuwong lhakhang

སྟོང་ཕུ་འུང་ལྷ་ཁང་།

Lingkhar View Details
618 Shingmong Goenpa

ཤིང་མོང་དགོན་པ།

Pangleng View Details
619 Nyidacholing lhakahng

ཉི་ད་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Atola View Details
620 Kildekhar lhakhang

སྐྱིད་བདེ་མཁར་ལྷ་ཁང་།

Thangrong View Details
621 Changyuel-la lhakhang

ལྕང་ཡུལ་ལ་ལྷ་ཁང་།

Thangrong View Details
622 Thozhong Goenpa kezangcholing

མཐོ་གཞོང་དགོན་པསྐལ་བཟང་ཆོས་གླིང་།

View Details
623 Takhambee Tashi choling lhakhang

སྟག་ཁམས་སྦིས་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Takhambee View Details
624 Tormashong lhakhang/Sertorgang lhakhang

གཏོར་མ་གཞོང་ལྷ་ཁང་།

Tormashong View Details
625 Thumling Tashi choling Dungkhor lhhakhang

Thumling View Details
626 Chalagang community lhakhang

ཅ་ལ་སྒང་མི་དམང་ལྷ་ཁང་།

Chalagang View Details
627 Guendrang Pema lhakhang

དགུན་གྲང་པད་མ་ལྷ་ཁང་།

Takhambee View Details
628 Guendrang Peldencholing Dungkhor hakhang

དགུན་བྲང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གླིང་་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
629 Guendrang Namgyal Dungkhor lhakhang

དགུན་བྲང་རྣམ་རྒྱལ་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

Takhambee View Details
630 Yabi lhakhang/Norbucholing

ཡ་སྦིས་ལྷ་ཁང་།

Tormazhong View Details
631 Poetshongbee Samphel choling lhakhang

སྤོས་བརྩོང་སྦིས་བསམ་འཕེལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Poetshong View Details
632 Thukten Shedrup Choling lhakhang

ཐུགས་རྟེན་ཤེས་སྒྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Tagkhambi View Details
633 Thekcholing shedra

ཐེག་མཆོག་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Takhambee View Details
634 Samtencholing Lhakhang

བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Nagtshang View Details
635 Pang lhakhang

སྤང་ལྷ་ཁང་།

View Details
636 Yeshi Tshogyeling Anim Dratshang

ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གླིང་ ཨ་ཎེ་གྲྭ་ཚང་།

Tormashong View Details
637 Dungkhor Samphel choling lhakhang

དུང་འཁོར་བསམ་འཕེལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
638 Tsakaling Ugyencholing Drubdey

ཙ་ཀ་གླིང་ཨྱོན་ཆོས་གླིང་སྒྲུབ་སྡེ་ལྷ་ཁང་

Tsakaling View Details
639 Choejey Naktshang Samtencholing Lhakhang

ཆིས་རྗེ་ནགས་ཚང་བསམ་བསྟན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
640 Nyertse Dungkar choling lhakhang

View Details
641 Drengpaling dragkar Dungkhor lhakhang

གྲེང་པགླིང་བྲག་དཀར་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

Tormazhong View Details
642 Karling Rigsum Dungkhor lhakhang

དཀར་གླིང་རིགས་གསུམ་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
643 Ganglapong Lhakhang

སྒང་ལ་སྤོངས་ལྷ་ཁང་།

Ganglapong View Details
644 Banjar Lhakhang

སྦན་སྦྱར་ལྷ་ཁང་།

Banjar View Details
645 Khuling Goenpa Lhakhang

ཁུ་གླིང་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་།

Khuling View Details
646 Dramaling Nangkar Lhakhang

བྲང་མ་གླིང་སྣང་དཀར་ལྷ་ཁང་།

Dramaling View Details
647 Tokari lhakhang

ཏོ་ཀ་རི་ལྷ་ཁང་།

Tokari View Details
648 Do-ngag lhakhang

མདོ་བསྔགས་ལྷ་ཁང་།

Ganglapong View Details
649 Serbum lhakhang

གསེར་བུམ་ལྷ་ཁང་།

View Details
650 Ganglapoong jangchub choling lhakhang

སྒང་ལ་སྤོངས་བྱང་ཆུབ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Ganglapongtoed View Details
651 Nangneyor lhakhang

ནང་ཉེར་ལྷ་ཁང་།

Mongar View Details
652 Pongchala Goenpa

སྤོངས་བཅའ་ལ་དགོན་པ།

Pongchala View Details
653 Wengkhar Nagtshang lhakhang

ཝེང་མཁར་སྣག་ཚང་ལྷ་ཁང་།

Wengkhar View Details
654 Kuengacholing lhakhang

ཀུན་དགའ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Thimnangbee View Details
655 Thimnangbee Yenla Dratshang

ཐིམ་ནང་སྦིས་ཡན་ལག་གྲྭ་ཚང་།

Thimnangbee View Details
656 Kadam Lhakhang

བཀའ་གདམས་ལྷ་ཁང་

Phosorong View Details
657 Kidikhar Kadam shedra

སྐྱིད་བདེ་མཁར་བཀའ་འདམས་བཤད་གྲྭ།

Kidikhar View Details
658 Tadam Ngochui lhakhang

རྟ་དམ་བསྔོ་ཆུའི་ལྷ་ཁང་།

Takchu View Details
659 Mongar Dzong

མོང་སྒར་རྫོང་།

Mongar View Details
660 Tshenlung lop Ugyen dorji's lhakhang

བཙན་ལུང་སློབ་ཨྱོན་རྡོ་རྗེ་ལྷ་ཁང་།

Tshenlung View Details
661 Tsenlung toed yentencholing lhakhang

བཙན་ལུང་སྟོད་ཡོན་ཏན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Tsenlung View Details
662 Mongar Kadam lhakhang/Ngayab Yoselcholing lhakhang

མོང་སྒར་བཀའ་དམ་ལྷ་ཁང་།

Phosorong View Details
663 Samtencholing Dungkhor Lhakhang

བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་དུང་འཁོར་་ལྷ་ཁང་།

Kidikhar View Details
664 Gayphu Drupdey

རྒྱལ་ཕུག་སྒྲུབ་སྡེ།

gayphu View Details
665 Yakgang Sangngachoeling lhakhang

གཡག་སྒང་ལྷ་ཁང་།

Yakgang View Details
666 Themnangbi nungney lhakhang

ཐེམ་ནང་སྦིས་སྨྱུང་གནས་ལྷ་ཁང་།

View Details
667 Zhongar Dzong

གཞོང་སྒར་རྫོང་།

View Details
668 Jangchub choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

Kidikhar View Details
669 Drime Namgyel choeten

སྐོར་རི་ལ་མཆོད་རྟེན།

Korila View Details
670 Khangzang Choeten

ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན།

Thimnangbee View Details
671 Kharabshing Lhakhang

ཁ་རབ་ཤིང་ལྷ་ཁང་།

Yakpugang View Details
672 Kadam Lhakhang

བཀའ་དམ་ལྷ་ཁང་།

Wengkhar View Details
673 Jangchubcholing lhakhang

བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Tshenlung View Details
674 Durthoe

བདུད་ཁྲུད།

Mongar View Details
675 Gyalpozhing Zhirim lobdra/Kuinphen Yoedseling Zhirim Lobdra

རྒྱལ་པོ་ཞིང་ཀུན་ཕན་འོག་གསལ་ཆོས་གླིང་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་

Gyelposhing View Details
676 Gyalpozhing Lhakhang

རྒྱལ་པོ་ཞིང་ལྷ་ཁང་

Gyelposhing View Details
677 Choeten at view point

མཐོང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ས་སྒོ་ནང་མཆོད་རྟེན།

Gyelposhing View Details
678 Gyenpo Charmdrel Sum Gyoenkhang

དགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་དགོན་ཁང་།

Gyelposhing View Details
679 Tshamkhang

མཚམས་ཁང་།

Gyelposhing View Details
680 Chonying yodki phodrang

ཆོས་དབྱིངས་འོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་།

Gyelposhing View Details
681 Je-khenpo's zimchung

སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གཟིམ་ཅུང་།

Gyelposhing View Details
682 Shamey lhakhang

ཤ་མི་ལྷ་ཁང་།

Shamey View Details
683 Konbar Dungkhor

དཀོན་བར་དུང་འཁོར།

Konbar View Details
684 Nangngyezor Dungkhor lhakhang

ནང་ངེ་ཟུར་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

Jamcholing View Details
685 Geyphuk Pangthang lhakhang

རྒྱས་ཕུག་སྤང་ཐང་ལྷ་ཁང་།

Pangthang View Details
686 Dudjom Threma Tshogkhang

བདུད་འཇོམས་ཁྲོས་མ་ཚོགས་ཁང་

Traling View Details
687 Naling lhakhang

ནགས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Naling View Details
688 Takchu Goenpa Gongma

སྟག་ཆུ་ལྷ་ཁང་གོང་མ།

Takchu View Details
689 Konbar Takchu lhakhang wgma

དཀོན་བར་སྟག་ཆུ་ལྷ་ཁང་འོག་མ།

Takchu View Details
690 Thrikpari Dungkhor lhakhang

འཁྲིག་སྤུ་རི་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

Takchu View Details
691 Kiddeykhar lungtog choki gatshel shedra

སྐྱིད་བདེ་མཁར་ལུང་ཏོག་ཆོས་སྐྱིད་དགའ་ཚལ་བཤད་གྲྭ

View Details
692 Khairi lhakhang

ཁའི་རི་ལྷ་ཁང་།

View Details
693 Yosel Choling lhakhang

འོས་གསལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Chaskhar View Details
694 Yaetong Phendey choling lhakhang

ཡེ་སྟོང་ཕན་བདེ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Yetong View Details
695 Kadam Lhakhang

བཀའ་གདམས་ལྷ་ཁང་།

Kadam Lhakhang View Details
696 Dungkarcholing lhakhang

བར་དགོན་དུང་དཀར་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Gonpa View Details
697 Yagdue Lhakhang

དབྱངས་དུས་ལྷ་ཁང་།

Chaskhar View Details
698 Ugyen Dongag Shedrub Choling Lhakhang

ཨྱོན་མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Chaskhar View Details
699 Jangchub choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

Bakhar View Details
700 Mani Dungkhor

མ་ཎི་གདུང་འཁོར།

Khonang View Details
701 Mani Dungkhor

མ་ཎི་གདུང་འཁོར།

Yaetong View Details
702 Zhadue goenpa

ཞག་དུས་དགོན་པ།

View Details
703 Serphokpa lhakhang

སེར་ཕོགས་པ་ལྷ་ཁང་།

Yaetong View Details
704 Zangdogpelri Lhakhang Sarpa

ཟངཧ་མདོག་དཔལ་རི་ལྷ་ཁང་གསར་པ་

View Details
705 Drametse Thekchok Namdrol Ugyen choeling lhakhang

དགྲ་མེད་རྩེ་ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་།

Drametse Shaphangma View Details
706 Doedyoen Zangpoi Naykhang

འདོད་ཡོན་བཟང་པོའི་གནས་ཁང་

Drametse View Details
707 Bazor Lhakhang

བ་ཟོར་ལྷ་ཁང་།

Drametse View Details
708 Leymey lhakhang

ལེ་མེ་ལྷ་ཁང་།

Yangkhar tshing View Details
709 Shedpa Pathung la lhakhang

ཤོད་པ་སྤ་ཐུང་ལ་ལྷ་ཁང་།

Patong View Details
710 Narang Lhakhang

ན་རང་ལྷ་ཁང་

Narang View Details
711 Khalong Miser Lhakhang

མཁའ་ཀློང་མི་སེར་ལྷ་ཁང་

Khalong View Details
712 Sherim Tsenpo lhakhang

ཤེ་རིམ་བཙུན་པོ་ལྷ་ཁང་།

View Details
713 Damkhar lhakhang

དམ་མཁར་ལྷ་ཁང་།

Damkhar View Details
714 Dengkaling lhakhang

དེང་ཀ་ལིང་ལྷ་ཁང་།

Kezela View Details
715 Yangpari lhakhang

ཡངས་པ་ཡི་ལྷ་ཁང་།

Yangpari View Details
716 Pangthang lhakhang

སྤང་ཐང་ལྷ་ཁང་།

Damkhar View Details
717 Daksa lhakhang

དག་ས་ལྷ་ཁང་།

Daksa View Details
718 Labtsa lhakhang

ལབ་རྩ་ལྷ་ཁང་།

Labtsa View Details
719 Phoksala lhakhang

ཕོགས་ས་ལ་ལྷ་ཁང་།

Phoksala View Details
720 Bakla lhakhang

སྦག་ལ་ལྷ་ཁང་།

Bakla View Details
721 Weringla lhakhang

ཝེ་རིང་ལ་ལྷ་ཁང་།

Weringla View Details
722 Jangchub choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

Bakla View Details
723 Khangzang choeten

ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན།

Bakla View Details
724 Dungkhar Lhakhang

དུང་དཀར་དགོན་པ།

Khengkhar View Details
725 Kadam Lhakhang

བཀའ་གདམ་ལྷ་ཁང་།

View Details
726 Nanari Lhakhang

Nanari View Details
727 Nugphu lhakhang wogma

སྨྱུག་ཕུག་ལྷ་ཁང་འོག་མ།

View Details
728 Ngu Phug Goenpa Lhakhang

སྨྱུག་ཕུག་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་།

View Details
729 Chephug goenpa

སྤྱི་ཕུག་དགོན་པ།

View Details
730 Tshowang zangpoi Sangnga choling lhakhang

མཚོ་ཝང་བཟང་པོའི་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

chiphu View Details
731 Murung Gar tshang kaley lhakhang

མུ་རུང་གར་གཙང་ཀ་ལེང་ལྷ་ཁང་།

Murung View Details
732 Tongla Choekhor Goenpa Lhakhang

སྟོང་ལ་ཆོས་འཁོར་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་

View Details
733 Ngur goen yoedsel Thechok choling lhakhang

སྨྱུག་དགོན་འོད་གསལ་ཐེག་མཆོག་ཆོས་གླང་ལྷ་ཁང།

Nagphu View Details
734 Tashi Rabten lhakhang

བཀྲིས་རབ་རྟེན་ལྷ་ཁང་།

Shajula View Details
735 Gyelkhar Tashi Rabtenling lhakhang

རྒྱལ་མཁར་བཀྲིས་རབ་རྟེན་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Gyelkhar View Details
736 Murung lhakhang

མུ་རུང་ལྷ་ཁང་།

View Details
737 Wangmakhar lhakhang

ཝང་མ་མཁར་ལྷ་ཁང་།

Wangmakhar View Details
738 Tshamkhang Tshewang Jamtshoi dungkhor lhakhang

མཚམས་ཁང་ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོའི་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

Pangthang View Details
739 Charzhong Samten choling lhakhang

བསྐྱར་ཞོང་བསམ་བསྟན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Pangthang View Details
740 Bahadurling lhakhang

བྷ་དུར་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
741 Goensar lop sangay rinchen lhakhang

དགོན་གསར་སློབ་སངྱས་རིན་ཆེན་ལྷ་ཁང་།

Pangthang View Details
742 Tsenphu Drupday

བཙན་ཕུག་སྒྲུབ་སྡེ།

Tsenphu View Details
743 Ngagda Dorji Choegar Shedra

མངའ་བདག་རྡོེ་ཆོས་གར་བཤད་གྲྭ།

Kurizampa View Details
744 Gonpa shingma lhakhang

དགོན་པ་གསར་པའི་ལྷ་ཁང་།

Gonpa shingma View Details
745 Dechencholing lhakhang

བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Chali View Details
746 Thekchocholing lhakhang

ཐེག་ཆོག་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Chhaling View Details
747 Karmacholing Lhakhang

ཀརྨ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Chali View Details
748 Tshenpuri Lhakhang

བཙདན་ཕུ་རི་ལྷ་ཁང་།

View Details
749 Goensar lhakhang

དགོན་གསར་ལྷ་ཁང་།

Pangthang View Details
750 Shakhar toed lhakhang

ཤ་མཁར་སྟོད་ལྷ་ཁང་།

Thempang View Details
751 Shingkhar ted Lhakhang

ཤིང་མཁར་སྟོད་ལྷ་ཁང་

Tshenphu View Details
752 Sapoktor Lhakhang

ས་སྤོག་སྟོར་ལྷ་ཁང་།

Thempang View Details
753 Shapchi dungkhor lhakhang

ཤེབས་ཅིག་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

Shebchi View Details
754 Zunglen Lhakhang་

ཟུང་ལེན་ལྷ་ཁང་།

Zunglen View Details
755 Labtsa lhakhang/Tashicholing

ལབ་ཙྭ་ལྷ་ཁང་།

Labtsa View Details
756 Yongkala tashicholing lhakahng

ཡོངས་ཀ་ལ་བཀྲིས་ཆས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Labtsa View Details
757 Choeten lhakhang

མཆོད་རྟེད་ལྷ་ཁང་།

Nyamla View Details
758 Nyamla Goenpa

ཉམས་ལ་དགོན་པ།

Nyamla View Details
759 Samkhartsewob lhakhang

བསམ་མཁར་རྩེ་འོབ་ལྷ་ཁང་།

View Details
760 Bazaguru-dungkhor

བཛྲ་གུ་རུ་དུང་འཁོར།

Changchab View Details
761 Woo lhakhang

འོབ་ལྷ་ཁང་།

View Details
762 Yarab lhakhang

ཡ་རབས་ལྷ་ཁང་།

Yarab View Details
763 Jabgang choeten lhakhang

རྒྱབ་སྒང་མཆོད་རྟེནལྷ་ཁང།

View Details
764 Wang Tshering lhakhang

དབང་ཚེ་རིང་ལྷ་ཁང་།

Senakhar View Details
765 Soenakhar Jukaphai Lhakhang

བསོད་ནམས་མཁར་མཇུག་ཀ་ཕའི་ལྷ་ཁང་

View Details
766 Thekling barka lahakhang

ཐེག་གླིང་བར་ཀ་ལྷ་ཁང་།

View Details
767 Jabgang lhakhang

རྒྱབ་སྒང་ལྷ་ཁང་།

View Details
768 Boapai lhakhang

བོད་པའི་ལྷ་ཁང་།

Jabgang View Details
769 Zalashing lhakhang

ཟ་ལ་ཤིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
770 Thungshing Wang Kota Lhakhang

ཐུང་ཤིང་དབང་ཀོ་ཏ་ལྷ་ཁང་

View Details
771 Thungshing lhakhang

ཐུང་ཤིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
772 Phungshing lhakhang

ཕུང་ཤིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
773 Rupa tashi gyeltshen lhakhang

རུ་པ་བཀྲིས་རྒྱལ་མཚན་ལྷ་ཁང་།

View Details
774 Tshechu phuntsho's lhakhang

བཙན་ཆུ་ཕུན་ཚོགས་ལྷ་ཁང་།

Serzhong View Details
775 Pangta la lhakhang

སྤང་ཏ་ལ་ལྷ་ཁང་།

Pangta View Details
776 Sonakhar phurzhing kuenga rabdey

བསོད་ནམས་མཁར་ཕུར་ཞིང་ཀུན་དགའ་རབ་སྡེ།

View Details
777 Muhung karma wangzom lhakhang

མ་ཧཱུང་ཀརྨ་དབང་འཛོམས་ལྷ་ཁང་།

View Details
778 Shershong Ngawang lhakhang

གསེར་ཞོང་ལྷ་ཁང་།

View Details
779 Aja Dungkhor lhakhang

ཨ་བརྒྱ་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

Aja Ney View Details
780 Zala Tshing Lhakhang

ཟ་ལ་ཤིང་ལྷ་ཁང་།

Shermuhoong View Details
781 Rayling community lhakhang

རས་གླིང་མི་སྡེ་ལྷ་ཁང་།

Sonakhar View Details
782 Tshowog lhakhang

ཚོགས་འོག་ལྷ་ཁང་།

Tshowog View Details
783 Bumpapokto lhakhang

བུམ་པ་པོག་ཏོ་ལྷ་ཁང་།

View Details
784 Malang lhakhang

མ་ལངས་ལྷ་ཁང་།

View Details
785 Bhomay lhakhang

སྦོ་མེད་ལྷ་ཁང་།

View Details
786 Pahichelu lhakhang

ཕའི་ཆི་ལུ་ལྷ་ཁང་།

View Details
787 Thungchuwa lhakhang

ཚུངས་ཆུ་བ་ལྷ་ཁང་།

View Details
788 Aja zangpokpa lhakhang

ཨ་རྒྱ་བཟང་པོག་པ་ལྷ་ཁང་།

View Details
789 Aja Zhabjey Thang Lhakhang

ཨཱ་བརྒྱ༔ཞབས་རྗེས་ཐང་ལྷ་ཁང་

View Details
790 Choki lhakhang

ཆོས་སྐྱིད་ལྷ་ཁང་།

Serzhong View Details
791 Malang lhakahng

མ་ལང་ལྷ་ཁང་།

Malang View Details
792 Gangmor Bumtangpai lhakhang

སྒང་མོང་བུམ་ཐང་པའི་ལྷ་ཁང་།

Gangmong View Details
793 Sonamkhar lhakhang

བསོད་ནམས་མཁར་རི་ལིང་ལྷ་ཁང་།

Thuling View Details
794 Bum poktor lhakhang

བུམ་སྤོགས་ཏོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
795 Sonakhar pomed lhakhang

བསོད་ནམས་མཁར་སྤོ་མེད་ལྷ་ཁང་།

View Details
796 Thekling lhagom goenpa

ཐེག་གླིང་ལྷ་སྒོམ་ལྷ་ཁང་།

View Details
797 jabgangTashi's lhakhang

རྒྱབ་སྒང་བཀྲིས་ཀྱི་ལྷ་ཁང།

View Details
798 Shawagar Jangchub trongdrel lhakhang

ཤ་ཝ་གར་བྱང་ཆུབ་ཀྲོང་གྲོལ་ལྷ་ཁང་།

Senakhar View Details
799 Gomtang lhakhang

གོམ་ཏང་ལྷ་ཁང་།

View Details
800 Khangzang choeten

ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན།

View Details
801 Jangchub choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

Thiling View Details
802 Kadam Jangchub choeten

བཀའ་གདམ་བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

Nungdui zam View Details
803 Drupchu Samdrupcholing Goenpa

སྒྲུབ་ཆུ་བསམ་སྒྲུབ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

Drupchu View Details
804 Khebshing Lhakhang

མཁས་སྦི་ཤིང་ལྷ་ཁང་།

Khebishing View Details
805 Zegoen lhakhang

གཟི་དགོན་ལྷ་ཁང་།

Khebishing View Details
806 Jadung Lhakhang(Tshewang Gyeltshan

རྒྱ་དུང་ལྷ་ཁང་།ཚེ་དབང་རྒྱལ་ཆན།

View Details
807 Mani Dungkhor

མ་ཎི་གདུང་འཁོར།

Jatsha Drangsa View Details
808 Ja-dhung Goenpa

བརྒྱ་གདུང་དགོན་པ།

Jadoong Goenpa View Details
809 Mendel gangJug Lhakhang

མིན་གྲེལ་གངས་མཇུག་སྣ་ཁ་ལྷ་ཁང་།

mendi View Details
810 Jangtoe Lhakhang

བྱང་སྟོད་ ལྷཁང་

changkhar jangtoe View Details
811 Goemjalo

མགོནམ་རྒྱ་ལོག

Nangkar View Details
812 Nangkha Lhakhang

སྣང་ཁར་ ལྷ་ཁང་

nakha mendi View Details
813 Changkar Pelri Lhakhang

ལྕང་མཁར་དཔལ་རི་ལྷ་ཁང་།

Changkar View Details
814 Gangtang Langmanang Lhakhang

སྒང་སྟང་གླང་མ་ན་ལྷ་ཁང་།

Geptey View Details
815 Druk Choeding

འབྲུག་ཆོས་ལྡིང་

View Details
816 ZarchenSamten Choling Lhakhang

ཟར་ཆེན་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་

thangku View Details
817 Gorina Lhakhang

སྒོ་རི་ནང་ ལྷ་ཁང་

View Details
818 Gangtok Lhakhang

སྒང་ཏོག་ ལྷ་ཁང་

Bangdey View Details
819 Chang Namkhar Lhakhang

ལྕང་གནམ་དཀར་ལྷ་ཁང་།

Namka View Details
820 Khirkhu Lhakhang

Nakha Mendrel View Details
821 Gorina Wogma Lhakhang

སྒོ་རི་ནང་འོག་མ་ ལྷ་ཁང་

Gorina View Details
822 Wangthangkha Nyilma Lhakhang

khangkhu View Details
823 Bjimeynang Lhakhang

bjimena View Details
824 Chang Dungkar Lhakhang

Nangkar View Details
825 Gangtey Palace

སྒང་སྟོད་ཕོ་བྲང་

View Details
826 Tshamkhang

མཚམས་ཁང་

Dungkar View Details
827 Khamphur Lhakhang

Khangkhu View Details
828 tabab lhakhang

missing lhakhang

View Details
829 Zangkhar Lhakhang

གཟངས་མཁར་ལྷ་ཁང་

Pangbisa View Details
830 Dzongdrakha Droley Neykhang

Dzongdra Gadra View Details
831 Dzongdrakha Tseringma Lhakhang

Dzongdra Gadra View Details
832 DzongdraKha Guru Lhakhang

Dzongdra Gadra View Details
833 Dzongdrakha yoedsung Chorten Lhakhang

རྫོང་བྲག་ཁ་ མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་

Dzongdra Gadra View Details
834 Jangsarpam Dzongdrak Lhakhang

Dzongdra Gadra View Details
835 Bangday Lhakhang

འབངས་སྡེ་ ལྷ་ཁང་

Bongdey View Details
836 Panggoen Ugyen Guru Lhakhang

སྤང་དགོན་ ཨྱོན་གུ་རུ་ ལྷ་ཁང་

pangbisa View Details
837 Pangpaisa Dzongkha Lhakhang

pangbisa View Details
838 Dangay Goenpa Tsheringma lhakhang

Drangja View Details
839 Dangay Goenpa Chukchi zhel Lhakhang

Drangja View Details
840 Kila Goempa dechen yangtse Lhakhang

སྐྱིད་ལ་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་

View Details
841 Laptsa thangkha Lhakhang

ལྭབ་ཙ་ཐང་ཁ་ ལྷ་ཁང་

Bongdey View Details
842 Jiu -Dado goenpa

སྦྱིའུ་བརྡར་རྡོ་དགོན་པ་

Jiue View Details
843 Woochu lhakhnag

འུ་ཆུ་ལྷ་ཁང་

Wochu View Details
844 Changchu Lhankhang

ལྕང་ཅུ་ ལྷ་ཁང

Gadraag View Details
845 Tsalung Ney Lhakhang

0 View Details
846 Zurig Dzong

Lungchuna View Details
847 Choebel Lhakhang

chubjakha View Details
848 Doteng Kording Lhakhang

View Details
849 Hungrel Goensakha Lhakhang

Goensakha View Details
850 Goenkha Lateng Lhakhang

Goenkha View Details
851 Tshongdu Choeten Lhakhang

View Details
852 Jangsebu Lhakhang/Jangsarbu

བྱང་སེར་བུ་ ལྷ་ཁང་

Jangsarbu View Details
853 Lateykha Lhakhang

ལེ་ཏེ་ཁ་ལྷ་ཁང་

Goenkha View Details
854 Chimithangkha Lhakhang

མཆི་མེད་ཐང་ཁ་ ལྷ་ཁང་

0 View Details
855 karsel lhakhang

Hungrel View Details
856 dey yangkhar lhakhang

View Details
857 drakwong neykhang

View Details
858 Goenkha Lhakhang

goenkha View Details
859 Gidar Ugyen Pelri Lhakhang

tshongdue View Details
860 Chudrakha Lhakhang

Chubjakha View Details
861 Ugyen Pelri Palace

ཨྱོན་དཔལ་རི་ཕོ་བྲང་

Tshongdue View Details
862 Yugyal Goenkhang

གཡུལ་རྒྱལ་དགོན་ཁང་

View Details
863 Tabchugang Lhakhang

བལྟ་ཆུ་སྒང་ལྷ་ཁང

Gawpae View Details
864 Jangchub Chorten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་

Changsima View Details
865 Kichu Lhakhang

kichu View Details
866 Shomo Tenchen Gatshel Goenpa

Shomo View Details
867 Choechong Tse Lhakhang

choechongtse View Details
868 Tsenthang Ribur Community Lhakhang

rinpung goenpa View Details
869 Tseto Goenpa

རྩེ་ཏོག་དགོན་པ་

Jagathang View Details
870 SangaChoekhor

གསང་བསྔགས་ཆོས་འཁོར་

tsimdho na View Details
871 Bazur Lhakhang

སྦ་ཟུར་ལྷ་ཁང་

Ngopa View Details
872 Khagor Lhakhang

Jagathang View Details
873 Kichu Guru Lhakhang

kichu View Details
874 Bichekha Lhakhang

gangju View Details
875 Gyaltag Naktshang

View Details
876 Dorakha Lhakhang

རྡོ་རོ་ཁ་ ལྷ་ཁང་

Jagathang View Details
877 Tshenthang Medpa community's Giri Lhakhang

View Details
878 Tshokhang

ཚོགས་ཁང་

View Details
879 Kingacholing Lhakhang

ཀུན་དགའ་ཆོས་གླིང་ ལྷ་ཁང་

tsimdho na View Details
880 Tshamkhang

མཚམས་ཁང་

View Details
881 Nubri Lhakhang

ནུབ་རི་ ལྷ་ཁང་

Nubri View Details
882 Dako Lhakhang

ད་ཀོ་ ལྷ་ཁང་

Dako View Details
883 Taktshang Shar yam Droley Phug Lhakhang

Taktshang View Details
884 Myangmai Lhakhang

nyangmed View Details
885 Zimchung sarp Lhundrup Choeling

taktshang View Details
886 Zangdo Pelri

གཟང་མདོག་དཔལ་རི་

taktshang View Details
887 Taktshang Palphug Lhakhang

taktshang View Details
888 Ugyen Tsemo Lhakhang Gongyok Sum

taktshang View Details
889 Bumdrak Lhakhang

View Details
890 Machigphu Lhakhang

Neychu shari View Details
891 Getsa Goenpa

nubri View Details
892 Jana Gonpa

རྒྱ་ན་དགོན་པ་

View Details
893 Talung Yoesel Jaoi Ling Monastery

སྟག་ལུང་འོད་གསལ་བྱེ་བ་གླིང་དགོན་པ

View Details
894 Lhadhing Goenpa

ལྷ་ལྡིང་དགོན་པ་

shano choe View Details
895 Samtencholingling

བསམ་གཏན་གླིང་

dragnak View Details
896 Draktsen Lhakhang

བྲག་བཙན་ ལྷ་ཁང་

Phangdo View Details
897 Drugyal Dzong

འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་

Pangdo View Details
898 Yoeselgang Tsuklakhang

View Details
899 Bargoen Lhakhang

View Details
900 Doksum Lhakhang

རྡོ་གསུམ་ ལྷ་ཁང་

nyamen nisho View Details
901 Leymo Chey Lhakhang

dochukha View Details
902 Phangdang Choeding Lhakhang

phangda View Details
903 Drongmed Choedhing Lhakhang

choedey View Details
904 Simdrong Lhakhang

phangda View Details
905 Goenpa Drago Pema Yang Dzong

nyamchi View Details
906 Ramthangka Lhakhang

རཱམ་ཐང་ཀ་ ལྷ་ཁང་

shari View Details
907 Shana Lhakhang

ཤ་ན་ལྷ་ཁང་

shana View Details
908 Museum

གྲེམས་སྟོན་ཁང་

Nyangmed View Details
909 Jewa Goenpa Lhakhang

བྱེ་བ་དགོན་པ་ལྷ་ཁང

View Details
910 Shano Chuyul Lhakhang

ཤ་ནོ་ཆུ་གཡུལ་ལྷ་ཁང་

View Details
911 Chukhor Mani

ཆུ་འཁོར་མ་ཎི་

shari View Details
912 Namgyal Chorten

རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་

View Details
913 Dragnang Lhakhang

བྲག་ནང་ ལྷ་ཁང་

dragnak View Details
914 Shera Dranggo Lhakhang

བཤད་ར་སྦྲང་སྒོ་ ལྷ་ཁང་

phushar View Details
915 Karma Goenpa

དཀར་མ་དགོན་པ་

Jabchi View Details
916 Ragoed Lhakhang gongma

རྭ་རྒོད་ ལྷ་ཁང་

atsho View Details
917 Ragoed Lhakhang wogma

atsho View Details
918 Chumbu Lhakhang

ཆུམ་བྷུ་ ལྷ་ཁང་

phushar View Details
919 Chidhu Goenpa

སྤྱི་དུ་ དགོན་པ་

Chidhukha View Details
920 Jachung Simkha lhakhang

chubar View Details
921 Damthaekha lhakhang or Dechencholing lhakhang

View Details
922 Akhushing lhakhang

Akshing View Details
923 Para lhakhang

View Details
924 Goensakha Lhakhang or Dekicholing lhakhang

དགོན་ས་ཁ་ ལྷ་ཁང་

Goensakha View Details
925 Lhakhang Serpo

ལྷ་ཁང་སེར་པོ་

phushar View Details
926 Drakey Changma lhakhang

Phunub View Details
927 gom and guru sungjyoen

Atsho View Details
928 Sangacholing

Patshang Jukha View Details
929 Khamdak Sangnachholing or Chilkhar lhakahng

ཁམས་དག་གསང་བསྔགས་ཆོས་གླིང་

khamdra Sali View Details
930 saling kathog goenpa

Sali View Details
931 Issuna Lhakhang

ཨི་སུ་ན་ ལྷ་ཁང་

Issuna View Details
932 druk khamdrak chikhar goenpa

khamdra Sali View Details
933 tachoggang or tamchoe lhakhang

tamchogang View Details
934 Dobji Dzong

རྡོབ་སྦྱིས་རྫོང་

Dawakha View Details
935 Dopdrek means to stay firm

View Details
936 drakwangtse tsulakhang or drakwang tshephuk choetse lhakhang

tshephu View Details
937 silung parkher choling lhakhang

silung goenpa View Details
938 mendril gyab lhakhang

issuna View Details
939 Serling Goenpa

serling View Details
940 dobji choekhor gang lhakhang

Tshongkha View Details
941 tsephugang juk choeten gang lhakhang

tshephu View Details
942 Gomdrolo Lhakhang

དགོན་བྲག་ལོག་ལྷ་ཁང

Gomdrolo View Details
943 draknag lhakhang or Dralha lhakhang

Dawakha View Details
944 gyabkha lhakhang

View Details
945 thogong lhakhang

View Details
946 dogar tashi dingkha lhakhang

khamdra View Details
947 Phurdrup Goempa

ཕུར་སྒྲུབ་ དགོན་པ

View Details
948 drakten lhakhang

Tshephu View Details
949 drakwang nubriphug keykha lhakhang

drakwang View Details
950 tencheykhar lhakhang

tenchekhar View Details
951 drakwang nubi yuesakha lhakhang

uesakha View Details
952 Drolay kha Gomba Lhakhang

བྲོ་ལོད་དགོན་པ་ ལྷ་ཁང་

phuchoekha View Details
953 Choeten

མཆོད་རྟེན་

Gongju View Details
954 Phuchekha Lhakhang

ཕུག་ཆེ་ཁ་ལྷ་ཁང་

Phuchekha View Details
955 gyabkha

གེབ་ཁ་ལྷ་ཁང་

Issuna View Details
956 Gangtokha Choeten

སྒང་ཏོག་ཁ་ མཆོད་རྟེན་

Phugtsekha View Details
957 esukha lhakhang

Goensakha View Details
958 Chotse Lhakhang

ཆོས་རྩེ་ ལྷ་ཁང་

tshephu tenchakha View Details
959 Khabagang Lhakhang

ཁ་བ་སྒང་ལྷ་ཁང་

View Details
960 Tshelgang Lhakhang

ཚལ་སྒང་ ལྷ་ཁང་

Tshelgang View Details
961 Ney-Khang

གནས་ཁང་

Tshangkha View Details
962 Siluna Goenpa

སཱི་ལུ་ན་དགོན་པ་

Siluna View Details
963 Drakarpo Lhakhang

zhungkha View Details
964 Drakarpo Ney

བྲག་དཀར་པོ་གནས་

bara zhungkha View Details
965 Gomdra Lhakhang

Gomdra View Details
966 Druk Dhing Lhakhang

drukding View Details
967 Zhingkarnang Thangkai Lhakhang

zhungkha View Details
968 Bara Samtenling Lhakhang

bara View Details
969 Phudro Goenpa

ཕུལ་སྒྲུབ་དགོན་པ་

dochoeten View Details
970 Mendrup Goenpa

སྨན་སྒྲུབ་དགོན་པ

lholing View Details
971 Mindrol Goenpa

not known might be repeated

View Details
972 Jatok Goenpa Lhakhang

རྒྱབ་རྡོ་དགོན་པ

Teli View Details
973 Dongkola Lhakhang

གདོང་ཀོ་ལ

dochoeten View Details
974 Goeney Jabdokha Lhakhang

View Details
975 Barjam Ling Lhakhang

not known

View Details
976 Dho Choten Goenpa

རྡོ་མཆོད་རྟེན་དགོན་པ་

Dochoeten View Details
977 Neyphu Tsuklakhang

hephu View Details
978 Neyphug Tsulakhang Lhakhang

ཧས་ཕུག་ ལྷ་ཁང་

neyphu View Details
979 Boedmo Rinchen Lhakhang

View Details
980 Menchu Thuje Ney Lhakhang

View Details
981 Euta Lhakhang

གཡུ་རྟ་ལྷ་ཁང་

yuegoen View Details
982 Yueto Samdrupcholing Lhakhang

གཡུ་ཏོག་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང

yueta View Details
983 Yueta Goenpa Zimchung Gongma

Eutakha View Details
984 Yulgoen Ngawang Choeling or lhakhang wogma

yueta View Details
985 Jangtoe Goenpa Lhkahang

jangtoe View Details
986 Neyphu Choeten Gangkha Lhakhang

གནས་ཕུག་མཆོད་རྟེན་སྒང་ཁ་ ལྷ་ཁང་

hephug View Details
987 Rimo Lhakhang

རིས་མོ་ལྷ་ཁང་

rimo View Details
988 Zhungkar Galakha

black smith

Zhungkha View Details
989 Lholing Semchen Lhakhang

lholing View Details
990 Sharpa naktshang Lhakhang

Zhelngo View Details
991 gangri lhakhang

gangri View Details
992 Duezhi Lhakhang

དུས་བཞི་ལྷ་ཁང་

Doezhi View Details
993 Leggukha Tashi Gyalekling

nephu leggukha View Details
994 Yutogkha Lhakhang

གཡུ་རྟོག་ ལྷ་ཁང་

Zhungkar View Details
995 Baza Guru Dungkhor

བཛྲ་གུ་རུ་ གདུང་སྒྲུབ

Leggo Kha View Details
996 Bepja Goenpa

སྦེབ་རྒྱ་དགོན་པ་

nabae tsa View Details
997 Marble mining at hasilo

ཧ་སི་ལོ་ རྡོ་བཏོན་ས་ཁོངས་

Nephu View Details
998 Yethang Goenpa

ཡིད་ཐང་དགོན་པ་

View Details
999 Pana Lhakhang

པཱ་ན་ ལྷ་ཁང་

Jangsa View Details
1000 Samten Tsimo

བསམ་གཏན་རྩེ་མོ་

samtentsemo View Details
1001 Dungtse Lhakhang

རྡུམ་རྩེ་ ལྷ་ཁང་

Jangsa View Details
1002 Thagchoekha Lhakhang

jugang thachoekha View Details
1003 Kodhuphu Lhakhang

ཀོ་རྡོ་ཕུག་ ལྷ་ཁང་

Camphu View Details
1004 Jela Dzong

རྒྱལ་ལ་ རྫོང་

drela View Details
1005 Ramnang Lhakhang

ramnang View Details
1006 Lingwog Lhakhang

not known by gup

Liwog View Details
1007 Kungaling Lhakhang

ཀུན་དགའ་གླིང་ ལྷ་ཁང་

Jishigang View Details
1008 KhempaBokto Lhakhang

Camphu View Details
1009 Ramnang Chopheling Lhakhang/tongdoe ja

ramnang View Details
1010 Yoedseltse Lhakhang

འོད་གསལ་རྩེ་ ལྷ་ཁང་

View Details
1011 Chilkar Lhakhang

སྤྱིལ་དཀར་ ལྷ་ཁང་

View Details
1012 Karsel Lhakhang

དཀར་གསལ་ ལྷ་ཁང་

View Details
1013 Choeten

མཆོད་རྟེན་

View Details
1014 Tshendue Goenpa

བརྩོན་གྲུས་དགོན་པ་

tsindu View Details
1015 Tsedrak Goenpa

ཚེ་བྲག་དགོན་པ་

Jabana View Details
1016 Bey Zhingkha Lhakhang

beyzhingkha View Details
1017 Machikpalhai Neykhang

serling View Details
1018 Nagbi Sachu Lhakhang

View Details
1019 Jaba Goenpa Jangchib Choeling

རྒྱ་བ་དགོནཔ

gaba goenpa View Details
1020 Phurpanang Lhashing Lungpai Neykhang

Phubarna View Details
1021 Tsedrak Goenpa Tsuklakhang

tshegyel View Details
1022 Baytag Community's Dorlek Lhakhang

betikha View Details
1023 Lingzhi Lhakhang

lhingzhi View Details
1024 Nagu Lhakhang

nagu View Details
1025 Batam Lhakhang

View Details
1026 Nagbi chungkha Lhakhang

chukha View Details
1027 Kharsagangjug Lhakhang

Gangjuk View Details
1028 Tshobi Gurugang Lhakhang

View Details
1029 Ugyen Guru Lhakhang

ཨྱོན་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་

tshebjee View Details
1030 Betikha Dzong

བེ་ཏེ་ཁ་རྫོང་

betikha View Details
1031 Yangchu Goenpa

ཡང་ཆུ་དགོན་པ་

Jabana View Details
1032 Dhey-Sheg Gye Choten

བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་

View Details
1033 Pema Gatshel Dzong

པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་

View Details
1034 Ngajur Dungsam Labsum Sanga Rabtenling

སྔ་བསྒྱུར་དུང་བསམ་བསླབ་གསུམ་གསང་བསྔགས་ཆོས་གླིང་

Nangkor View Details
1035 Jangchub Choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་

View Details
1036 Bartseri Lhakhang

བར་རྩེ་རི་ ལྷ་ཁང་

View Details
1037 Shali Lhakhang

ཤ་ལི་ ལྷ་ཁང་

View Details
1038 Gonpung Lhakhang

དགོན་སྤུངས་ ལྷ་ཁང་

Serkhapa View Details
1039 Goenpawoong serkhakpa lhakhang

དགོན་པ་འུང་སེར་ཁག་པ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1040 Gamoong lhakhang

དགའ་མོང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1041 Nangkor lhakhang

ནང་སྐོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1042 Khothagpa lhakhang

མཁོ་ཐག་པ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1043 Yalang lhakhang

ཡ་ལང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1044 Denchi lhakhang

བདེན་མཆི་ལྷ་ཁང་།

View Details
1045 Bartseri lhakhang

བར་རྩེ་རི་ལྷ་ཁང་།

View Details
1046 Shumar lhakhang

ཤུ་མར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1047 Dagor kadam lhakhang

ཟླ་མགོར་བཀའ་དམ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1048 Namkhai lhakhang

གནམ་མཁའི་ལྷ་ཁང་།

View Details
1049 Toepalung lhakhang

སྟོད་པ་ལུང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1050 Khari goenpa

མཁས་རི་དགོན་ཕ།

Kheri Goenpa View Details
1051 Domkhar lhakhang

སྡོམ་མཁར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1052 Gyalpodrangsa lhakhang

རྒྱལ་པོ་བྲངས་ས་ལྷ་ཁང་།

View Details
1053 Dangtsarawa lhakhang

དེང་རྩ་ར་བ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1054 Serkhag lhakhang

སེར་ཁག་ལྷ་ཁང་།

View Details
1055 Norgang lhakhang

ནོར་སྒང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1056 Baza Guru Dungkhor

བ་ཛྲ་གུ་རུ་གདུང་འཁོར་

View Details
1057 Chongshing Lhakhang

སྐྱོང་ཤིང་ལྷ་ཁང་

View Details
1058 Guyum Sangaycholing lhakhang

གུ་ཡུམ་སངྱས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1059 Thongsa Namdrocholing lhakhang

མཐོང་ས་རྣམ་གྲོ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1060 Maendi lhakhang

མནྡལ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1061 Yomzor lhakhang

ཡོམ་ཟོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1062 Kuenchoeling Goenpa

ཀུན་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་

Chongshing Borang View Details
1063 Sangnga chokhor lhakhang

གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1064 Gashari lhakhang

ག་ཤ་རི་ལྷ་ཁང་།

View Details
1065 Rinchenzor lhakhang

རིན་ཆོན་ཟོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1066 Tshelshingzor lhakhang

ཚལ་ཤིང་ཟོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1067 chimi lhakhang

འཆི་མེད་ལྷ་ཁང་།

Ngaglam View Details
1068 Norbugang Lhakhang

ནོར་བུ་སྒང་ལྷ་ཁང་

Borangmo View Details
1069 Drezama Lhakhang

དྲི་ཟ་མ་ ལྷ་ཁང་

Drezama View Details
1070 Keerong Lhakhang

སྐྱེ་རོང་ ལྷཁང་

Keerong View Details
1071 Thuje Choling Lhakhang

ཐུགས་རྗེ་ཆོས་གླིང་ ལྷ་ཁང་

View Details
1072 Menchu zhay za Woong Lhakhang

སྨན་ཆུ་ཞད་ཞ་འུང་ ལྷ་ཁང་

Menchuzhay Za Woong View Details
1073 Mani Lhakhang

མ་ཎི་ལྷ་ཁང་

View Details
1074 Gawawong dungkhorlhakhang

དགའ་བ་འོང་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1075 Yargeywong dungkhorlhakhang

ཡར་རྒྱས་འོང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1076 Dongdongma thinley Thinley Nornuling lhakhang

དོང་དོང་མ་འཕྲིན་ལས་ནོར་བུ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1077 Thukten Sangak Choling Lhakhang

ཐུགས་རྟེན་གསང་བསྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷཁང་

View Details
1078 Mekuri Lhakhang

མི་ཀུ་རི་ ལྷཁང་

View Details
1079 Zimzore Lhakhang

ཟིམ་ཟོ་རི་ ལྷ་ཁང་

View Details
1080 Woongborang Lhakhang

འུང་བོ་རང་ ལྷཁང

Woongborang View Details
1081 Mani Dung Khor

མ་ཎི་གདུང་འཁོར་

Laniri View Details
1082 Choeten

མཆོད་རྟེན་

View Details
1083 Lanyiri lhakhang

ལ་ཉི་རི་ལྷ་ཁང་།

View Details
1084 Tomi lhakhang

ལྟོ་མི་ལྷ་ཁང་།

View Details
1085 Dungmin lhakhang

གདུང་མིན་ལྷ་ཁང་།

View Details
1086 Gomtshang phendeycholing lhakhang

སྒོམ་གཙང་ཕན་སྡེ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1087 Zimzor lhakhang

ཟིམ་ཟོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1088 Jangchub Choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་

View Details
1089 Khar Lhakhang

མཁར་ ལྷཁང་

View Details
1090 Labar Lhakhang

ལ་བཱར་ ལྷ་ཁང་

View Details
1091 Khangzu Choeten

ཁང་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་

Khator View Details
1092 Dungkar Goenpa Lhakhang

དུང་དཀར་དགོན་པ་ ལྷ་ཁང་

View Details
1093 Khenzor Lhakhang

སྐྱེན་ཟོར་ ལྷ་ཁང་

View Details
1094 Tsebar lhakhang

རྩེ་འབར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1095 Thongphu goenpa

མཐོང་ཕུ་དགོན་པ།

View Details
1096 Khawar Lhakhang

མཁའ་ཝར་ ལྷཁང་

View Details
1097 Tshelingore Lhakhang

ཚེ་གླེང་འཁོར་ ལྷ་ཁང་

View Details
1098 Zhisarchenadang Lhakhang

གཞི་སར་ཅན་ད་དང་ ལྷ་ཁང་

Chenadang View Details
1099 Chungkhar Burma Lhakhang

ཆུང་མཁར་བར་མ་ ལྷ་ཁང་

Chungkhar View Details
1100 Jashar-Woong Goenpa

རྒྱ་ཤར་འུང་དགོན་པ་

View Details
1101 Yongla Goenpa

ཡོངས་ལ་དགོན་པ་

View Details
1102 Zobel lhakhang

བཟོ་བལ་ལྷ་ཁང།

View Details
1103 Ngangmalang lhakhang

ངང་མ་ལང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1104 Pangthangdaza lhakhang

སྤང་ཐང་ད་ཟ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1105 Risinang lhakhang

རི་སི་ནང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1106 Shomarthung lhakhang

ཤོ་མར་ཐུང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1107 Rangthangwong lhakhang

View Details
1108 leyshingkhar lhakhang

ལས་ཤིང་མཁར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1109 Lektri lhakhang

ལེགས་ཏི་རིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1110 Gonpa singma lhakhang

དགོན་པ་སིང་མ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1111 Yongla goenpa

ཡོངས་ལ་དགོན་པ།

View Details
1112 Theringma neykhang

ཚེ་རིང་མ་གནས་ཁང་།

View Details
1113 Mani Dungkhor

མ་ཎི་གདུང་འཁོར་

Resina View Details
1114 Naktshang

སྣག་ཚང་

View Details
1115 Yangmalashing Lhakhang

ཡངས་མ་ལ་ཤིང་ ལྷ་ཁང་

Yangmalashing View Details
1116 Mani Lhakhang

མ་ཎི་ལྷ་ཁང་

Khoolomri View Details
1117 Dechenling lhakhang

བདེ་ཆེན་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1118 Dungcholing lhakhang

དུང་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1119 Khaeribiri lhakhang

མཁས་རི་བི་རི་ལྷ་ཁང་།

View Details
1120 Martshala lhakhang

མར་ཚ་ལ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1121 Leshingri lhakhang

ལས་ཤིང་རི་ལྷ་ཁང་།

View Details
1122 Kulamati lhakhang

ཀུ་ལ་མཱ་ཏི་ལྷ་ཁང་།

View Details
1123 Dungphu lhakhang

གདུང་ཕུག་ལྷ་ཁང་།

View Details
1124 Goenpawong duejom lhakhang

དགོན་པ་འུང་བདུད་འཇོམས་ལྷ་ཁང་།

View Details
1125 Tshenkhar lhakhang

བཙན་མཁར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1126 Bapta lhakhang

འབབ་རྟ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1127 Shingchongri Lhakhang

ཤིང་སྐྱོང་རི་ ལྷ་ཁང་

Shingchongri View Details
1128 Nanong Lhakhang

ན་ནོང་ ལྷ་ཁང་

Nanong View Details
1129 Wooligtang Lhakhang

འུ་གླིག་སྟང་ ལྷ་ཁང་

Wooligtang View Details
1130 Ngangshing lhakhang

ངང་ཤིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1131 Thongphuzabden choling

མཐོང་ཕུ་ཟབ་དོན་ཆོས་གླིང་།

View Details
1132 Toephu lhakhang

སྟོད་ཕུ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1133 Raling Lhakhang

རྭ་གླིང་ལྷ་ཁང་

Raling View Details
1134 Mani Dungkhor

མ་ཎི་གདུང་འཁོར་

Chimong View Details
1135 Nyasikhar Lhakhang

གཉའ་སི་མཁར་ ལྷ་ཁང་

Nyasikhar View Details
1136 Yomzor Lhakhang

ཡོམ་ཟོར་ ལྷ་ཁང་

View Details
1137 Dechen pelritse lhakhang

བདེ་ཆེན་དཔལ་རི་རྩེ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1138 Lungkholoom Lhakhang

ལུང་ཁོ་ལོམ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1139 Chimoong lhakhang

ཕྱི་མོང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1140 Redhangla Lhakhang

རི་གདངས་ལ་ ལྷ་ཁང་

View Details
1141 Khangma Lhakhang

ཁང་མ་ ལྷ་ཁང་

Khangma View Details
1142 Dungsingma Lhakhang

གདུང་སིང་མ་ ལྷ་ཁང་

Dungsingma View Details
1143 Choeten

མཆོད་རྟེན་

Dungsingma View Details
1144 Jangchub Choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་

Pangthang View Details
1145 Khominang lhakhang

འཁོར་མིནང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1146 Thongo lhakhang

མཐོང་གོ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1147 Chengri dungkhor lhakhang

ཆེང་རི་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1148 Phetshungburi lhakhang

ཕི་ཙུང་བུ་རི་ལྷ་ཁང་།

View Details
1149 Gomtshang lhakhang

སྒོམ་ཙང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1150 Wanglakhoi lhakhang

ཝང་ལ་ཁོའི་ལྷ་ཁང

View Details
1151 dungkhor lhakhang

གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1152 Tshokhor gypkha lhakhang

ཚོགས་སྐོར་འཇིབ་ཁ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1153 Peorila Dungkhor lhakhang

སྤོས་རི་ལ་གདིང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1154 Nebab lhakhang

ནེ་འབབ་ལྷ་ཁང་།

Nebab View Details
1155 Datong Goenpa

མདའ་སྟོང་དགོན་པ།

Datong View Details
1156 Chongzhikha Tashicholing

སྐྱོང་གཞི་ཁ་བཀྲིས་ཆོས་གླིང

Chongzhikha View Details
1157 Goensar Lhakhang

དགོན་གསར་ལྷ་ཁང་ངམ་མཚམས་ཁང་ནང་

View Details
1158 Sonam Gatshel Nay Lhakhang

བསོད་ནམས་དགའ་ཚལ་གནས་ལྷ་ཁང་

View Details
1159 Dzongchung Lhakhang

རྫོང་ཅུང་ལྷ་ཁང

View Details
1160 Bjeelingang lhakhang

བྱི་ལི་སྒང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1161 Punakha Dzong

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་།

View Details
1162 Nidrupchu Lhakhang

དགོས་གྲུབ་ཆུ་ལྷ་ཁང་།

Nidrupchu View Details
1163 Sewla Mijur lhunpo lhakhang

སེའུ་ལ་མི་འགྱུར་ལྷུན་པོ་ལྷ་ཁང་

Sewala View Details
1164 Sewala choekhor 2 lhakhang/Gaden Chokhor nyipa lhakhang

སེ་བ་ལ་ཆོས་འཁོར་གཉིས་པའི་ལྷ་ཁང་།

Yebesa View Details
1165 Khentsedrag lhakhang

མཁྱེན་རྩེ་བྲག་ལྷ་ཁང་།

View Details
1166 Ngedrubchu Pelgi Lhakhang

དངོས་གྲུབ་ཆུ་དཔལ་གྱི་ལྷ་ཁང་

Nidrupchu View Details
1167 Bali lhakhang/Baling Kuengacholing lhakhang

བ་ལི་ལྷ་ཁང་།

Bali View Details
1168 Jawangkha lhakhang

གྱང་བ་ཁ་ལྷ་ཁང་།

Jawangkha View Details
1169 Sewala shedra

སེ་བ་ལ་བཤད་གྲྭ།

View Details
1170 Kuba lhakhang

View Details
1171 Sewla Jamgyan Lhakhang

View Details
1172 Lamai Lhakhang

View Details
1173 Sewla Jampa Lhakhang

སེའུ་ལ་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་

Sewala View Details
1174 Tshogkhor Nying Tshuglag khang

ཚོགས་འཁོར་རྙིང་གཙུག་ལག་ཁང་

Sewala View Details
1175 Sewla Namgyeltse Lhakhang

སེའུ་ལ་རྣམ་རྒྱལ་རྩེ་ལྷ་ཁང

Sewala View Details
1176 Phochu Manidung drub lhakhang

ཕོ་ཆུ་མ་ཎྀ་དུང་སྒྲུབ་ལྷ་ཁང་

View Details
1177 Lekshed Jungney Dingrim Shedra

ལེགས་བཤད་འབྱུང་གནས་འབྲིང་རིམ་བཤད་གྲྭ་

View Details
1178 Nyizergang Khamsum Yuley Namgyel Chorten

ཉི་ཟེར་སྒང་ཁམས་གསུམ་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་

Yebisa View Details
1179 Choeten

མཆོད་རྟེན།

Nidrupchu View Details
1180 Bumtakha lhakhang

བུམ་སྟག་ཁ་ལྷ་ཁང་།

Bumtakha View Details
1181 Choekhor Ney lhakhang

ཆོས་འཁོར་ཉེ་ལྷ་ཁང་།

Yebesa View Details
1182 Goendrak Neykhang

View Details
1183 Dolmachen lhakhang

Dolmachen View Details
1184 Ritshog goenpa

རི་ཚོགས་དགོན་པ།

View Details
1185 Goen Tshephu lhakhang

དགོན་ཚེ་ཕུག་ལྷ་ཁང་།

Tshephug View Details
1186 Nangsel goenpa

སྣང་གསལ་དགོན་པ།

Nangsel goenpa View Details
1187 Zhel-ngosa lhakhang

ཞལ་ངོ་ས་ལྷ་ཁང།

Zhelngoesa View Details
1188 Khuruthang lhakhang/Guru lhakhang

ཁུ་རུ་ཐངས་ལྷ་ཁང་།

Khuruthang View Details
1189 Baza Guru Choekhang

བཛྲ་གུ་རུ་ཆོས་ཁང་།

Khuru Throm View Details
1190 Gobur Lhakhang/wokbur

འགོ་འབུར་ལྷ་ཁང་།

Gobur View Details
1191 Ngayab choling lhakahng

སྔ་ཡབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Khuru Throm View Details
1192 Walakha Dongkar lam lhakhang

ཝ་ལ་གྱང་ས་ལྷ་ཁང་།

Wolakha View Details
1193 Choekhorthaling lhakhang

ཆོས་འཁོར་མཐའ་་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Chokhor Luchhu View Details
1194 Darchargang choeten

དར་འཕྱར་སྒང་མཆོད་རྟེན།

View Details
1195 Jarungkhashor choeten

བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་མཆོད་རྟེན།

Zamlingthang View Details
1196 Lakhu lhakhang

ལ་ཁུ་ལྷ་ཁང་།

Lakhu View Details
1197 Dojagar lhakhang

རྡོ་རྒྱ་གར་ལྷ་ཁང་།

Phuentso Pelri View Details
1198 Walagang lhakhang

ཝ་ལ་སྒང་ལྷ་ཁང་།

Tharabachey View Details
1199 Sangchen Dorji Lhundrub choling

གསང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Wolakha View Details
1200 Zamlingang Lhakhang

འཛམ་གླིང་སྒང་ལྷ་ཁང་

Docho Ritsa View Details
1201 Phendey Samdrupgang lhakhang

ཕན་བདེ་ཁ་བསམ་གྲུབ་སྒང་ལྷ་ཁང།

Phendey View Details
1202 Yoesel Pang lhakhang

འདོ་གསལ་སྤངས་ལྷ་ཁང།

View Details
1203 Toep Chadana lhakhang

View Details
1204 Boegar Dragkarpo lhakhang

བོད་སྒར་བྲག་དཀར་པོའི་ལྷ་ཁང་།

View Details
1205 Thinleygang lhakhang

Thinleygang View Details
1206 Lhazo Thekchen choekhor

Hongtsho View Details
1207 Yamey Goenpa

ཡ་མེད་དགོན་པ།

Yamakhar View Details
1208 Tashigang goenpa

Tashigang Goenpa View Details
1209 Tashigang Dechen chhoeding Goenpa

བཀྲིས་སྒང་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྡིངས་དགོན་པ།

Tashigang Goenpa View Details
1210 Lungchu ze dechen yangtse lhakhang

View Details
1211 Zimchung Gongma Lhakhang

Tashigang Goenpa View Details
1212 Nalanda shedra

ནཱ་ལནྡ་བཤད་གྲྭ།

View Details
1213 Nalanda Sonam Gatshel Lhakhang

ན་ལེན་དྲ་བསོཾད་དགའ་ཚལ་ལྷ་ཁང།

View Details
1214 Menchuna lhakhang

སྨན་ཆུ་ན་ལྷ་ཁང་།

Menchuna View Details
1215 Tashicholing lhakhang

Longmay tsawa View Details
1216 Gomsa lhakhang

View Details
1217 Lhungtsho zhichag lhakhang

View Details
1218 Kutsam Meto Pelzang Lhakhang

Tashigang Goenpa View Details
1219 Hongtsho Bardong Kunlek Lhakhang

Hongtsho View Details
1220 Druk Wangyal Lhakhang

Dochola View Details
1221 Hongtsho Lama Sonam Zangpo Lhakhang

Hongtsho View Details
1222 Rinakha lhakhang

རི་ནག་ཁ་ལྷ་ཁང་།

Rinakha View Details
1223 Kangtina lhakhang

Kangtina View Details
1224 Thangbi lhakhang

ཐང་སྦྱིས་ལྷ་ཁང་།

Thangbi View Details
1225 Tagmey Damchoe lhakhang

Tamidamchu View Details
1226 Jibja lhakhang

Jibjokha View Details
1227 Kuengacholing lhakhang

Wangkha View Details
1228 Dawakha lhakhang

Dawakha View Details
1229 Bjara lhakhang

ཇ་ར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1230 Moegi lhakhang

མོས་གུས་ལྷ་ཁང་།

View Details
1231 Namgyel choeten

རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན།

Choetengang View Details
1232 Lam Dung Chapsa lhakhang

ལམ་དུང་རྐྱབ་ས་ལྷ་ཁང་།

Pangshong View Details
1233 Sarling Pemaigatshel lhakhang/ Dungkhor lhakhang

-

Mishigna View Details
1234 Mator Lungchu Lhakhang

View Details
1235 Chimed lhakhang

Pangna View Details
1236 Ugyen Dongag choling lhakhang

Gamkha View Details
1237 Ugyen choling lhakhang

Tshokhoma View Details
1238 Peljorcholing lhakhang

Dorothang View Details
1239 Namgay Khangzang Choeten

རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན།

leb sob so kha View Details
1240 Tshokana lhakhang

མཚོ་ཀ་ན་ལྷ་ཁང་།

Tshokana View Details
1241 Bardong Thango Lhakhang

བར་གྲོང་ཐང་སྒོ་ལྷ་ཁང་

View Details
1242 Lam Serpoi Baza Gurui Drupkhang

བླ་མ་སེར་པོའི་བཛྲ་གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཁང་

lop Tashi Dingkha View Details
1243 Tabup Choeten

View Details
1244 Zangtoperli

View Details
1245 Bjimithangkha lhakhang

སྦྱིས་མི་ཐང་ཁ་ལྷ་ཁང་།

Bjimithangkha View Details
1246 Cremation ground

དུད་ཁྲོད།

View Details
1247 Thongzhungnang lhakhang

སྟོང་བཞུགས་ནང་ལྷ་ཁང་།

Tongzhoognang View Details
1248 Choeten Nyingpo lhakhang

མཆོན་རྟེན་རྙིང་པོ་ལྷ་ཁང་།

Chhoeten Nyingpo View Details
1249 Yusakha Drupkhang lhakhang/Thulungang Lhakhang

དབུས་ས་ཁ་སྒྲུབ་ལྷ་ཁང་།

Uesarkha View Details
1250 Serigang lhakhang

serigang View Details
1251 Damchoe wakhu lhakhang

Damchi View Details
1252 Chhukhor Mani

ཆུ་འཁོར་མ་ཎི།

Dungkar Rongchhu View Details
1253 Kunzang Yousel choling goenpa/Kila Goenpa

ཀུན་བཟང་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

View Details
1254 Phola Go Lhakhang

ཕོ་ལྷ་ཧྒོ་ལྷ་ཁང་

View Details
1255 Laptshakha lhakhang

ལབ་རྩ་ཁ་ལྷ་ཁང་།

Laptsakha View Details
1256 Yuekhana lhakhang

Norbugang View Details
1257 Pelri Dorji Den tsulhakahang

Norbugang View Details
1258 Sang-nga chhoeling zimchung wogma

གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གཟིམ་ཅུང་འོག་མ།

View Details
1259 Talog Sangacholing Goenpa

ལྟ་ལོ་དགོན་པ།

Talo View Details
1260 Zimchung-Wogma lhakhang/pelri zimchung gongma

གཟིམ་ཅུང་འོག་མ་ལྷ་ཁང།

View Details
1261 Pangkarpo Lhakhang

སྤང་དཀར་པོ་འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

View Details
1262 Druk Namgaycholing lhakhang

འབྲུག་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

Pangkarpo View Details
1263 Jachung Karmo Dratshang/Drachung karmo lhakhang

བྱ་ཆུང་དཀར་མོ་གྲྭ་ཚང་།

Drakchung Karmo View Details
1264 Khangzang choeten

ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན།

Darshinggang View Details
1265 Darshinggang gyelwai lhakhang

Bemina View Details
1266 Nobgang Lhakhang

ནོབ་སྒང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1267 Nobgang Zimchug Gongma

View Details
1268 Lungtag-mo lhakhang

ལུང་སྟག་མོ་ལྷ་ཁང་།

Lungtag-mo View Details
1269 Limbukha lhakhang

གླིང་བུ་ཁ་ལྷ་ཁང་།

Limbukha View Details
1270 Dompala lhakhang

དོམ་པ་ལ་ལྷ་ཁང་།

Dompala View Details
1271 Nathroe GoensarTashiChhoeling Lhakhang

ནགས་ཁྲོད་དགོན་གསར་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང

View Details
1272 Tagchu Goenpa Lhakhang

སྟག་ཆུ་དགོན་པ་ལྷ་ཁང།

Takchu View Details
1273 Ometekha lhakhang

ཨོཾ་སྟེང་ཁ་ལྷ་ཁང།

Oomtekha View Details
1274 Nabchey Lhakhang

ནབ་ཆེ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1275 Thekjazha goenpa lhakhang

Jasha Goenpa View Details
1276 Zhebjey choling lhakhang

View Details
1277 tshoktag langpoi ney lhakhang

View Details
1278 Medagang lhundrup choling lhakhang

མེ་མདའ་སྒང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Mendagang View Details
1279 Drumthang Lhakhang

གྲུམ་ཐང་ངམ་འཇིམ་ཐང་ལྷ་ཁང་

Jimithang View Details
1280 Ugyentse Lhakhang

ཨྱོན་རྩེ་ ལྷ་ཁང་

View Details
1281 Hindu Temple

ཧིན་དྷུ་ལྷ་ཁང་

View Details
1282 dorokha gatsheling lhakhang

དོ་རོ་ཁ་དགའ་ཚལ་གླིང་ལྷ་ཁང།

Dorokha View Details
1283 Namgyal Khangzang Choeten

རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན་

Dhogar View Details
1284 Dorokha Dratshang

རྡོ་རོ་ཁ་གྲྭ་ཚང་

Dorokha View Details
1285 singden lhakhang

སིང་ལྡན་ལྷ་ཁང།

Dorokha View Details
1286 Samtse Lhakhang/Namgay Choling Dratshang

བསམ་རྩེ་ ལྷ་ཁང་

View Details
1287 Saureni Nimaling

སའུ་རཱ་ནི་ཉི་མ་ལུང་

Saurani/Nyimaling View Details
1288 Samtse Dzong

བསམ་རྩེ་རྫོང་

View Details
1289 Dudjom Terser Thromai Statue

བདུད་འཇོམས་གཏེར་སར་ཁྲོས་མའི་སྐུ་

Saurani View Details
1290 Drukpa Bindukha Lhakhang

འབྲུག་པ་བྷིན་དྷུ་ཁ་ལྷ་ཁང་

Miglamthang(N. Bindu) View Details
1291 Bukay goenpa Lhakhang

སྦུག་ཀེ་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་

Bukay (A),Yulu Toed View Details
1292 Terchoe Lhakhang

གཏེར་ཆོས་ལྷ་ཁང་

Goenpazor(Gombadara) View Details
1293 Shivalaya Mandir

ཤི་བྷ་ལ་ཡ་ མཱན་དྷིར་

Bindu View Details
1294 Jangchub Choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་

Samtse View Details
1295 shiva mandir lhakhang

ཤི་བྷཱ་མན་དིར་ལྷ་ཁང།

shivalya View Details
1296 hariymandhir lhakhang

ཧཱ་རི་ཡ་མན་དིར་ལྷ་ཁང།

kalama View Details
1297 durga mandir lhakhang

དུར་གྷ་མན་དིར་ལྷ་ཁང།

gola View Details
1298 tashicholing lhakhang

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

View Details
1299 Tshokhang

ཚོགས་ཁང་

Giriwong View Details
1300 Rangtse Lhakhang

རང་རྩེ་ ལྷ་ཁང་

Dorokha View Details
1301 Beteni Goenpa, Halali Lhakhang

བེ་ཏ་ནི་དགོན་པའམ་ཧ་ལ་ལི་ལྷ་ཁང་

Patshaling (Beteni) View Details
1302 Norbugang Thubten Losel Choling

ནོར་བུ་སྒང་ཐུབ་བསྟན་བློ་གསལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Norboogang (Tinteray) View Details
1303 Chanju (temlpe site)

ཅང་མཇུག་ལྷ་ཁང་

Chongzhu View Details
1304 Durga Mandir

དྷུར་ག་མན་དྷིར་

Zhendebgang (Mukheni Gaon0 View Details
1305 Shiva Mandir,Lhakhang

ཤཱི་བྷ་ལྷ་ཁང་

View Details
1306 Threma Tshokhang

ཁྲོས་མ་ཚོགས་ཁང་

Kothi Dangra View Details
1307 Shiva Mandir

ཤཱི་བྷ་ལྷ་ཁང་

Tshongduekha (Hatkhola) View Details
1308 yoeseltse lhakhang

འོད་གསལ་རྩེ་ལྷ་ཁང།

dungkhar View Details
1309 Threma Tshokhang

ཁྲོས་མ་ཚོགས་ཁང་

Tsakaling View Details
1310 Hindu Temple

ཧཱིན་དུ་ཊེམ་པཱལ་

Pelki Thang View Details
1311 Jigmedthang Lhakhang

འཇིགས་མེད་ཐང་ལྷ་ཁང་། ལ་མི་ཀྲར་ལྷ་ཁང་

Jigmedthang View Details
1312 Shiva Mandir

ཤཱི་བྷ་ལྷ་ཁང་

Dungkar (Ghumauney B) View Details
1313 Hindu lhakhang

ཧིན་དྷུ་ལྷ་ཁང་

View Details
1314 Sharma/ Jangchubcholing Lhakhang

ཤཱར་མའམ་བྱང་ཆུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
1315 Tendu Lhakhang

གཏན་འདུས་ ལྷ་ཁང་

Tendrukthang (Tendruk tar) View Details
1316 Bindu Lhakhang Wokma

བྷིན་དྷུ་ལྷ་ཁང་འོག་མ་

Miglamthang(N. Bindu) View Details
1317 gomtru tsesa layguel wangzin ugyencholing lhkahng

གོམ་ཀྲུ་རྩི་ས་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་ཨྱོན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

khathidara View Details
1318 goenpa dangra lhakhang

མགོན་པ་གྲང་ར་ལྷ་ཁང།

gambadara View Details
1319 gayshing gang lhkahang

དགེ་ཤིང་སྒང་ལྷ་ཁང།

goshing View Details
1320 Shiva Mandir

ཤཱི་བྷ་ལྷ་ཁང་

View Details
1321 Bahunitar Sangag Choling Lhakhang

བྷ་ཝུན་ཀྲར་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Bumpathang(Bahunitar) View Details
1322 Geserling dratshang

གེ་སར་གླིང་གྲྭ་ཚང་

Gesarling (Boribotey) View Details
1323 Sarbang Dzong

གསར་སྤང་རྫོང་

View Details
1324 Pemayoesel choeling lhakhang

པདྨ་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

thongjazor View Details
1325 Hindu lhakhang

ཧིན་དུ་ལྷ་ཁང།

kincholing View Details
1326 kencholing lhakhang

དཀོན་མཆོག་གླིང་ལྷ་ཁང།

View Details
1327 rada kepa lhakhang

ར་དྲག་སྐྱིད་པ་ལྷ་ཁང།

View Details
1328 Chokhorling Lhakhang

ཆོས་འཁོར་གླིང་ལྷ་ཁང་

Chhoekhorling (Toribari) View Details
1329 Hindu Lhakhang

ཧིན་དྷུ་ལྷ་ཁང་

Chhoekhorling (Toribari) View Details
1330 lungtog tharchen goenpa

རླུང་ཏོག་མཐར་ཕྱིན་མགོན་པ།

tarbithang View Details
1331 jigmeling thrimsung drodul lhakhang

འཇིག་མེད་གླིང་ཁྲིམས་སྲུང་དྲོ་དྲུལ་ལྷ་ཁང།

jigmeling View Details
1332 Dekiling lhakhang

བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལྷ་ཁང།

View Details
1333 pedtsheling lhakhang

པད་ཚལ་གླིང་ལྷ་ཁང།

dolong gang View Details
1334 Thoemba public lhakhang

ཐོནམ་བ་མི་སེར་ལྷ་ཁང།

yarpaling View Details
1335 jigmecholing lhakhang

འཇིག་མེད་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

khartoed View Details
1336 chungshing lhakhang

བཅུང་ཤིང་ལྷ་ཁང།

chungshing View Details
1337 Reeti lhakhang

རི་ཏི་ལྷ་ཁང།

reeti View Details
1338 Hindu lhakhang/Gongdrangra Radha Krishna Lhakhang

ཧིན་དུ་ལྷ་ཁང།

View Details
1339 Samkhara lhakhang

བསམ་ཁ་ར་ལྷ་ཁང།

samkhara View Details
1340 Zangdo Pelri Lhakhang

ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ལྷ་ཁང་

View Details
1341 Royal guest house

རྒྱལ་འཛིན་སྡོད་ཁྱིམ།

View Details
1342 gakiling lhakhang

དགའ་སྐྱིད་ལྷ་ཁང།

gakiling View Details
1343 Community Hindu Temple

དམང་གི་ཧིན་དྷུ་ལྷ་ཁང་

View Details
1344 Suray Lhakhang

སུ་རེ་ལྷ་ཁང་

View Details
1345 Shiva Mandir

ཤི་བྷ་མཱན་དྷིར

View Details
1346 Yoedsel Choling Lhakhang

འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
1347 dhognag choling lhakhang

མདོ་ནག་མཆོ་གླིང་ལྷ་ཁང།

sershong View Details
1348 Pema Yoedling lhakhang

པདྨ་འོད་གླིང་ལྷ་ཁང།

pemaling View Details
1349 sershong dungkhor

གསེར་ཤོང་དུང་འཁོར།

sershong View Details
1350 samdrupcholing lhkahng

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

tashipang View Details
1351 Pema Lhundrup Chokhorling Lhakhang

པདྨ་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
1352 Serzhong lhakhang

སེར་ཞོང་ལྷ་ཁང།

View Details
1353 Trashiphug lhakhang

བཀྲིས་ཕུག་ལྷ་ཁང།

View Details
1354 Yulsegang lhakhang

འོད་གསལ་སྒང་ལྷ་ཁང།

View Details
1355 umling lhakhang/Shedrup Dargyeling

དབུམ་གླིང་ལྷ་ཁང།

lamed pogtor View Details
1356 Throema lhakhang

འཕྲོས་མ་ལྷ་ཁང།

View Details
1357 Laxmi Narayan lhakhang

ལགྶ་མི་ན་ར་ཡཱན་ལྷ་ཁང།

View Details
1358 Tharpaling lhakhang/Guru lhakhang

ཐར་པ་གླིང་ལྷ་ཁང།

soengathsel View Details
1359 namgyel ling lhakhang

རྣམ་རྒྱལ་གླིང་ལྷ་ཁང།

shawapang View Details
1360 Wogmen kuenzang ugyen namgyel ling dratshang/Nimalung Dratshang

ཡོང་མིན་ཀུན་བཟང་ཨྱོན་རྣམ་རྒྱལ་གླིང།

lekidthang View Details
1361 sherabcholing anim dratshang

ཤེས་རབ་ཆོས་གླིང་ཨ་ནིམ་གྲྭ་ཚང།

View Details
1362 Yueling lhakhang

ཡུས་གླིང་ལྷ་ཁང།

yueling View Details
1363 Hindu lhakhang

ཧིན་དུ་ལྷ་ཁང།

thongjabi View Details
1364 heeli lhakhang

ཧི་ལི་ལྷ་ཁང་།

ratipani View Details
1365 Jigmeling lhakhang

འཇིག་མེད་གླིང་ལྷ་ཁང།

police training centre View Details
1366 gyelephug rabdey dratshang

དགེ་ལེག་ཕུ་རབ་སྡེ་གྲྭ་ཚང།

rabdeyling View Details
1367 dechenling throema lhakhang

བདེ་ཆེན་གླིང་ཁྲོས་མ་ལྷ་ཁང།

lekidthang View Details
1368 Talie dratshang

ཏ་ལི་ གྲྭ་ཚང།

View Details
1369 jangchub choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

pemathang View Details
1370 Hindu lhakhang

ཧིན་དུ་ལྷ་ཁང།

View Details
1371 Pelrithang lhakhang

དཔལ་རི་ཐང་ལྷ་ཁང།

View Details
1372 Taraythang lhakhang

རྟ་རེད་ཐང་ལྷ་ཁང།

View Details
1373 yoezergang lhakhang

འོད་ཟེར་སྒང་ལྷ་ཁང།

yoezerling View Details
1374 Eh Dhe Dechenchhoeling

ཨི་དྷི་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་།

Dechenpelri View Details
1375 neykhang

གནས་ཁང།

rabdeyling View Details
1376 Samtenling Hindu Lhakhang

བསམ་གཏན་གླིང་ཧིན་དྷུ་ལྷ་ཁང་

Samtenling(Bhur) View Details
1377 Pema Yoezercholing Lhakhang

པདྨ་འོད་ཟེར་གླིང་ལཧ་ཁང་

View Details
1378 Yarpheling Lhakhang

ཡར་འཕེལ་གླིང་ལྷ་ཁང་

sahariphu(Batalung) View Details
1379 Chortitar lhakhang

ཆོར་ཏི་ཏར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1380 Larjab PemaGatshel lhakhang

ལར་རྒྱབ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1381 Trashi Thanjay lhakhang

བཀྲིས་མཐོན་རྗེ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1382 Debtsang lhakhang

སྡེབ་གཙང་ལྷ་ཁང་།

Debtsng View Details
1383 Serthi lhakhang/Tokari

གསེར་ཐིག།

Serthi View Details
1384 Khanduphu lhakhang

མཁའ་འགྲོ་ཕུ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1385 Therbum lhakhang

ཐེར་འབུམ་ལྷ་ཁང་།

Serthi View Details
1386 Drenphug lhakhang

དྲན་ཕུག་ལྷ་ཁང་།

Drenphug View Details
1387 Barkalanang lhakhang

བར་ཀ་ལང་ན་ལྷ་ཁང་།

Barkalanang View Details
1388 Minjiwong lhakhang

སྨན་སྦྱི་འུང་ལྷ་ཁང་།

Minjung View Details
1389 choeten

མཆོད་རྟེན།

Jomotshangkha school View Details
1390 Monmola lhakhang

མོན་མོ་ལ་ལྷ་ཁང་།

Monmola View Details
1391 Thujecholing Goenpa

ཐུགས་རྗེ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

Monmola View Details
1392 Phakchu lhakhang

འཕགས་ཆོག་ལྷ་ཁང་།

Phakchu View Details
1393 Ugyencholing lhakhang

ཨྱོན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1394 Samdrupcholing lhakhang

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1395 Ugyen lhuendrup lhakhang

ཨྱོན་ལྷུན་གྲུབ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1396 Larjab khengpa lhakhang

ལར་རྒྱབ་ཁེངས་པ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1397 Juenmey lhakhang

རྒྱུན་མེད་ལྷ་ཁང་།

View Details
1398 Nuning lhakhang

ནུ་ཉིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1399 Monmola Karchung Dungkhor Lhakhang

མོན་མུ་ལ་དཀར་ཅུང་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1400 Tongzhug lhakhang

སྟོང་ཞུག་ལྷ་ཁང་།

View Details
1401 Nunui lhakhang

ནུ་ནའི་ལྷ་ཁང་།

View Details
1402 Jomotsangkha Rabdey lhakhang

ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་རབ་སྡེ་ལྷ་ཁང།

Jomotshangkha school View Details
1403 Dudjom Throema lhakhang

དུད་འཇོམས་ཁྲོད་མ་ལྷ་ཁང་།

Jomotshangkha school View Details
1404 Woling Samtencholing lhakhang

འུ་གླིང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླི།ང་ལྷ་ཁང་།

Wooling View Details
1405 Zangdopelri lhakhang

ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ལྷ་ཁང་།

View Details
1406 Michar Karma choling lhakhang

སྨད་ཆར་ཀརྨ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1407 Rimung Lhuendrup choling lhakhang

རི་མོ་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1408 Serdak-choeling lhakhang

གསེར་བྲག་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1409 Choeten

མཆོད་རྟེན།

Menchuri View Details
1410 Philuma lhakhang

ཕི་ལུ་མ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1411 Rimung lhakhang

རི་མུང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1412 Orongpa Sangacholing lhakhang

ཨོ་རོང་པ་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1413 Dethang shedra choki jamtsho

བདེ་ཐང་བཤད་གྲྭ་ཆོས་སྐྱིད་རྒྱ་མཚོ།

View Details
1414 Batshoong Lhakhang

བ་ཚུང་ལྷ་ཁང་

Batshoong View Details
1415 Gominang lhakhang

གོད་མེད་ལྷ་ཁང་།

Gonminang View Details
1416 Aumshing lhakhang

ཨམ་ཤིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1417 Phendey cholung lhakhang

ཕན་བདེ་ཆོས་གླུང་ལྷ་ཁང།

View Details
1418 Narphung Lhakhang

ནར་ཕུང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1419 Perung lhakhang

སྤི་རུང་ལྷ་ཁང་།

Perung View Details
1420 Bargoenpa lhakhang

བར་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1421 Chidungkhar lhakhang

སྤྱི་གདུང་མཁར་ལྷ་ཁང་།

Chidoongkhar View Details
1422 Yarphu lhakhang

ཡར་ཕུག་ལྷ་ཁང་།

View Details
1423 Drongshing lhakhang

འབྲོང་ཤིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1424 Boenparong lhakhang

བོན་པ་རོང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1425 Sarchen guendung lhakhang

གསར་ཆེན་དགེ་དུང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1426 Langnang ringmo lhakhang

ལང་ནང་རིང་མོ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1427 Richanglu Kuengacholing lhakhang

རི་ཆང་ལུ་ཀུན་དགའ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Richanglu Kuengacholing View Details
1428 Wangphug Yigju Dungkhor lhakhang

ཝང་ཕུག་ཡིག་བརྒྱུད་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1429 Gomdhar lhakhang

སྒོམ་དར་ལྷ་ཁང་།

Gomdhar View Details
1430 Drukme lhakhang

འབྲུ་མི་ལྷ་ཁང་།

Drukme View Details
1431 Dungkhar lhakhang

དུང་མཁར་ལྷ་ཁང་།

Dungkhar View Details
1432 Yarphuchae lhakhang

ཡར་ཕུག་ཆེ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1433 Shuguwug Goenpa Drakapi lhakhang

ཤུ་གུ་འུང་དགོན་གྲྭ་པའི་ལྷ་ཁང་།

View Details
1434 Pangthang lhakhang

སྤང་ཐང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1435 Denchikhoryarngam Pemayodling lhakhang

བདེན་ཕྱི་མཁོ་ཡར་ངམ་པདྨ་འོད་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1436 Shokshisa Jangsormanidangri tsama lhakhang

ཤོག་ཤི་ས་གྱང་སོར་མ་ནི་གདང་རི་ལྷ་ཁང་།

View Details
1437 Duedjom Choekhang

བདུད་འཇོམས་ཆོས་ཁང་

Narphoong View Details
1438 Jampaney lhakhang

འཇམ་པ་གནས་ལྷ་ཁང་།

View Details
1439 Langchenphu lhakhang/Dratshang

གླང་ཆེན་ཕུག་ལྷ་ཁང་།

View Details
1440 Augutar lhakhang

ཨ་གུ་ཀྲར་ལྷ་ཁང་།

Augutar View Details
1441 Dawathang lhakhang

ཟླ་བ་ཐང་ལྷ་ཁང་།

Dawathang View Details
1442 Shiwa mandir

ཤཱི་བྷ་མཱན་དིར།

View Details
1443 Phuntsho Sangagcholing Gomdey Lhakhang

ཕུན་ཚོགས་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་སྒོམ་སྡེ་ལྷ་ཁང་

View Details
1444 Ugyen Pema Namdreltse Gomdra

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་རྣམ་གྲོལ་རྩེ་སྒོམ་གྲྭ་

View Details
1445 Ugyen Choling Goenpa

ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་

View Details
1446 Phagchog Gomdey

འཕགས་མཆོག་སྒོམ་སྡེ་

View Details
1447 Tshosalo lhakhang/Tenzin choling Goenpa

མཚོ་རྩ་ལོ་ལྷ་ཁང་།

Tahosalo View Details
1448 Tshendarshing namchongshing lhakhang

བཙན་དར་ཤིང་ངམ་ལྕོང་ཤིང་ལྷ་ཁང

View Details
1449 Tsholingkhar kuenzangcholing lhakhang

མཚོ་གླིང་མཁར་ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Tsholingkhar View Details
1450 Dingshingzor lhakhang

སྡིང་ཤིང་ཟོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1451 Thongpashing lhakhang

འཐོང་པ་ཤིང་ལྷ་ཁང་།

Thongpashing View Details
1452 Sangshingzor lhakhang

བསང་ཤིང་ཟོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1453 Kakani lhakhang

ཀ་ཀ་ནི་ལྷ་ཁང་།

View Details
1454 Sachelyo chongapai lhakahng

ས་ཆེ་ལོ་བཅོ་ལྔ་པའི་ལྷ་ཁང་།

View Details
1455 Zhudang lhakhang

ཞུ་དང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1456 Choedung lhakhang

ཆོས་གདུང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1457 Samtencholing lhakhang

བསམ་གཏན་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Kaetang View Details
1458 Ugyen yoesel choling lhakhang/Galingkhar

ཨྱོན་འོན་གསལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1459 Rabtendonga choling lhakhang

རབ་བརྟན་མདོ་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

View Details
1460 Sarjung lhakhang

གསར་བྱུང་ལྷ་ཁང་།

Sarjung View Details
1461 Kagpadung lhakhang

བཀག་པ་དུང་ལྷ་ཁང་།

Kagpadung View Details
1462 Gonthangma lhakhang

སྒོར་མཐོང་མ་ལྷ་ཁང་།

Gonthangma View Details
1463 Galing Garwangphu lhakhang

དགའ་གླིང་མགར་ཝང་ཕུ་ལྷ་ཁང་།

Wangphoog View Details
1464 Thrizor Lhakhang

ཁྲི་ཟོར་ལྷ་ཁང་།

Thrizor View Details
1465 Dewathang lhakhang/Choki Jamtsho shedra

བདེ་བ་ཐང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1466 Choeten

མཆོད་རྟེན།

Rishor View Details
1467 Lhabab Choeten

ལྷ་འབབ་ མཆོད་རྟེན།

Dungkarcholing View Details
1468 Gesar Lungta Phodrang

གེ་སེར་རླུང་རྟ་ཕོ་བྲང་།

View Details
1469 Samdrup Jongkhar Rabdey

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ རབ་སྡེ།

Throm View Details
1470 Zangdopelri

བཟང་མདོ་དཔལ་རི།

Throm View Details
1471 Choeten

མཆོད་རྟེན།

View Details
1472 Crematorium

དུར་ཁྲོད།

View Details
1473 Traditional Ceremonial gate and lhadhar

View Details
1474 Samdrupcholing Naktshang

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ནགས་ཚང་།

View Details
1475 Thangchu Goenpa

ཐང་ཆུ་དགོན་པ།

View Details
1476 Mani-Dungkhor

མཎི་གདུང་འཁོར།

Dungkarling View Details
1477 Mani-Dungkhor

མཎི་གདུང་འཁོར།

Rewtar View Details
1478 Dungkarling Tshokhang

དུང་དཀར་གླིང་ཚོགས་ཁང་

Doongkarling/Dumpha/Gangatey View Details
1479 Mendrupling Lhakhang

སྨན་གྲུབ་གླིང་ལྷ་ཁང་

Mendrupling(Bhawaney) View Details
1480 Sangaycholing Lhakhang

སངས་རྒྱས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
1481 Threma Tshogkhang

ཁྲོས་མ་ཚོགས་ཁང་

Tshogkorling(Majuwa) View Details
1482 Radhi Krishna Mandir

ར་དྷ་ཀིར་ཤི་ན་མཱན་དྷིར

View Details
1483 Budha Shiva Mandir

བུདྡྷ་ཤི་བྷ་མཱན་དྷིར་

View Details
1484 Choeten

མཆོད་རྟེན།

Raling View Details
1485 Hindu lhakhang

ཧིན་དུ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1486 Serchenmo lhakhang

གསེར་ཆེན་མེ་ལྷ་ཁང་།

Serchenmo View Details
1487 Haila lhakhang

ཧའི་ལ་ལྷ་ཁང་།

Haila View Details
1488 Pangthang choeten lhakhang

སྤང་ཐང་མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང་།

Pangthang View Details
1489 Langnang Ringmo lhakhang

ལང་ནང་རིན་མོ་ལྷ་ཁང་།

Pangthang View Details
1490 Tingzin Dra Wai Gomdey

ཏིང་འཛིན་འདྲ་བའི་སྒོམ་སྡེ།

View Details
1491 Sangay Dorji Choling lhakhang

སངས་རྒྱས་རྡོེ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1492 Pedpanadang lhakhang/Yangaycholing

པད་པ་ན་་དངས་ལྷ་ཁང་།

Pedpanadang View Details
1493 Woed-sel Choling lhakhang

འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1494 Tashi Choeling lhakhang/Gongwang lhashi tsimo lhakhang

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Gonong View Details
1495 Pemalha dzong

པད་མ་ལྷ་རྫོང་།

View Details
1496 Peling Samdrupcholing lhakhang

པད་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1497 Tsephu lhakhang

ཚེ་ཕུག་ལྷ་ཁང་།

Tshephu View Details
1498 Betseling drupdra lhakhang

བེ་ཙེ་གླིངགྲུབ་གྲ་ལྷ་ཁང་།

Betseling View Details
1499 Lauri woothig lhakhang

ལའུ་རི་ལྷ་ཁང་།

View Details
1500 Dungmanma lhakhang

དུག་མན་མ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1501 Phajjo goenpa

ཕ་ཇོ་དགོན་པ།

View Details
1502 Zangthil lhakhang/Tashiphu

བཟང་ཐིལ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1503 Zangthil Dungphur lhakhang

བཟང་ཐིལ་གདུང་ཕུར་ལྷ་ཁང་།

Gonong View Details
1504 Padmadab lhakhang

པད་མ་དཱབ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1505 Rolnangtsari lhakhang

རོལ་སྣང་ཙ་རི་ལྷ་ཁང་།

View Details
1506 chemari lhakhang

ཕྱི་མ་རི་ལྷ་ཁང་།

View Details
1507 Lhashey tsemo lhakhang

ལྷ་བཤོས་རྩེ་མོ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1508 Mani yekja dungdrup

མ་ནི་ཡིག་བརྒྱ་གདུང་སྒྲུབ།

View Details
1509 Ugyen Samdrup Choling Lhakhang

ཨོ་རྒྱན་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
1510 Dungkhor Lhakhang

དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

View Details
1511 Relnang Ugyen Drakdzong Drubdey Lhakhang

རོལ་ནང་ཨོ་རྒྱན་བྲག་རྫོང་སྒྲུབ་སྡེ་ལྷ་ཁང་

Relnang View Details
1512 Tshothang shedra

མཚོ་ཐང་བཤད་གྲྭ།

View Details
1513 Kehuchung Lotsaling Goenpa

ཁྱིའུ་ཆུང་བློ་སར་གླིང་དགོན་པ།

View Details
1514 Chemariyaphe lhakhang

ཆེ་མ་རི་འམ་ཕད་ལྷ་ཁང་།

View Details
1515 Baldrangra lhakhang

བལ་དྲང་ར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1516 shiwa lhakhang

ཤཱི་བྷ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1517 Phedeyrakling lhakhang

ཕོད་བདེ་རག་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1518 Choeten

མཆོད་རྟེན།

Raling View Details
1519 Semtokha Dzong

སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང།

View Details
1520 Tsalumaphay Goemba

ཚ་ལུམ་ཕེ་ལྷ་ཁང།

Tshalimarphel View Details
1521 Khemkha Tsheringmi Lhakhang

སཀེམ་ཁ་ཚ་ལི་མར་ཕུད་རྟ་མགྲིན་སྲིད་ཐུབ།

Babesa View Details
1522 Barpai Lhakhang

འབར་པ་ལྷ་ཁང།

Babesa View Details
1523 Lhadzong Lhakhang

ལྷ་རྫོང་ལྷ་ཁང་།

Lhoongtsho View Details
1524 Tashigang Goenpa

བཀྲིས་སྒང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1525 Lungser Goenpa

རླུང་སར་མགོན་པ།

View Details
1526 Samardra Lhakhang

ས་དམར་བྲག་ལྷ་ཁང།

View Details
1527 Samazingkha lhakhang

ས་དམར་རྫིང་ཁ་ལྷ་ཁང།

samazingkha View Details
1528 Talakha Lhakhang

རྟ་ལང་ཁ་བཀྲིས་འབྱུག་རྒྱལ།

0 View Details
1529 jangchub choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

changangkha View Details
1530 namgyel khangzang choeten

རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་མཆོད་རྟེན།

mothithang View Details
1531 hontsho goenpa

ཧོན་མཚོ་མགོན་པ།

hontsho View Details
1532 hontsho lhakhang

hontsho View Details
1533 hontsho choeten

hontsho View Details
1534 lungchuzer lhakhang

རླུང་ཆུ་ཟེར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1535 chang luty choeten

ལྕང་གླུ་ཏེ་མཆོད་རྟན།

View Details
1536 dechen phodrang

བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་།

heju View Details
1537 tshering ma lhakhang

ཚེ་རིང་མ་ལྷ་ཁང་།

babisa View Details
1538 Trashigang goenpa

བཀྲིས་སྒང་ལྷ་ཁང་།

hontsho View Details
1539 namgyel khangzang choeten

རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་ལྷ་ཁང་།

rama View Details
1540 Bab Gyepjakha lhakhang

འབཔ་གེབ་བྱ་ལྷ་ཁ།

Babesa View Details
1541 Community lhakhang

དམང་ལྷ་ཁང།

changjiji View Details
1542 Mani Dungkhor

མ་ནྀ་དུང་འཁོར།

changjiji View Details
1543 Barp Nyzergang lhakhang

སྦཔ་ཉིན་ཟེར་སྒང་ལྷ་ཁང།

View Details
1544 Pemapung choeten

པདྨ་སྤུངས་མཆོད་རྟེན།

hontsho View Details
1545 Mani dungkhor

མ་ནི་གདུང་འཁོར།

tango View Details
1546 Chabje Pema Zangpoi lhakhang

སྐྱབ་རྗེ་པདྨ་བཟང་པོའི་ལྷ་ཁང།

dodeydra View Details
1547 dhungkhor

དུང་འཁོར།

View Details
1548 lungtenphu old lhakhang

ལུང་རྟེན་ཕུག་ལྷ་ཁང་རྙིངམ།

lungtenphu View Details
1549 lungtenphu new lhakhang

ལུང་རྟེན་ཕུག་ལྷ་ཁང་གསརཔ།

lungtenphu View Details
1550 changangkha lhakhang

ལྕང་སྒང་ཁ་ལྷ་ཁང།

changangkha View Details
1551 tsheli goenpa

ཚེ་ལ་ལྷ་ཁང།

View Details
1552 thadrak goenpa rigzinwangtshel

ཐ་དྲག་མགོན་པ་རིག་འཛིན་དབང་ཚལ།

View Details
1553 thadrak drupkhang

ཐ་དྲག་སྒྲུབ་ཁང།

View Details
1554 rama lhakhang

ར་མ་ལྷ་ཁང།

Rama View Details
1555 kemkha tsheli marphued tandin sithup

ཀེམ་ཁ་ཚ་ལི་མར་ཕུ་རྟན་གྲིན།

khemkha View Details
1556 memorial choeten

དགོང་རྫོགས་མཆོད་རྟེན་ལྷ་ཁང།

View Details
1557 akhu trongmi dungkhor lhakhang

ཨ་ཁུ་ཀྲོང་མི་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང།

Changlingmithang View Details
1558 zangpelri lhakhang

བཟང་དཔལ་རི་ལྷ་ཁང།

Changlingmithang View Details
1559 zilnoen namgayling guru lhakhang

ཟིལ་ནོན་རྣམ་རྒྱས་གླིང་གུ་རུ་ལྷ་ཁང།

View Details
1560 tandin ney lhakhang

རྟན་གྲིན་གནས་ལྷ་ཁང།

View Details
1561 barpi gayjakhar lopney wangchuk lhakhang

བར་པའི་དགེ་ཁར།

View Details
1562 chang gaynyen lhakhang

ལྕང་སྦྱིས་ན་ལྷ་ཁང།

View Details
1563 dolma lhakhang

སྒྲོལ་མ་ལྷ ཁང།

thimthrom View Details
1564 barp nyenzergang namgyel choling lhakhang

ཇིན་ཟེར་རྣམ་རྒྱལ་གྲིང་ལྷ་ཁངལྷ་ཁང

Nezey lhakhang View Details
1565 phendeykha lhakhang

hontsho View Details
1566 hontsho cremation site

hontsho View Details
1567 jarung khashor choeten

བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་མཆོད་རྟེན།

begana View Details
1568 Dechencholing

བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང།

View Details
1569 cheri drubdey

ལྕགས་རི་ལྷ་ཁང།

cheri View Details
1570 tango monastery

རྟ་མགོ་་མགོན་པ།

View Details
1571 phajodhing shedra

ཕ་ཇོ་ལྡིང་བཤད་གྲྭ།

View Details
1572 dodeydra goenpa

མདོ་སྡེ་བྲག་མགོན་པ།

Dodeyna View Details
1573 Pelgiri Goenpa

View Details
1574 pangrizampa lhakhang

སྤང་རི་ཟམ་པ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1575 pangri zampa lama lhahang

སྤང་རི་བཟམ་པ་བླམ་ལྷ་ཁང།

View Details
1576 pangri zampa lam zhabdrung lhahang

སྤང་རི་བཟམ་པ་བླམ་ཞབས་དྲུང་ལྷ་ཁང།

View Details
1577 chabje pema zangpoi lhakhang

སྐྱབ་རྗེ་པདྨ་བཟང་པོའི་ལྷ་ཁང།

View Details
1578 zimchel dzongchu lhakhang

གཟིམ་ེལ་རྫོང་ཆུ་ལྷ་ཁང།

View Details
1579 drub dra lhakhang

གྲུབ་སྒྲ་ལྷ་ཁང།

View Details
1580 dzongkha lhakhang

རྫོང་ཁ་ལྷ་ཁང།

Dzongkha View Details
1581 dorlung nyepa sangag choling

དོར་ལུང་གནས་པ་ས་སྔགས་ལྷ་ཁང།

Drolung View Details
1582 zhingchag ugyen dongag choling lhakhang

གཟིམ་ཆགས་ཨྱོན་རྡོ་སྒང་ཆོས་གླིང།

View Details
1583 dechenphug lhakhang

བདེ་ཆེ༨ན་ཕུག་ལྷ་ཁང།

View Details
1584 dechen phodrang

བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང།

View Details
1585 choekortse lhakhang

ཆོས་སྐོར་རྩེ་ལྷ་ཁང།

View Details
1586 wangdue tse lhakhang

དབང་འདུས་རྩེ་ལྷ་ཁང།

wangduetse View Details
1587 zilukha dechen goenpa

བདེ་ཆེན་མགོན་པ།

View Details
1588 jungzhina lhakhang

བྱུང་གཞི་ན་ལྷ་ཁང།

View Details
1589 ludong lhakhang

ཀླུ་དོང་ལྷ་ཁང།

View Details
1590 thuji drak lhkahang

ཐུ་ཇེ་དྲག་ལྷ་ཁང།

View Details
1591 phading khangzang lhakhang

ཕ་ལྡིང་ཀུན་བཟང་ལྷ་ཁང།

View Details
1592 guru lhakhang

གུ་རུ་ལྷ་ཁང།

View Details
1593 wogmin nyepa lhkahang

འོག་མིན་གཉིས་པ་ལྷ་ཁང།

View Details
1594 jampa lhakhang

འཇམ་པ་ལྷ་ཁང།

View Details
1595 pumola dechen choekhor lhakhang

བདེ་ཆེན་ཆོས་སྐོར་ལྷ་ཁང།

View Details
1596 jangchub nyingpo lhakhang

བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལྷ་ཁང།

View Details
1597 kutsham zimchung lhakhang

སྐུ་མཚམས་གཟིམ་ཅུང་ལྷ་ཁང།

View Details
1598 khachoed lhakhang

དཀའ་ཆོད་ལྷ་ཁང།

View Details
1599 chagdor lhakhang

ལྕག་དོར་ལྷ་ཁང།

View Details
1600 menla lhakhang

མི་ལ་ལྷ་ཁང།

Phajoding View Details
1601 samdrup choling lhakhang

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

View Details
1602 dechen choeling kusung lhakhang

བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་སྐུ་སྲུང་ལྷ་ཁང།

View Details
1603 dorlung gaydor lhkahang

རྡོར་ལུང་དགེ་དོར་ལྷ་ཁང།

View Details
1604 karbi zhicha shedrup choling

དཀར་སྦི་ཟིན་ཆ་བཤེད་སྒྲུབ་ལྷ་ཁང།

View Details
1605 drakmar choling

དྲག་དམར་ཆོས་གླིང།

View Details
1606 Druk Ralung shedrupcholing goenpa

View Details
1607 chubagang duthoroe

View Details
1608 jomolhari lhakhang

ཇོ་མོ་ལྷ་རི་ལྷ་ཁང་།

jomolhari View Details
1609 thukten choeten

ཐུགས་རྟེན་མཆོད་རྟེན།

View Details
1610 bazaguru drubkhang

བཛྲ་གུ་རུ་གྲུབ་ཁང།

View Details
1611 Jangchub Choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

View Details
1612 Loesobsokha Choeten

སློ་སོབ་སོ་ཁ་མཆོད་རྟེན།

View Details
1613 Loesobsokha Choeten

སློ་སོབ་སོ་ཁ་མཆོད་རྟེན།

View Details
1614 tobesa lhakhang

སྟོད་པའི་ས་ལྷ་ཁང།

0 View Details
1615 nalanda lhakhang

ན་ལན་དྲ་ལྷ་ཁང།

View Details
1616 lingzhi dzong

གླིང་གཞི་རྫོང་།

Lingzhi View Details
1617 tandu goenpa

གཏན་དུ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1618 gayphu lhakhang

དགེ་ཕུག་ལྷ་ཁང།

gayphu View Details
1619 jaue goenpa

View Details
1620 jagoedzong lhakhang sarp

བྱ་རྒོད་རྫོང་ལྷ་ཁང།

Jagoed View Details
1621 Jagphu Sengye goenpa(Draphu Sengye Gyeltshen)

View Details
1622 Draphu Sengye Gyeltshen

བྲག་ཕུག་སེངྒེ་རྒྱལ་མཚན་

View Details
1623 WangBarma lhakhang

View Details
1624 gaynyenkha lhakhang

དགེ་རྙེན་ལྷ་ཁང་།

Genyenkha View Details
1625 guenshariphu lhakhang

དགུན་ཤ་རི་ཕུག་ལྷ་ཁང་།

View Details
1626 chizhi samtencholing goenpa

ཅི་གཞི་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Chizhi goenpa View Details
1627 chizhi goenpa

ཅི་གཞི་མགོན་པ།

View Details
1628 zangling lhakhang

བཟང་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1629 zamtog lhakhang

ཟམ་རྟོག་ལྷ་ཁང་།

Zamtok View Details
1630 choeten

View Details
1631 choeten

View Details
1632 Zangleykha choeten

View Details
1633 guru lhakhang

གུ་རུ་ལྷ་ཁང་།

wangbarma View Details
1634 phendi lhakhang

ཕན་བདེ་ལྷ་ཁང་།

phendi View Details
1635 Uem Sonam Pelden Drupkhang

ཡུམ་བསོད་ནམས་དཔལ་སྒྲོན་གྲུབ་ཁང།

Dranglue View Details
1636 Tsewgang lhakhang

རྩེཝ་སྒང་ལྷ་ཁང།

View Details
1637 jangchub choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

View Details
1638 khandoi lhakhang

View Details
1639 Kharibjee lhakhang

View Details
1640 datong goenpa

མདའ་ཏོང་མགོན་པ།

Datong goenpa View Details
1641 kuenzang dechenling lhakhang

ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་གླིང་ལྷ་ཁང།

View Details
1642 tsaphu lhakhang

ཚ་ཕུག་མཆོད་རྟེན།

View Details
1643 Kharsakha lhakhang

View Details
1644 choeten

View Details
1645 Drokpai lhakhang

གྲོག་པའི་ལྷ་ཁང།

bejimina View Details
1646 chimithangkha lhakhang

View Details
1647 drami lhakhang

གྲ་མི་ལྷ་ཁང།

View Details
1648 jangchub choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

khasadrabchu View Details
1649 nezerkha lhakhang

ཉི་ཟེར་ཁ་ལྷ་ཁང།

View Details
1650 paga goenpa

སྤ་དགའ་ལྷ་ཁང།

View Details
1651 Barshong lhakhang

བར་ཞོང་ལྷ་ཁང།

barshong View Details
1652 Getala

View Details
1653 chamgang lhakhang

View Details
1654 Mani dungkhor

མ་ནི་གདུང་འཁོར།

yoeselpang View Details
1655 Pengtsi Lhakhang/Pengtse Namcholing Lhakhang

སྤེན་རྩི་ལྷ་ཁང་

Pengtsi View Details
1656 Yogmin OgyenChoeling Lhakhang

འོག་མིན་ཨྱོན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
1657 Momnang Lhakhang

མོམ་ནང་ལྷ་ཁང་

View Details
1658 Yabrang Lhakhang

ཡ་བྲང་ལྷ་ཁང་

Phimsong View Details
1659 tara jatshoen choling lhakhang

ཏ་ར་འཇའ་མཚོན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

tadrang View Details
1660 thongrong samtencholing lhakhang

ཐོང་རོང་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

thongrong View Details
1661 ugyen dongag choling lhakhang

ཨྱོན་དོ་སྒང་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

yardrag View Details
1662 phimsong lhakhang

ཕིམ་སྲོང་ལྷ་ཁང།

phimsong View Details
1663 medem khar dungkhor lhakhang

མེ་ལྡིམ་ཁར་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང།

gazari View Details
1664 shokang lhakhang

ཤོ་སྐང་ལྷ་ཁང།

shokang View Details
1665 barlembum ugyen namdroel choling lhakhang

བར་ལེམ་བུམ་ཨྱོན་རྣམ་གྲོལ་ཆོས་གླིང།

View Details
1666 goensanga pema choling lhakhang

མགོན་ས་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

View Details
1667 Phongmey Lhakhang

ཕོང་མིན་ལྷ་ཁང།

Toed Bumtang View Details
1668 zhugthri goenpa tokshing lhakhang

གཟུགས་ཁྲི་མགོན་པ་ཏོ་ཀ་ཤིང་ལྷ་ཁང།

View Details
1669 jangyoenma lhakhang

བྲང་ཡོད་མོ་ལྷ་ཁང།

View Details
1670 pengtse namcholing lhakhang

དཔན་རྩེ་རྣམ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

View Details
1671 drangten lhakhang

དྲག་རྟེན་ལྷ་ཁང།

View Details
1672 omsha dremkhang lhakhang

ཨོམ་ཤ་གྲེམ་ཁང་ལྷ་ཁང།

yarbang View Details
1673 karma goenpa lhakhang

ཀརྨ་མགོན་པ་ལྷ་ཁང།

View Details
1674 Shersang Goenpa Sonam Tshering

གསེར་སྲང་དགོན་པ་བསོན་ནམས་ཚེ་རིང་གི་སྒེ་དབང་།

View Details
1675 Chhime Goenpa Lhakhang

འཆི་མེད་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་

View Details
1676 Chhukhor Mani Lhakhang

ཆུ་འཁོར་མ་ཎི་ལྷ་ཁང་

Brang View Details
1677 Phuntsho Choling Dratshang Lhakhang

ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གླིང་གྲྭ་ཚང་ལྷ་ཁང་

View Details
1678 Toedkar Goenpa Sangag Choling Goenpa Lhakhang

སྟོག་དཀར་དགོན་པ་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
1679 Bremteng Lhakhang

བན་ཡེལ་སྟེང་ལྷ་ཁང་

Banyalteng View Details
1680 Demkhar Dungkhor Lhakhang

དེམ་མཁར་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

Demkhar View Details
1681 Rangjung Yoesel Choling Goenpa

རང་འབྱུང་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་

Rangjung View Details
1682 Galing lhakhang

དགའ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Galing View Details
1683 Galing Sangna Choeling Lhakhang

དགའ་གླིང་གསང་བསྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Galing View Details
1684 Mani Dangrim

མ་ཎི་དངས་རིམ

Chaling View Details
1685 sagteng Trulku's Residence

གཟིམ་ཅུང་

Chaling View Details
1686 Mani Dungjur Lhakhang

མ་ཎི་དུང་ཕྱུར་ལྷ་ཁང་

Yobinang View Details
1687 Dungkhor Lhakhang

གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

View Details
1688 Dungjur Lhakhang

གདུང་ཕྱུར་ལྷ་ཁང་

View Details
1689 Tshogkhang

ཚོགས་ཁང་

Galing View Details
1690 Chaling Tshamdrok Choling Goenpa Lhakhang/Gungzhug Zimchung Lhakhang

སྐྱ་གླིང་མཚམས་འབྲོག་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་

View Details
1691 Kiphu Choling Lhakhang

སྐྱིད་ཕུག་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
1692 Naykang Dekiling Lhakhang

གནང་བཀང་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
1693 Chemari Samdrup Choling Lhakhang

ཕྱེ་མ་རི་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
1694 Numshang Mani Lhakhang

ནུམ་ཤང་ལྷ་ཁང་

View Details
1695 Galing Drongmed Lhakhang

དགའ་གླིང་གྲོང་སྨད་ལྷ་ཁང་

Galing View Details
1696 Galing Dongag Phuntsho Choekhorling Lhakhang

དགའ་གླིང་མདོ་སྔགས་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་འཁོར་གླིང་ལྷ་ཁང་

Galing View Details
1697 Galing Phaicheyla Lhakhang/Kunphen Choekhorling Lhakhang

དགའ་གླིང་ཕའེ་ཆེ་ལ་ལྷ་ཁང་

Galing View Details
1698 Shongphu Jalam tak Dungkhor Lhakhang

གཤོང་ཕུག་རྒྱ་རབ་ལྟག་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

Shongphoog View Details
1699 Shongphu Jalam Wok Tshangla Dungkhor Lhakhang

གཞོང་ཕུག་རྒྱ་ལམ་འོག་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

Shongphoog View Details
1700 Shongphu Nyingthig Choling Lhakhang

གཤོང་ཕུག་སྙིང་ཐིག་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Shongphoog View Details
1701 Shongphu Dakpadung Dungkhor Lhakhang

གཤོང་ཕུག་དྭགས་པ་གདུང་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

Shongphoog View Details
1702 Chaling Zamba Dungkhor Lhakhang

སྐྱ་གླིང་ཛམ་བྷ་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

Chaling View Details
1703 Chaling Barka Dungkhor Lhakhang

སྐྱ་གླིང་བར་ཀ་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

Shongphoog View Details
1704 Thromang Lhakhang

ཁྲོ་མང་ལྷ་ཁང

Chaling View Details
1705 Thongphu Goenpa Lhakhang/Kunsel Choling Lhakhang

མཐོང་ཕུ་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་

View Details
1706 Thongphu Goenpa Ugyen Yoedsel Choling Lhakhang

མཐོང་ཕུ་དགོན་པ་ཨོ་རྒྱན་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
1707 Changmi Lhundrup Choling Lhakhang

འཆང་མི་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Changmi View Details
1708 Changmi Rakhar Dungkhor Lhakhang

འཆང་མི་ར་མཁར་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

Changmi View Details
1709 Changmi Goenpa Tsgogkhang Sarpa Neykhang

འཆང་མི་དགོན་པ་ཚོགས་ཁང་གསར་པ་གནས་ཁང་

Changmi View Details
1710 Gongtsephangma Gadhen Choling Lhakhang

གོང་རྩེ་ཕང་མ་དགའ་ལྡན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Gongtsephangma View Details
1711 Tsangpo Lhakhang/Tsangpo Dongag Choling Lhakhang

གཙང་པོ་ལྷ་ཁང་

Tsangpo View Details
1712 Dhargay Choling Lhakhang

དར་རྒྱས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Dhargay Choling View Details
1713 yemkhar lhakhang

ཡེམ་མཁར་ལྷ་ཁང་།

yemkhar View Details
1714 bongzor lhakhang

སྦོང་ཟོར་ལྷ་ཁང་།

bongzor jab View Details
1715 bengdungma tshamphul lhakhang

བེང་དུང་མ་མཚམས་འཕེལ་ལྷ་ཁང་།

bengduma View Details
1716 yongdir lhakhang

ཡོངས་སྡིར་ལྷ་ཁང་།

yongdir View Details
1717 thongkhar serkem zor lhakhang

འཐུང་མཁར་གསེར་སྐྱེམ་ཟོར་ལྷ་ཁང་།

thoongkhar View Details
1718 gashari lhakhang

དགའ་ཤ་རི་ལྷ་ཁང་།

gashari View Details
1719 ram choma tshophel lhakhang

རམ་ལྕོང་མ་མཚོ་འཕེལ་ལྷ་ཁང་།

ramchongma View Details
1720 barpa thegchok yoedling lhakhang

འཐུང་མཁར་བར་སྤང་ཐང་ཐེག་མཆོག་པདྨ་འོད་གླིང་།

ramchongma View Details
1721 Choeten

མཆོད་རྟེན་

View Details
1722 guru lhakhang

View Details
1723 Borangtse Lhakhang

སྦོ་རང་རྩེ་ལྷ་ཁང་།

Borangtse View Details
1724 serdam tse lhakhang

སེར་དམ་རྕེ་ལྷ་ཁང་།

morbi View Details
1725 guru goenpa langda lhakhang

སྐུ་ཞོག་གུ་རུ་དགོན་པ་བླ་བྲང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1726 manirong dungkhor lhakhang

མ་ཎི་རོང་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

manyrong View Details
1727 borangmang dungkhor lhakhang

སྦོ་རང་རྨང་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

borangmang View Details
1728 Chazam

View Details
1729 PueLhakhang Dorjio Khardru

སྤུས་ལྷ་ཁང་རྡོར་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་སྒེར།

View Details
1730 goenlog lhakhang

དགོན་ལོག་ལྷ་ཁང་ ལས་ཀྱི་སྒེར།

View Details
1731 Maneyrong Dungkhor Sangnorgo

མ་ཎི་རོང་དུང་འཁོར་གསང་ནོར་སྒོའི་སྒེར།

View Details
1732 namgyel choling lhakhang

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་སློབ་གྲྭའི་ཚོཊ་ཁང་།

View Details
1733 Choeten

མཆོད་རྟེན་

Pam View Details
1734 Samcholing Lhakhang

བསམ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང

Samcholing View Details
1735 Drubdhay

བསྒྲུབས་སྡེ་

View Details
1736 Ugyen Choling Lhakhang

ཨྱོན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Khabti View Details
1737 Trashigang Dzong//Wengkhar Dzong,Bengkhar Dzong

བཀྲིསྒང་རྫོང་

Throm View Details
1738 Bikhar Bazor Lhakhang

སྦིས་མཁར་སྦ་ཟོར་ལྷ་ཁང་

Bikhar View Details
1739 Guru Lhakhang

གུ་རུ་ལྷ་ཁང་

View Details
1740 Jowo Shakya Thuba Lhakhang

ཇོ་བོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལྷ་ཁང་

View Details
1741 Bikhar Goenpa Pema Gyalpoi Lhakhang

སྦིས་མཁར་དགོན་པ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་ལྷ་ཁང་

Bikhar View Details
1742 Bikhar Tashi Pelri Lhakhang

སྦིས་མཁར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་རི་ལྷ་ཁང་

Bikhar View Details
1743 Bikhar Goenpa Drakrep Lhakhang

སྦིས་མཁར་དགོནཔ་བྲག་རེཔ་ལྷ་ཁང་

Bikhar View Details
1744 Bikhar Kharshingwoong Tashi Gatshel Lhakhang

སྦིས་མཁར་མཁར་ཤིང་འུང་བཀྲ་ཤིས་དགའ་ཚལ་ལྷ་ཁང་

Bikhar View Details
1745 Bikhar Goenpa Dongag Choeling Drubdey

སྦིས་མཁར་དགོན་པ་སྒྲུབ་སྡེ་

Bikhar View Details
1746 Pam Duduil Choling lhakhang

པམ་བདུད་འདུལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Pam View Details
1747 Kahbti Kidphu Goenpa Lhakhang

ཁབ་སྟི་སྐྱིད་ཕུག་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་

Khabti View Details
1748 Khabti Kadam Lhakhang

ཁབ་སྟི་བཀའ་གདམས་ལཧ་ཁང་

Khabti View Details
1749 Khabti Taling Goenpa Lhakhang

ཁབ་སྟི་རྟ་གླིང་དགོན་པ་ལཧ་ཁང་

Khabti View Details
1750 Rangzhikhar Zangdo Pelri Lhakhang

རང་གཞི་མཁར་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་ལྷ་ཁང་

Rangzhikhar View Details
1751 Rangzhikhar Drodul Pema Yoedling Lhakhang

རང་གཞི་མཁར་པདྨ་འོད་གླིང་ལྷ་ཁང་

Rangzhikhar View Details
1752 Garab Wangchuk Neykhang

དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གནས་ཁང་

Throm View Details
1753 Choeten

མཆོད་རྟེན་

View Details
1754 Jangchub Choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་

View Details
1755 Chador Lhakhang

ཕྱག་རྡོར་ལྷ་ཁང་

Nangar Tsho View Details
1756 mukhar tengye lhakhang

མུག་མཁར་བསྟན་རྒྱས་ལྷ་ཁང་།

muthangkhar View Details
1757 Nagtshang goenpa

འོད་སྣང་སྣག་ཚང་མགོན་ཁང་།

Nangar Tsho View Details
1758 Bartsam Lhakhang

View Details
1759 sanga thekcho choling lhakhang

བར་མཚམས་གསང་སྔག་ཐེག་མཆོག་ཆོས་གླིང་།

trashang View Details
1760 drupchu goenpai lhakhang

སྒྲུབ་ཆུ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་།

drupchu View Details
1761 Kumung Lhakhang

ཀུ་མུང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1762 Dzongthong Lhakhang

རྫོང་མཐོང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1763 Zhinggoenpa Lhakhang

ཞིམ་སྒོམ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1764 kuenzang choling lhakhang

རྫོང་མཐོང་ཀུནབཟང་ཆོས་གླིང་ཚེ་དབང་།

dzongoen View Details
1765 bargoen choeten lhakhang

བར་དགོན་མཆོད་རྟན་ལྷ་ཁང་སངས་རྒྱས་ཡི་ཤེས།

bar goenpa View Details
1766 Dzongtong Dungkhor Lhakhang Sonam Tenzin

རྫོང་མཐོང་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན།

View Details
1767 mentsang dungkhor lhakhang

རྫོང་མཐོང་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན།

maentsang View Details
1768 Yangringmo Lhakhang

ཡང་རིང་མོ་ལྷ་ཁང་

View Details
1769 Ngaloong Lhakhang

རྔ་ལུང་ལྷ་ཁང་

Ngaloong View Details
1770 Dzongoen Lhakhang

རྫོང་དགོན་ལྷ་ཁང

View Details
1771 Lemphang Lhakhang

ལེམ་ཕང་ལྷ་ཁང་

Lemphang View Details
1772 tadzong lhakhang

ལྟག་རྫོང་ལྷ་ཁང་།

tadzong View Details
1773 kakane phendey choeling lhakhang

ཀ་ཀ་ནི་ཕན་བདེ་ཆོས་གླིང་།

View Details
1774 lhuendrupcholing lhakhang

རྡོ་གྲོམ་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་།

dodrom View Details
1775 kheri lhakhang

ཁྱི་རི་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་།

kheri View Details
1776 solo goenpa lhakhang

སོ་ལོ་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་།

sologoenpa View Details
1777 sa ling lhakhang

ས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

saling View Details
1778 gaylong goenpa lhakhang

དགེ་སློང་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1779 goentong lhakhang

དགུན་སྟོང་ལྷ་ཁང་།

goentong View Details
1780 Breymung Dungkarchhoe Lhakhang

བྲེ་མུང་དུང་དཀར་ཆོས་རྗེའི་ལྷ་ཁང་།

View Details
1781 Wambu Dupkhang Goenpa Tongnye

ཝམ་བུ་སྒརུབ་ཁང་དགོན་པ་གཏན་གནས།

Wambula View Details
1782 Khaling Lhakhang

མཁའ་གླིང་ལྷ་ཁང་

Khaling View Details
1783 Bemri Dzong

བེམ་རི་རྫོང་

View Details
1784 Barshong Lhakhang

བར་ཤོང་ལྷ་ཁང་

Barshong View Details
1785 Barshong Monastery

བར་ཤོང་ལྷ་ཁང་་ངམ་བཤད་གྲྭ

Barshong View Details
1786 Jiri Lhakhang

ཇི་རི་ལྷ་ཁང་

Jiri View Details
1787 Bayphoog Lhakhang

སྦས་ཕུག་ལྷ་ཁང་

Bayphoog View Details
1788 Dueduel Choeten

བདུད་འདུལ་མཆོད་རྟེན་

Barshong View Details
1789 Jangchub Choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་

Barshong View Details
1790 Drelang Lhakhang

བྲེ་ལང་ལྷ་ཁང་

Dreywoong View Details
1791 Seduel Choeten

བསྲི་འདུལ་མཆོད་རྟེན་

View Details
1792 Samdrup Choling Mangi Lhakhang

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དམང་གི་ལྷ་ཁང་

View Details
1793 Drewoong Mangi Lhakhang

བྲེ་འུང་དམང་གི་ལྷ་ཁང་

Drewoong View Details
1794 Changshing Goenpa Lhakhang

ལྕང་ཤིང་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་

View Details
1795 Dremang Dungkhor Lhakhang

བྲེ་མང་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

View Details
1796 Goenpa Pung Lhakhang

དགོན་པ་སྤུངས་ལྷ་ཁང་

Goenpa View Details
1797 Jadrung Lhakhang

རྒྱ་དྲུང་ལྷ་ཁང་

Drangrey View Details
1798 Douzor Lhakhang

ཟླའུ་ཟོར་ལྷ་ཁང་

Douzor View Details
1799 Kholdoong Dungkhor Lhakhang

འཁོལ་གདུང་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

Kholdoong View Details
1800 Jiri Pangpazor Lhakhang

ཇི་རི་སྤངས་ཟོར་ལྷ་ཁང་

Jiri View Details
1801 Lemi Gomchen Dorji Lhakhang

ལེ་མི་སྒོམ་ཆེན་རྡ་ོ་རྗེ་ལྷ་ཁང་

Lemi View Details
1802 Lemi Tashi Choling Lhakhang

ལེ་མི་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Lemi View Details
1803 Barshong Kota Dungkhor Lhakhang

བར་ཤོང་ཀོ་ཏ་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

Barshong View Details
1804 Barshong Dungkhor Lhakhang

བར་ཤོང་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

Barshong View Details
1805 Brekha Goenpa Dungkhor Lhakhang

བྲེ་ཁ་དགོན་པ་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

Dregoen View Details
1806 Brekha Goenpa Woedsel Choling Lhakhang/Khandro Yehey Pelzom

བྲེ་ཁ་དགོན་པ་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Brekha View Details
1807 Labrang Goenpa Lhakhang

ལ་བྲང་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་

View Details
1808 Community Lhakhangs

མི་སྡེའི་ལྷ་ཁང་

View Details
1809 Thrag Thri Lhakhang

ཁྲག་ཁྲི་ལྷ་ཁང་

Thrag Thri View Details
1810 Serdum Lhakhang

གསེར་དུམ་ལྷ་ཁང་

View Details
1811 Guru Gonpa/Yuiljuk Guru Lhakhang

གུ་རུ་དགོན་པ་

View Details
1812 Shabkor

ཞབས་འཁོར་

Sagteng View Details
1813 Guru Goenpa Lhakhang

གུ་རུ་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་།

Teng Mang View Details
1814 Manirong Lhakhang

མ་ཎི་རོང་ལྷ་ཁང་

Sagteng Manirong View Details
1815 Goenlok Lhakhang

མགོན་ལོག་ལྷ་ཁང་

View Details
1816 Pusa Lhakhang

སྤུ་ས་ལྷ་ཁང་

Sagteng Pusa View Details
1817 Boranmang Dungkhor Lhakhang

སྦོ་རང་རྩེ་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

View Details
1818 Borangtse Lhakhang/Nyam Gateng Goenpa

སྦོ་རང་རྩེ་ལྷ་ཁང་

Borangtse View Details
1819 Namgyal Choling Dratshang

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་གྲྭ་ཚང་ལྷ་ཁང་

View Details
1820 Manirong Dungkhor Lhakhang

མ་ཎི་རོང་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

Sagteng Manirong View Details
1821 Choeten

མཆོད་རྟེན་

Yonphoogla View Details
1822 Yoe Pangthang Mangi Lhakhang

སྤང་ཐང་དམང་གི་ལྷ་ཁང་

Pangthang View Details
1823 Naktshang Lamai Lhakhang

སྣག་ཚང་བླ་མའི་ལྷ་ཁང་

Pangthang View Details
1824 Rongthung Lhakhang/Rongthung Kunzang Phendey Choling Lhakhang

རོང་ཐུང་ལྷ་ཁང་

Rongthung View Details
1825 Lhabab Choeten

ལྷ་འབབ་མཆོད་རྟེན་

Kanglung View Details
1826 Ugyen Donga Chokorling Lhakhang

ཨྱོན་མདོ་སྔགས་ཆོས་འཁོར་གླིངལྷ་ཁང་།

Yonphula View Details
1827 Mani Lakhor around Zangtopelri

མ་ཎི་ལག་འཁོར་

View Details
1828 Ashamdelo Lhakhang

ཨ་ཤམ་བདེ་ལོ་ལྷ་ཁང་

View Details
1829 Tshogkam Lhakhang

ཚོགས་སྐམ་ལྷ་ཁང་

View Details
1830 Bumpa Dungkhor Lhakhang

བུམ་པ་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

View Details
1831 Asham Deylo Ugyen Lhakhang

ཨ་ཤམ་བྲེ་ལོ་ཨོ་རྒྱན་ལྷ་ཁང་

View Details
1832 Pangthang Lamai Lhakhang

སྤང་ཐང་བླ་མའི་ལྷ་ཁང་

Pangthang View Details
1833 Asham deylo Dungkhor Lhakhang

ཨ་ཤམ་བྲེ་ལོ་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

View Details
1834 Phurdung Lhakhang

ཕུར་དུང་ལྷ་ཁང་

View Details
1835 Moenling Tashi Choling Dungkhil Lhakhang

མོན་གླིང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དུང་འཁྱིལ་ལྷ་ཁང་

View Details
1836 Kurukuli Dungkhor Lhakhang

ཀུ་རུ་ཀུ་ལི་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

Yongphoogla View Details
1837 Karma Drubchu Goenpa Lhakhang

ཀརྨ་སྒྲུབ་ཆུ་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་

View Details
1838 Kanglung Zangdopelri Dringrim Shedra Lhakhang

བཀང་ལུང་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་འབྲིང་རིམ་བཤད་གྲྭ་ལྷ་ཁང་

Kanglung View Details
1839 Shingchen Goenpa Lhakhang

ཤིང་ཅན་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་

Shingchen Goenpa View Details
1840 Drubdra Lhakhang

བསྒྲུབས་གྲྭ་

Radi View Details
1841 Radhi Namdrup Choling Lhakhang

རྣམ་གྲོལ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Radi View Details
1842 Togshingma Lhakhang

རྟོག་ཤིང་མང་ལྷ་ཁང་

Togshingma View Details
1843 Rigzin Gatshel Lhakhang

རིག་འཛིན་དགའ་ཚལ་ལྷ་ཁང་

Tongling View Details
1844 Tshegchog Kunzang Choden Anim Dratshang

ཐེག་མཆོག་ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ཨ་ཎེམ་གྲྭ་ཚང་

Pakaling View Details
1845 Langteng Lhakhang

གླང་སྟེང་ལྷ་ཁང་

Langteng View Details
1846 Nagtshang

སྣག་ཚང་

Dekidling View Details
1847 Ugyen Sanga Choling Lhakhang

ཨྱོན་གསང་བསྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Pakaling View Details
1848 Langteng Tashi Dargay Choling/Langteng Goenpa Lhakhang

གླང་སྟེང་བཀྲིས་དར་རྒྱས་ཆོས་གླིང་

Langteng View Details
1849 Jangchub Choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་

View Details
1850 Tshiper Kadam Lhakhang

རྩི་པར་བཀའ་གདམས་ལྷ་ཁང་

Kadam View Details
1851 Sharmidung Ngayab Choling Choemang Drubdey Lhakhang

ཤར་མི་དུང་རྔ་ཡབ་ཆོས་གླིང་ཆོས་དམང་སྒྲུབ་སྡེ་ལྷ་ཁང་

View Details
1852 Sharmidung Lhakhang

ཤཔ་མི་དུང་ལྷ་ཁང་

View Details
1853 Tsegoen Dungkhor Lhakhang

རྩེ་དགོན་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

View Details
1854 Tongling Thangthrang Tengay Lhakhang/Tongling Thangthrang

སྟོངས་གླིང་ཐང་ཕྲང་བསྟན་རྒྱས་ལྷ་ཁང་

Thangthrang View Details
1855 Doongoen Pema Yoedsel Choling Lhakhang

དུང་དགོན་པདྨ་འོད་གསལ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Doon Goen View Details
1856 Joenla Ugyen Gatshel Lhakhang

འབྱོན་ལ་ཨོ་རྒྱན་དགའ་ཚལ་ལྷ་ཁང་

Joenla View Details
1857 Boongmaen Yoedsel Dorji Choling Lhakhang

སྦོང་མན་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Boongmaen View Details
1858 Pakaling Tashi Yangtse Lhakhang

དཔག་དཀའ་གླིང་བཀྲ་ཤིས་ཡངས་རྩེ་ལྷ་ཁང་

Pakaling View Details
1859 Kadam Lhakhang

བཀའ་དམ་ལྷ་ཁང་

Dengtsaloo View Details
1860 Ugyen Guru Lhakhag

ཨྱོན་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་

Benshingmo View Details
1861 Tshokhang

ཚོགས་ཁང་

Dengtsalo View Details
1862 Chhiya Lhakhang

ཕྱི་ཡ་ལྷ་ཁང་

Chhiya View Details
1863 Jarung Khashor Choeten

བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་མཆོད་རྟེན་

View Details
1864 Gengkhar Lhakhang

གེང་མཁར་ལྷ་ཁང་

Gengkhar View Details
1865 rigom duenjomling lhakhang

རི་སྒོམ་འདུད་འཇོམས་གློང་ལྷ་ཁང་།

gomtoe View Details
1866 neyden gatshel lhakhang

སྦེས་སྤམ་ངེས་དོན་དགའ་ཚལ་ལྷ་ཁང་།

baepam View Details
1867 Jomtshang lhakhang

འཇོམས་གཙང་ལྷ་ཁང་།

jomtsang View Details
1868 Rashong Goenpa

རྭ་གཤོང་དགོན་པ།

Chhiya(NSB) View Details
1869 menkhar lhakhang

སྨན་མཁར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1870 Guen Chhikha Kunphen Chhoeling Tshezang

དགུན་ཕྱི་ཁ་ཀུན་ཕན་ཆོས་གླིང་ཚེ་བཟང་།

Chhiya(NSB) View Details
1871 throlnang lhakkhang

ཁྲོལ་ནང་ལྷ་ཁང་བསྟན་འཛིན་དབང་དྲག།

Chhiya View Details
1872 samten choling lhakhang

ཕྱི་ཡ་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ཚེ་བརྟན་སྒྲོལ་མ།

benshingmo View Details
1873 dorphu lhakhang

དྲོད་ཕུག་ལྷ་ཁང་བསྟན་པའི་སྒེར།

dorphu View Details
1874 dangtselog lhakhang

དེང་རྩ་ལོག་ཚོ་དབང་གི་སྒེར།

dangtse View Details
1875 Leptsam Lhakhang

ལེབ་ཙམ་ལྷ་ཁང་

View Details
1876 Benshingmo Byelyul Ugen Yoedzer Choling Lhakhang

འབེན་ཤོང་བལ་ཡུལ་ཨོ་རྒྱན་འོད་ཟེར་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Benshingmo View Details
1877 Shingkhar Lhakhang

ཤིང་མཁར་ལྷ་ཁང་

View Details
1878 Samphelgang Lhakhang

བསམ་འཕེལ་སྒང་ལྷ་ཁང་

Shokang View Details
1879 Drupthob Lhakhang

གྲུབ་ཐོབ་ལྷ་ཁང་

View Details
1880 Gongthung Drupdra/Gongthung Tokden Choeling Lhakhang

གོང་ཐུང་བསྒྲུབ་གྲྭ་

Gongthung View Details
1881 samphelgang lhakhang

ཏོ་ཀ་ལོམ་བསམ་འཕིལ་སྒང་ལྷ་ཁང་།

tolong View Details
1882 kupijigtsam dechencholing lhakhang

ཀུ་པི་འཇིགས་ཙམ་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་།

kupijigtsam View Details
1883 durung dongag choling lhakhang

དུ་རུང་མདོ་སྔགས་ཆོས་འཕེལ་གླིང་།

durong View Details
1884 delphangma dungkhor lhakhang

དྷ་ལི་འཕང་མ་དུང་འཁར་ལྷ་ཁང་།

delphangma View Details
1885 darung ugyen wangchuk lhakhang

དུ་རུང་ལྷ་ཁང་ཨྱོན་དབང་ཕྱུག་གི་སྒེར།

durong View Details
1886 darung phangma trashi pelden lhakhang

དུ་རུང་ཕང་མ་ལྷ་ཁང་ བཀྲིས་དཔལ་ལྡན།

View Details
1887 takali lhakhang

ཏ་ཀ་ལི་ལྷ་ཁང་ བླམ་རིན་ཆེན་གྱི་སྒེར།

tanali View Details
1888 talung lhakhang

རྟ་ལུང་ལྷ་ཁང་ མདོ་པོའི་སྒེར།

talung View Details
1889 Tshengmey Chokhorling Lhakhang

མཚན་མེད་ཆོས་འཁོར་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Donko View Details
1890 ngyembe lhakhang

ངམ་སྦི་ནང་ལྷ་ཁང་ བསམ་གཏན་གྱི་སྒེར།

View Details
1891 Lamai Goenpa Lhakhang

བླ་མའི་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་

View Details
1892 Rishalok Nampai Lhakhang

རི་ཤོག་རྣམ་པའི་ལྷ་ཁང་

View Details
1893 Yuildang Lhakhang

ཡུལ་དང་ལྷ་ཁང་

View Details
1894 Choekhor Tsheten Dorji Lhakhang

ཆོས་འཁོར་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལྷ་ཁང་

View Details
1895 Zordoong Khampa Duwang Dungkhor Lhakhang

ཟོར་གདུང་ཁམས་པ་དུ་ཝང་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

Zordoong View Details
1896 Kangpar Tawang Zor Lhakhang/Ugyen Tsemo

རྐང་པ་ར་ཏ་ཝང་ཟོར་ལྷ་ཁང་

Kangpar View Details
1897 Merdag Dudjom Gaypailing Lhakhang

མེར་བདག་བདུད་འཇོམས་དགྱེས་པའི་གླིང་ལྷ་ཁང་

Merdag View Details
1898 Merdag Samdrup Choling Lhakhang

མེར་བདག་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Merdag View Details
1899 Bedengphoog Dungkhor Lhakhang

སྦེ་དེང་ཕུག་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

Bedengphoog Merdag View Details
1900 Threlphoog Lhakhang/Phendey Ling Lhakhang

ཕྲལ་ཕུག་ལྷ་ཁང་

Threlphoog View Details
1901 Drubkhang Goenpa Lhakhang

སྒྱུབ་ཁང་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་

Kangpar View Details
1902 Hungthung Dungkhor Lhakhang/Kadam Lhakhang

ཧུང་ཐུང་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

View Details
1903 Madeywa Kuinphen Choling Lhakhang

མ་དྷེ་ཝ་ཀུན་ཕན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Madeywa View Details
1904 Zordoong Sikhar Goenpa Lhakhang

ཟོར་གདུང་བསིལ་མཁར་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་

Zordoong View Details
1905 Pasangphu Losum Goenpa Lhakhang

སྤ་ས་ཕུག་ལོ་གསུམ་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་

Passaphoog View Details
1906 Doongmanma Lhakhang

གདུང་སྨན་མ་ལྷ་ཁང་

Doongmanama View Details
1907 Garab Wangchuk Phodrang

དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ཕོ་བྲང་

View Details
1908 Tshamkhang

མཚམས་ཁང་

View Details
1909 drupkhang goenpa

སྒྲུབ་ཁང་དགོན་པ།

View Details
1910 kharphug phuentsho choling lhakhang

མཁར་ཕུག་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གླིང་།

kharphu View Details
1911 mochu samtencholing lhakhang

མོ་ཆུ་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་།

moshi View Details
1912 sangmari goenpa

སང་མ་རི་དགོན་པ།

sangmari View Details
1913 tsho goen tshuendru choling lhakhang

མཚོ་དགོན་བརྩོན་འགྲུས་ཆོས་གླིང་།

tshogoenp View Details
1914 Wongang Trashi Lama Daza

འུན་སྒང་བཀྲིས་ཆོས་སྡིངས་བླ་མ་ཟླ་ཟེར།

View Details
1915 wongang zangdopelri

འུན་སྒང་བཀྲིས་ཆོས་སྡིངས་བླ་མ་ཟླ་ཟེར།

wamrong View Details
1916 Goendue Tashi choling Lhakhang

དགོན་དུས་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
1917 Jarungkhashor Choeten

བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་མཆོད་རྟེན་

Merak View Details
1918 Mani Dungkhor

མ་ཎི་གདུང་འཁོར་

Merak View Details
1919 Samtenphel ling Goenpa

བསམ་གཏན་ཆོས་འཕེལ་དགོན་པ།

Merak View Details
1920 Khiliphoog Dungkhor Lhakhang

ཁི་ལི་ཕུག་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

Khiliphoog View Details
1921 Khashateng Ugyen Samtenling Lhakhang

ཁ་ཤྭ་སྟེངས་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་གླིང་ལྷ་ཁང་

Khashateng View Details
1922 Geylong Sangag Chophel Zimshag Lhakhang

དགེ་སློང་གསང་སྔགས་ཆོས་འཕེལ་གཟིམ་ཤག་ལྷ་ཁང་

View Details
1923 Geylong Drakpa Zimshag Lhakhang

དགེ་སློང་གྲགས་པ་གཟིམ་ཤག་ལྷ་ཁང་

View Details
1924 Jomo Phodrang Lhakhang

ཇོ་མོ་ཕོ་བྲང་ལྷ་ཁང་

View Details
1925 Drangla Samtencholing lhakhang

བྲང་ལ་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Drangla View Details
1926 Tangsibji Lhakhang

སྟང་སི་སྦིས་ལྷ་ཁང་།

Tangsibji View Details
1927 drangla Goenkhang nyipa

བྲང་ལ་དགོན་ཁང་གཉིས་པ།

Drangla View Details
1928 kela lhakhang

ཀེ་ལ་ལྷ་ཁང་།

kela View Details
1929 Kela drabi lhakhang

ཀེ་ལ་གྲྭ་པའི་ལྷ་ཁང་།

kela View Details
1930 Tshangkha lhakhang

ཚང་ཁ་ལྷ་ཁང་།

tshangkha View Details
1931 Tshangkha Shedra

ཚང་ཁ་བཤད་གྲྭ།

tshangkha View Details
1932 Tshangkha Goenpa Ugyencholing Lhakhang

tshangkha View Details
1933 Tshangkha Dungkhor lhakhang

ཚང་ཁ་ལྷ་ཁང་།

tshangkha View Details
1934 Mani Dang Rim choeten

མ་ཎི་དངས་རིམ་མཆོད་རྟེན།

Chendebjee View Details
1935 ugyen pelri tsemo dungbe lhakhang

ཨྱོན་དཔལ་རིཙེ་མོ་གདུང་སྦིས་ལྷ་ཁང་།

dumba View Details
1936 Tshangkha Goenpa dungkhor lhakhang

ཚང་ཁ་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1937 Chendepjee lhakhang

སྤྱན་ལྡན་སྦྱིས

Chendebjee View Details
1938 Drangla Samtencholing lhakhang

བྲང་ལ་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Drangla View Details
1939 Dungkhor lhakhang

གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

Tshangkha View Details
1940 Ngyala lhakhang

ཉ་ལ་ལྷ་ཁང་།

Nyala View Details
1941 Ugyen Shedrup Chhoeling

ཨྱོན་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་གླིང་།

View Details
1942 Drangla lopen zhimchung lhakahng

བྲང་ལ་སློབ་དཔོན་གཟིམ་ཅུང་ལྷ་ཁང་།

Drangla View Details
1943 Tashicholing Lhakhang

བཀྲིས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Tashiling View Details
1944 Ugyenling lhakhang

ཨྱོན་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1945 Ugyen Pelri Goenpa lhakhang

ཨྱོན་དཔལ་རི་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1946 Ugyen Shedrup choling lhakhang

ཨྱོན་བཤད་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
1947 Uesa Dungkhor lhakhang

ཨུ་ས་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

Uesa View Details
1948 Kuengacholing lhakhang

ཀུན་དགའ་ཆོཧ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

kuengarabten View Details
1949 Kuenrab Drupdey Goenpa lhakhang

ཀུན་རབ་སྒྲུབ་སྡེ་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་།

Kuenga Rabten View Details
1950 Dragten Dungkhor lhakhang

བྲག་ཏེང་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

Draagten View Details
1951 Reyphel Midren Lhakhang

རེས་འཕེལ་མི་དྲན་ལྷ་ཁང་།

samcholing View Details
1952 Chagzur Lhakhang/Changray Chagkhar Zur Lhakhang

ལྕགས་ཟུར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1953 Paechu Goenpa lhakhang

དཔེ་ཆུ་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་།

Kuenga Rabten View Details
1954 Phelchung Dungkhor Lhakhang

འཕེལ་ཅུང་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1955 Taktse Khomling Lhakhang

སྟག་རྩེ་ཁོམ་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
1956 Taktse Sang-nga Choeling lhakhang

སྟག་རྩེགསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Taktse View Details
1957 Taktse phuntsho Choeling lhakhang

སྟག་རྩེཕུན་ཚོགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Taktse View Details
1958 Taktse Dungkhor lhakhang

སྟག་རྩེ་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

Taktse View Details
1959 Kuenga Rabten Anim Dratshang

ཨ་ཎིམོ་གྲྭ་ཚང་།

Kuenga Rabten View Details
1960 Samcholing Lhakhang/Dzong

བསམ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

samcholing View Details
1961 Lamai goenpa Tangchen lhakhang

བླ་མའི་དགོན་པ་སྟང་ཅན་ལྷ་ཁང་།

Samling Tangchen View Details
1962 Kuengarabten Lhakahng

ཀུན་དགའ་རབ་བརྟན་ལྷ་ཁང་།

Kuenga rabten View Details
1963 Reyphel Baza Guru lhakhang

རེས་འཕེལ་ལྷ་ཁང་།

Samcholing View Details
1964 Karma Kataling

View Details
1965 Samdrup Palace

View Details
1966 Tashi Pogto

Tshankha? View Details
1967 Samling khamed tshajab dungkhor lhakhang

བསམ་གླིང་ཁ་སྨད་ཚག་རྒྱབ་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1968 Majaling Dungkhor lhakhang

རྨ་བྱ་གླིང་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

samcholing View Details
1969 Malang dungkhor lhakhang

རྨ་ལེང་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

samcholing View Details
1970 Pemacholing Dungkhor lhakhang

པད་མ་གླིང་་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1971 Samcholing dungkhor lhakhang

བསམ་ཆོས་གླིང་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

samcholing View Details
1972 Thogwogma lhakhang

ཐོག་འོག་མ་ལྷ་ཁང་།

View Details
1973 Tashidingkha lhakhang/Dungbhi lhakhang

བཀྲིས་ལྡིང་ཁར་ལྷ་ཁང་།

Tashidingkha View Details
1974 Sherubling Lhakhang

ཤེས་རབ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Tashidingkha View Details
1975 Namther Lhakhang

རྣམ་ཐར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1976 Langthil lhakhang

གླང་ཐིལ་ལྷ་ཁང་།

Namther View Details
1977 Sherling lhakhang

ཤེར་གླིང་ལྷ་ཁང་།

sherling View Details
1978 Baling lhakhang

བ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Baling View Details
1979 Threbee tashicholing

ཁྲིས༌སྦིས༌བཀྲིས༌ཆོས༌གླིང༌།

View Details
1980 langthil Dungkhor lhakhang

གླང་ཐིལ་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

Namther View Details
1981 Koshala lhakhang

ཀོ་ཤ་ལ་ལྷ་ཁང་།

Koshala View Details
1982 Wangling lhakhang

ཝང་གླིང་་ལྷ་ཁང་།

Wangling View Details
1983 Dragtsar lhakhang

བྲག་རྩར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1984 Beyling lhakhang

བེཧ་ལེང་ལྷ་ཁང་།

beyling View Details
1985 Balang Dungkhor lhakhang

བ་ལེང་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
1986 Dangdung Yueltsar lhakhang

དང་དུང་ཡུལ་ཚར་ལྷ་ཁང་།

Dangdung View Details
1987 Taktsherla lhakhang

རྟ་འཚེར་ལ་ལྷ་ཁང་།

Taksila View Details
1988 Lingtoed lhakhang

གླིང་སྟོད་ལྷ་ཁང་།

Lingtey View Details
1989 Phurzur Lhakhang

ཕུར་ཟུར་ལྷ་ཁང་

Phuzor Phumzor View Details
1990 Kurgoen lhakhang

སྐུར་དགོན་ལྷ་ཁང་།

Namther View Details
1991 Namgyel khangzang choeten

རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་མཆོན་རྟེན།

Ngadhag View Details
1992 Terdrag Lhakhang

གཏེར་བྲག་ལྷ་ཁང་།

View Details
1993 Jangbi Lhakhang

བྱང་སྦིས་ལྷ་ཁང་།

Jangbi View Details
1994 Ngangdag community lhakhang

ངང་བདག་མི་སེར་དམངས་ལྷ་ཁང་།

Ngangdag View Details
1995 Dungkhor lhakhang

དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

Dangdung View Details
1996 Yundrup choling Palace

ཡོན་སྒྲུབ་ཆོས་གླིང་ཕོ་བྲང་།

Lingtey View Details
1997 Wengkhang lhakhang

ཝེང་ཁང་ལྷ་ཁང་།

Dangdung View Details
1998 Due drag lhakhang

དུས་བྲག་ལྷ་ཁང་།

Dangdung View Details
1999 Baling Tobgay Dungkhor lhakhang

བ་ལེང་སྟོབས་རྒྱས་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
2000 Taa Dzong

ལྟ་རྗོང་།

Throm View Details
2001 Tadzong Drangsong neykhang

སྟག་རྫོང་དྲང་སྲོང་གནས་ཁང་།

View Details
2002 Trongsa Dzong

ཀྲོང་གསར་རྫོང་།

Throm View Details
2003 Jongthang Lhakhang

བྱོང་ཐང་ལྷ་ཁང་།

Jongthang View Details
2004 Chela Lhakhang

དཔྱེ་ལ་ལྷ་ཁང་།

Chela View Details
2005 Pang Lhakhang

དཔང་ལྷ་ཁང་།

Pang View Details
2006 Phuentsho Pelri Lhakhang

ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རི་ལྷ་ཁང་།

View Details
2007 Dangzhing lhakhang

བྲང་ཞིང་ལྷ་ཁང་།

Dangzhing View Details
2008 Doksephel lhakhang

དོགས་སེ་འཕེལ་ལྷ་ཁང་།

View Details
2009 Karshong Lhakhang

དཀར་ཤོང་ལྷ་ཁང་།

Karshong View Details
2010 Sengm-Bji Lhakhang/Sengm-bji Tashicholing lhakhang

གསེངམ་སྦྱིས་ལྷ་ཁང་།

Sengm-bji View Details
2011 Ueling Lhakhang

ལུ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2012 Sinphu Goenpa

སྲིན་ཕུ་དགོན་པ།

Sinphoog View Details
2013 Bemjee Kajur lhakhang

Bemjee View Details
2014 Zili Goenpa

གཟི་ལི་དགོན་པ།

Chela View Details
2015 Thuepang Palace

View Details
2016 Deduel phuntshocholing lhakhang

བདུད་འདུལ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2017 Tadzong Gesar lhakhang

སྟག་རྫོང་གེ་སར་ལྷ་ཁང་།

View Details
2018 choezhong goenpa/Dozhong goenpa

ཆོས་ཞོང་དགོན་པ།

Dorgen View Details
2019 Muktsi chenpoi phuntsho pelri

དམུག་ཙི་ཆེན་པོའི་ཕུན་ཚོ་དཔལ་རི་།

View Details
2020 Taphey Goenpa

རྟ་ཕད་དགོན་པ།

View Details
2021 Taphey Goenpa zurju drupai gatshelug

རྟ་ཕད་དགོན་པ་ཟུར་འཇུག་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ།

View Details
2022 Bepa lhakhang

སྦིས་པ་ལྷ་ཁང་།

bji View Details
2023 Gagar lhakhang

དགའ་སྒར་ལྷ་ཁང་།

Gagar Karzhong View Details
2024 Trela lhakhang

དཔྲལ་ལ་ལྷ་ཁང་།

Chela View Details
2025 Laouzhong lhakhang

གླའུ་གཞོང་ལྷ་ཁང་།

Laouzhong View Details
2026 Karzhong Tangsipang lhakhang

དཀར་ཞོང་སྟང་སི་སྤང་ལྷ་ཁང་།

Karzhong View Details
2027 karbha lhakhang

དཀར་བྷ་ལྷ་ཁང་།

View Details
2028 Darbab lhakhang

བརྡ་འབབ་ལྷ་ཁང་།

Darbab View Details
2029 Jangchub Peling lhakhang

བྱང་ཆུབ་དཔལ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2030 Pangpa tashigang lhakhang

སྤང་པ་བཀྲིས་སྒང་ལྷ་ཁང་།

bemjee pang View Details
2031 Namgeycholing ngamyuling lhakhang

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་ངམ་ཡུ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Ueling View Details
2032 Dongthang Monpey Thokchu lhakhang

གྲོང་ཐལ་མོན་པའི་ཏོང་ཆུང་ལྷ་ཁང་།

Jongthang View Details
2033 Bemjee chojey naktshang

བད་སྦིས་ཆོས་རྗེའི་ནག་ཚང་།

Bemjee View Details
2034 Drongthang dungkhor lhakhang

གྲོང་ཐང་གདུང་མཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
2035 Thegchog Ugyen Choling Lhakhang

ཐེག་ཆོག་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
2036 Bji Samten Choling Lhakhang

སྦྱིས་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Bji View Details
2037 Crematorium

དུར་ཁྲོད་།

Korphoog View Details
2038 Korphoug Lhendrup choedarling

སྐོར་ཕུག་དམང་གི་ལྷ་ཁང་།

Korphoog View Details
2039 Naboed lhakhang

མནའ་སྦིས་ལྷ་ཁང་།

Nabi View Details
2040 Nanglakha Ney

ངང་ལག་ཁར་གནས།

View Details
2041 Nimazhong lhakhang

ཉི་མ་ཞོང་ལྷ་ཁང་།

Nimazhong View Details
2042 Korphoog dungkhor lhakhang

སྐོར་ཕུག་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
2043 Nabi dungkhor lhakhang

མནའ་སྦིས་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
2044 Rethong lhakhang

རིས་སྟོང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2045 Terton Dorji lingpai lhakhang

གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་ལྷ་ཁང་།

View Details
2046 Tsirang dzong

རྩི་རང་རྫོང།

View Details
2047 Dema lhakhang

སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང།

View Details
2048 Dongak choling lhakhang

མདོ་བསྔགས་མཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

rangthangling View Details
2049 Hindu lhakhang

ཧིན་དུ་ལྷ་ཁང།

dhajay View Details
2050 Patshaling lhakhang

པ་ཚལ་གླིང་ལྷ་ཁང།

View Details
2051 Sergithang lhakhang

གསེར་གྱི་ཐང་ལྷ་ཁང།

sergithang View Details
2052 Toe public lhakhang

སྟོད་དམང་ལྷ་ཁང།

sergithang View Details
2053 samdrup gatshel lhakhang

བསམ་སྒྲུབ་དགའ་ཚལ་ལྷ་ཁང།

sergithang View Details
2054 Phuntenchu lhakhang

ཕུན་རྟེན་ཆུ་ལྷ་ཁང།

View Details
2055 Hindu lhakhang

ཧིན་དུ་ལྷ་ཁང།

burichu View Details
2056 Mani dungkhor

མ་ནི་གདུང་འཁོར།

lor tsholing View Details
2057 Hindu lhakhang

ཧིན་དུ་ལྷ་ཁང།

View Details
2058 Barshong lhakhang

བར་ཤོང་ལྷ་ཁང།

View Details
2059 Dungla lhakhang

དུང་ལ་ལྷ་ཁང།

View Details
2060 shiva mandir lhakhang

ཤི་བྷཱ་མན་དིར་ལྷ་ཁང།

View Details
2061 Patala lhakhang

པ་ཏ་ལ་ལྷ་ཁང།

View Details
2062 Betini lhakhang

བི་ཀྲི་ནི་ལྷ་ཁང།

View Details
2063 Mani dungkhor

མ་ནི་གདུང་འཁོར།

View Details
2064 Dhudel choeten

བདུད་འདུལ་མཆོད་རྟེན།

tsirang View Details
2065 Dey sheg choeten

བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན།

Damphu town View Details
2066 Dey sheg choeten

བདེ་གཤེགས་མཆོད་རྟེན།

muethuen View Details
2067 Tharpacholing lhakhang

མཐར་པ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

damphu View Details
2068 wogmin choling lhkahang

འོག་མིན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

dekiling View Details
2069 Damphu bazaar lhakhang

གྲམ་ཕུ་ཁྲོམ་ལྷ་ཁང།

View Details
2070 Jangchub choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

garigaung View Details
2071 Hindu lhakhang

ཧིན་དུ་ལྷ་ཁང།

suntaley View Details
2072 changchey lhakhang

ལྕང་ཅེས་ལྷ་ཁང།

zomlingzhor View Details
2073 changchey shiva mandir lhakhang

ལྕང་ཅེས་ཤི་བྷཱ་མན་དིར་ལྷ་ཁང།

zomlingzhor View Details
2074 suntali lhakhang

སུན་ཏ་ལི་ལྷ་ཁང།

zomlingzhor View Details
2075 mendigang lhakhang

མན་འགྲེལ་ལྷ་ཁང།

Mendrelgang(Lamidara) View Details
2076 Dechen lhendrup lhakhang

བདེ་ཆེན་ལྷུན་སྒྲུབ་ལྷ་ཁང།

tsirang toe View Details
2077 Dramphu tharpa choling lhakhang

གྲམ་ཕུག་མཐར་པ་མཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

View Details
2078 Namgay choling lhakhang

རྣམ་རྒྱས་མཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

View Details
2079 Lhuendup choling lhakhang

ལྷུན་སྒྲུབ་མཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

View Details
2080 Tharpacholing lhakhang

མཐར་པ་མཆོ་གླིང་ལྷ་ཁང།

Damphu Throm View Details
2081 Mani dungkhor

མ་ནི་གདུང་འཁོར།

zamling View Details
2082 jangchub choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

0 View Details
2083 Melongkhar Ngatshang

མེ་ལོང་མཁར་སྣག་ཚང

View Details
2084 Rolam Pangtoechhoeling Goenpa

རོ་ལམ་སྤང་སྟོད་ཆོས་གླིང

View Details
2085 Doogti Trashichhoeling Lhakhang

སྡུག་སྟི་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
2086 Goekar Goenpa Trashithongjaling

རྒོད་དཀར་དགོན་པ་བཀྲིས་མཐོང་རྒྱ་གླིང་

View Details
2087 Melongkhar Dechenchholing Gyendhey Lhakhang

མེ་ལོང་མཁར་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་དགོན་སྡེ་ལྷ་ཁང་

Melongkhar View Details
2088 Yarphel Trashithongja Goenpa

ཡར་འཕེལ་བཀྲིས་མཐོང་རྒྱ་དགོན་པ

View Details
2089 Namthi Trashichhoeling

རྣམ་ཐིག་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་

View Details
2090 Rinzin Tempang Tshokhang

རིག་འཛིན་བསྟན་སྤང་ཚོགས་ཁང་

Thragom View Details
2091 Rolam Ugyenchhoeling

རོ་ལམ་ཨྱོན་ཆོས་གླིང་

View Details
2092 Samtenchoeling Lhakhang

བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ ལྷ་ཁང་

Melong Khar View Details
2093 Throma Tshogkhang

ཁྲོས་མ་ཚོགས་ཁང་

View Details
2094 Dimey Namgyal Choeten

དྲི་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན་

Yalang View Details
2095 Kadam Choeten

བཀའ་གདམ་མཆོད་རྟེན

View Details
2096 Bazam

View Details
2097 Choeten Kora

View Details
2098 Shakshing Goenpa

གཤེགས་ཤུང་དགོན་པ་

View Details
2099 Domtshang Tadzong Lhakhang

དོམ་ཚང་བལྟ་རྫོང་ལྷ་ཁང

View Details
2100 Domtshang Samdrup choeling

དོམ་ཚང་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་

View Details
2101 Kanjur Lhakhang

བཀའ་འགྱུར་ ལྷ་ཁང་

View Details
2102 Tshengkhartsedung Manizangdopelri

བཙན་མཁར་རྩེ་གདུང་མ་ཎི་བཟང་མདོག་དཔལ་རི་

View Details
2103 Dolepchen Lhakhang

རྡོ་ལེབ་ཅན་ལྷ་ཁང་

View Details
2104 Lengkhar Lhakhang

གླེང་མཁར་ ལྷ་ཁང་

Lengkhar View Details
2105 Khamdang Ugyenling Goenpa

ཁམས་དྭངས་ཨྱོན་གླིང་དགོན་པ་

View Details
2106 Jangchub Chorten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟན།

View Details
2107 Dongacholing Lhakhang

མདོ་བསྔགས་ཆོས་གླིང་ ལྷཁང་

Khamdang View Details
2108 Jangchub Choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་

Ngalamo View Details
2109 Lengkhar Longnying Choeling Lhakhang

གླེང་མཁར་ཀློང་སྙིང་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང

View Details
2110 Kamdang Tenzin Wangchuk

ཁམས་དྭངས་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་

View Details
2111 Shazam Mangi lhakhang

Shazam View Details
2112 Nombaring Mangi Lhakhang

Nombaring View Details
2113 Om Bha Lhakhang

་བྷ་ལྷ་ཁང་

View Details
2114 Gongza Ney/Zangdo Pelri Lhakhang

View Details
2115 Darchen Lhakhang

དར་ཆེན་ལྷ་ཁང་

View Details
2116 Nangkhar Goenpa/Nangkhar Tashi Choeling་Goenpa

སྣང་མཁར་དགོན་པ་

Nangkhar View Details
2117 Jangphushalab Zor Lhakhang

བྱང་ཕུ་ཤ་ལེབ་ཟོར་ལྷ་ཁང་

Jangphoogtse View Details
2118 DunangZangbum lhakhang

གདུ་མང་ཟམས་བུང་ལྷ་ཁང་

View Details
2119 khinyel Dungkhor Lhakhang

ཁྱི་ཉལ་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

View Details
2120 Tokshing Lhakhang

ལྟོག་ཤིང་ལྷ་ཁང་

View Details
2121 Zembula Lhakhang

འཛམ་བྷ་ལ་ལྷ་ཁང་

View Details
2122 Rigzin Khamsum Choling Lhakhang

རིག་འཛིན་ཆོས་གླིང་ ལྷ་ཁང་

View Details
2123 Jangphutse Lhakhang

བྱང་ཕུག་རྩེ་ ལྷ་ཁང་

Jangphu View Details
2124 Dechencholing Lhakhang

བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ ལྷ་ཁང་

View Details
2125 Choekhang

མཆོད་ཁང་

Thangdang View Details
2126 Choekhang

མཆོད་ཁང་

Sep View Details
2127 Shangkhar Lhakhang

ཤང་མཁར་ལྷ་ཁང་

View Details
2128 Sengphu Lhakhang

Sengphu View Details
2129 Sertsho Lhakhang

Sertsho View Details
2130 Neychog Dechen Phodrang Lhakhang

གནས་མཆོག་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་ལྷ་ཁང་

View Details
2131 Rigsum Goenpa Tsuklakhang

རིག་གསུམ་དགོན་པ་གཙུག་ལག་ཁང་

View Details
2132 Rig Goen lhakhang Wogma

རིགས་དགོན་ལྷ་་ཁང་འོག་མ།

View Details
2133 Wogmanag Khenyel Lhakhang

འོག་མ་ཁྱི་ཉལ་ལྷ་ཁང་

View Details
2134 Rigsum Goenpa Lhakhang Zangbum Lhakhang

རིག་གསུམ་དགོན་པ་ལྷ་ཁང་ཟངས་སྦུབས་ལྷ་ཁང་།

View Details
2135 Phentang Lhakhang

ཕེན་སྟེང་ལྷ་ཁང་

View Details
2136 Tsalingkhardoong Lhakhang

ཚ་གླིང་མཁར་གདུང་ལྷ་ཁང་

View Details
2137 Wogmanang Pangday Lhakhang

འོག་མ་ནང་སྤང་བདེ་ལྷ་ཁང་

View Details
2138 Zhapang Lhakhang

ཞ་སྤང་ལྷ་ཁང་

View Details
2139 Badhaygang Pema Thang Lhakhang

བ་སྡེ་སྒང་པདྨ་ཐང་ལྷ་ཁང་

View Details
2140 Pelri Dechen Goenpa

དཔལ་རི་བདེ་ཆེན་དགོན་པ་

View Details
2141 Bay Tsamang Lhakhang

སྦས་ཙ་མང་ལྷ་ཁང་

View Details
2142 Phangteng Shayul Lhakhang

ཕན་སྟང་ཤང་ཡུལ་ལྷ་ཁང་

View Details
2143 Betsamang Khensu Kuengachhoeling

སྦས་རྩ་མང་མཁས་སུ་ཀུན་དགའ་ཆོས་གླིང་།

View Details
2144 Baringmo Lhakhang

བ་རིང་མོ་ལྷ་ཁང་

View Details
2145 Tsartshong Lhakhang

ཚར་བཙོང་ལྷ་ཁང་

View Details
2146 Dechen Phodrang Zangdopelri

བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་བཟང་མདོག་དཔལ་རི་

View Details
2147 Gangla Ngenshar Lhakhang

སྒང་ལ་ཉིན་ཤར་ལྷ་ཁང་

Gangla Ngenshar View Details
2148 Tsaling gangkha dungLhakhang

ཚ་གླིང་སྒང་ཁ་གདུང་ལྷ་ཁང་

Gangkhardoong View Details
2149 Bomdeling Dechenchoeling Lhakhang

འབུམ་སྡེ་གླིང་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
2150 Nyangteng Lhakhang

མྱང་སྟེང་ལྷ་ཁང་

View Details
2151 Jangchub Choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་

Chenglay View Details
2152 Menjong Awarm Phendhay Drubdhey Lhakhang

སྨན་ལྗོངས་ཨེ་ཝམ་ཕན་བདེ་བསྒྲུབ་སྡེ་

Yominang View Details
2153 Choeten Dangrim

མཆོད་རྟེན་དྭངས་རིམ་

Zapang View Details
2154 Kakani Choeten

ཀ་ཀ་ཎི་མཆོད་རྟེན

View Details
2155 Dongting Dzong/Drongdhey Dzong, Dongter Dzong, Dongdi

དོང་སྟིང་རྫོང་

View Details
2156 Dongacholing Lhakhang

མདོ་བསྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Bimkhar View Details
2157 RinchenGang Lhakhang

རིན་ཆེན་སྒང་ལྷ་ཁང་

View Details
2158 Yangtse Dzong Nying Tsuklakhang

གཡང་རྩེ་རྫོང་རྙིང་གཙུག་ལག་ཁང་

View Details
2159 Chugom Lhakhang

ཆུ་སྒོམ་ལྷ་ཁང་

View Details
2160 Baney Lhundrup Choeling Nyam Kanjur Lhakhang

སྦས་གནས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང

View Details
2161 Gangkha Sangayteng Lhakhang

སྒང་ཁ་སངྱས་སྟེང་ལྷ་ཁང་

View Details
2162 Baney Choling Goenpa/Kanjur Lhakhang

སྦས་གནས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་

View Details
2163 Zorig Chusum Pelkhang Tshokhag

བཟོ་རིག་༡༣་སྤེལ་ཁང་ཚོགས་ཁང་

View Details
2164 Trashiyangtse Rinchen Gang Dzong

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རིན་ཆེན་སྒང་རྫོང་

View Details
2165 Bayling Lhakhang

སྦས་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
2166 Rigzin Yoesel Goenpa

རིག་འཛིན་འོད་གསོལ་དགོན་པ་

Rabtizhung View Details
2167 Baneykharsa Lhakhang

སྦས་གནས་མཁར་ས་ལྷ་ཁང་

View Details
2168 Rabti Goendhay yoeseltse Lhakhang

རབ་སྟི་དགོན་སྡེ་འོད་གསར་རྩེ་ལྷ་ཁང་

View Details
2169 Zhidhehe Lhakhang

ཞ་དྷི་ལྷ་ཁང

View Details
2170 Rabti Tumdra Lhakhang

རབ་སྟི་སྟུམ་དྲག་ལྷ་ཁང་

Rabti View Details
2171 Bayling sap Lhakhang

སྦས་གླིང་གསེབ་ལྷ་ཁང་

View Details
2172 Durung Choeten Kora Lhakhang

བདུད་རོང་ཙཆོད་རྟེན་བསྐོར་ར་ལྷ་ཁང་

View Details
2173 Bimkhar Kuensel Choeling

སྦིམ་མཁར་ཀུན་སེལ་ཆོས་གླིང་

View Details
2174 Gangkha Gomdhar Lhakhang

སྒང་ཁ་སྒོམ་དར་ལྷ་ཁང་

View Details
2175 Leechen Dungkhor Lhakhang

གླི་ཅན་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

View Details
2176 Leechen Lhakhang

གླི་ཅན་ལྷ་ཁང་

Leechen View Details
2177 Chorten Kora Durthoe Lhakhang/Mithrukpa Lhakhang

View Details
2178 Gangkhar Lhakhang

གངས་མཁར་ ལྷ་ཁང་

Gangkhar View Details
2179 Choeten

མཆོད་རྟེན་

Dalimar View Details
2180 Choeten

མཆོད་རྟེན་

Gangkhar Larjab View Details
2181 Neykhang

གནས་ཁང་

View Details
2182 Dungkhar Lhakhang

གདུང་དཀར་ལྷ་ཁང་

View Details
2183 Gomphu Kora Lhakhang

སྒོམ་ཕུག་བསྐོར་ར་ ལྷ་ཁང་

View Details
2184 Kapali phug Ney

Kapalingbrag nei View Details
2185 Tokaphug Lamai Goenpa

རྟོ་ཀ་ཕུང་བླ་མའི་དགོན་པ་

View Details
2186 Changmedoong Drukdra Samdrup Chhoeling Lhakhang

ལྕང་མ་གདུང་འབྲུང་སྒྲ་བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
2187 Pang Kuenphen Chhoeling

སྤང་ཀུན་ཕན་ལྷ་ཁང་

View Details
2188 Zhabgey Jatshoen Choling Lhakhang

ཞབས་རྗེ་མཇའ་ཚོན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Thruechu Goenpa View Details
2189 Lhadoong Zabgye Zatshen Chhoeling

ལྷང་གདུང་ཟབ་རྒྱས་འཇའ་ཚོན་ཆོས་གླིང་།

View Details
2190 Thruechhu Goenpa Pema ling shedra

ཁྲུས་ཆུ་དགོན་པ་པདྨ་གླིང་བཤད་གྲྭ་

Thruechu Goenpa View Details
2191 Tokaphu Goenpa/Tokaphug Rinchenphug Lhakhang

ཏོ་ཀ་ཕུག་དགོན་པ་

View Details
2192 Bainangkhar Ugyen Chhoeling

སྦས་ནང་མཁར་ཨྱོན་ཆོས་གླིང་

View Details
2193 Kunzang Ling Lhakhang

ཀུན་བཟང་གླིང་ལྷ་ཁང་

Kuenzangling View Details
2194 Trashi Yangtse Dzong

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་

View Details
2195 Sangay Menlha Statue

སངྱས་སྨན་ལྷའི་སྐུ་འདྲ་

View Details
2196 Nyinglam Dung Lhakhang

ཉིན་ལམ་གདུང་ལྷ་ཁང་

Phugadangsa View Details
2197 Jamkhar Lhakhang

འཇམ་མཁར་ལྷ་ཁང་

Dhuedhulling View Details
2198 Choeten

མཆོད་རྟེན་

View Details
2199 Tahchama Lhakhang

སྟག་ཆགས་མ་ལྷ་ཁང

View Details
2200 Jigstsam Kunga Choeling

འཇིག་རྩམ་ཀུན་ཆོས་གླིང

View Details
2201 Takchhu Lhakhang

སྟག་ཆུ་ ལྷ་ཁང་

Larjab View Details
2202 Dromshing Mindroling Lhakhang

སྒྲོམ་ཤིང་སྨིན་གྲོལ་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
2203 Shingkhar Nagayab Yoesel Chhoeling

ཤིང་མཁར་རྔ་གཡབ་ཆོས་གླིང་

View Details
2204 Nyinda SamtenChoeling

ཉིན་ཟླ་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང

View Details
2205 Labar Lhakhang

ལ་བར་ལྷ་ཁང

View Details
2206 Ragma Gang Sangachhoeling

རག་མ་སྒང་གསང་བསྔགས་ཆོས་གླིང

View Details
2207 Ramjar Lhakhang/Pema Drodhuel Choling

རམ་སྦྱར་ ལྷ་ཁང་

Tshotshang View Details
2208 Ragang Bawoong Tshogkhang

རག་འགེང་བ་འུང་ཚོགས་ཁང་

View Details
2209 Bhawong Lhakhang

བཱ་འུང་ ལྷ་ཁང་

Bhawong View Details
2210 wangdue dzong

དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་།

View Details
2211 rinchengang lhakhang

རིན་ཆེན་སྒང་ལྷ་ཁང་།

rinchen-gang View Details
2212 martorlungchu lhakhang

དམར་གཏོར་ལུང་ཅུ་ལྷ་ཁང་།

martorlun-gchu View Details
2213 bajo lhakhang

བ་ཇོ་ལྷ་ཁང་།

bajo View Details
2214 thango lhakhang

ཐང་མགོ་ལྷ་ཁང།

bajo thang goo View Details
2215 choekhang

ཆོས་ཁང་།

View Details
2216 jangchub choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

bajo View Details
2217 morakha lhakhang

མོ་ར་ཁ་ལྷ་ཁང་།

morakha View Details
2218 jarog lhakhang

བྱ་རོ་ལྷ་ཁང་།

jarogang View Details
2219 rukha lhakhang

རུ་ཁ་ལྷ་ཁང་།

rukha View Details
2220 taktse shobae lhakhang

སྟག་རྩེ་ཤོ་སྦེས་ལྷ་ཁང།

shobae View Details
2221 phagtakha lhakhang

ཕག་ཏ་ཁ་ལྷ་ཁང།

phagtakha View Details
2222 phangyul lhakhang

ཕང་གཡུལ་ལྷ་ཁང།

Phangyuel View Details
2223 ta-ngyer lhakhang

རྟ་ཉེར་ལྷ་ཁང་།

ta-ngyer View Details
2224 chongsey lhakhang

མཆོང་སྲེ་ལྷ་ཁང།

chongsekha View Details
2225 chhungney goenpa

ཆུང་གནས་མགོན་པ།

Chungney Goenpa View Details
2226 goensar kangtek lhakhang

མགོན་སར་རྐང་ཏེག་ལྷ་ཁང།

kilkhorthang View Details
2227 chungdu goenpa

ཁྱུང་དུ་ལྷ་ཁང་།

View Details
2228 dragay goenpa

དར་སྒེ་མགོན་པ།

dragay View Details
2229 chondu goenpa

མཆོ་དུ་མགོན་པ།

chondu View Details
2230 uma lhakhang

ཨུ་མ་ལྷ་ཁང་།

uma View Details
2231 norbugang lhakhang

ནོར་བུ་སྒང་ལྷ་ཁང།

norbugang View Details
2232 gyelpa kha lhakhang

རྒྱལ་པ་ཁ་ལྷ་ཁང།

goenpakha View Details
2233 taksha lhakhang

སྟག་ཤར་ལྷ་ཁང་།

takshar View Details
2234 trakhi lhakhang

ཏར་ཁྱི་ལཧ་ཁང།

drongmid View Details
2235 zhabjae lhakhang

ཞབས་རྗེ་ལྷ་ཁང།

tokaling View Details
2236 dhendup choling lhakhang

doencholing View Details
2237 dogsena lhakhang

རྡོག་སི་ན་ལྷ་ཁང།

dogsena View Details
2238 kuenzangcholing lhakhang

ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

tomla View Details
2239 shelkar dra lhakhang

ཤེལ་དཀར་བྲག་ལྷ་ཁང།

godrang View Details
2240 saphegang lhakhang

ས་ཕེས་སྒང་ལྷ་ཁང།

tomla View Details
2241 gyeldrak goenpa

རྒྱལ་བྲག་ལྷ་ཁང།

View Details
2242 tashidingkhar lhakhang

བཀྲིས་ལྡིང་ཁར་ལྷ་ཁང།

trashidingkha View Details
2243 zersung lhakhang

ཟེར་གསུང་ལྷ་ཁང།

trashidingkha View Details
2244 choekhor goenpa lhakhang

ཆོས་འཁོར་མགོན་པ་ལྷ་ཁང།

View Details
2245 neygoen lhakhang

གནས་མགོན་ལྷ་ཁང།

yoesegang View Details
2246 tasab tashitsemo lhakhang

རྟ་སྲབ་བཀྲིས་རྩེ་མོ་ལྷ་ཁང།

tagsar View Details
2247 tashicholing lhakhang

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

loonjoong View Details
2248 redag gom lhakhang

རི་དག་གོམ་ལྷ་ཁང་།

View Details
2249 kharsed lhakhang

མཁར་སྲིད་ལྷ་ཁང།

kharse View Details
2250 gyelek lhakhang

དགེ་ལེག་ལྷ་ཁང།

goencholing View Details
2251 shedrup gatshel lahkhang

བཤེད་སྒྲུབ་དགའ་ཚལ་ལྷ་ཁང།

goencholing View Details
2252 ugyen tshemo lhakhang

ཨྱོན་མཚོ་མོ་ལྷ་ཁང།

goencholing View Details
2253 ney goenpa

གནས་མགོན་པ།

sagang View Details
2254 choeten

མཆོད་རྟེན།

View Details
2255 dorling lhakhang

རྡོར་གླིང་མགོན་པ།

dorging View Details
2256 rinthang goenpa

རི་ཐང་མགོན་པ།

rinthang View Details
2257 maju lhakhang

མ་རྒྱུ་ལྷ་ཁང་།

View Details
2258 nabisa lhakhang

ན་བི་ས་ལྷ་ཁང་།

View Details
2259 langchuzer lhakhang

གླང་ཆུ་ཟེར་ལྷ་ཁང།

lamai zerkha View Details
2260 Drakla goenpa lhakhang

བྲག་ལ་མགོན་པ་ལྷ་ཁང།

Draknak Goenpa View Details
2261 khujula goenpa

ཁུ་བྱུ་ལ་མགོན་པ།

khujula View Details
2262 yelsa lhakhang

ཡུལ་ས་ལྷ་ཁང།

Eusa Wogm View Details
2263 lhakhangchen lhakhang

ལྷ་ཁང་ཅན་ལྷ་ཁང།

Gyerpa View Details
2264 tadin lhakhang

རྟན་གྲིན་ལྷ་ཁང།

Tandrin View Details
2265 shawagoenpa lhakhang

ཤ་ཝ་མགོན་པ་ལྷ་ཁང།

tshokhothangka/Shawa kha View Details
2266 nabesa lhakhang

ན་བི་ས་ལྷ་ཁང།

nabesa View Details
2267 Pangsho goenpa lhakhang

སྤང་ཤོས་མགོན་པ་ལྷ་ཁང།

Pangshong Goenpa View Details
2268 rabgatse dungtse lhakhang

རབ་དགའ་རྩེ་ལྷ་ཁང།

rabgatse View Details
2269 wangdue goenpa

དབང་འདུས་མགོན་པ།

wangdue goenpa View Details
2270 lami zimchu lhakhang

བླ་མའི་གཟིམ་ཅུང་ལྷ་ཁང།

wangdue goenpa View Details
2271 gangchu miser lhakhang

སྒང་ཆུ་མི་སེར་ལྷ་ཁང།

gangchukha View Details
2272 kuenzangcholing lhakhang

ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

rukubjee View Details
2273 pharkha lhakhang

པར་ཁ་ལྷ་ཁང་།

longtoe View Details
2274 rukubji tshengey pogtor lhakhang

རུ་ཀུ་སྦྱིས་བཙན་དགེ་སྤོག་ཏོར་ལྷ་ཁང།

tshengay pokto View Details
2275 jangsa dzong

སྦྱང་ས་རྫོང་།

View Details
2276 rabtse goenpa

རབ་རྩེས་མགོན་པ།

View Details
2277 rukubji lhakhang

རུ་ཀུ་སྦྱི་ལྷ་ཁང་།

rukubji View Details
2278 bumlog lhakhang

བུམ་ལོག་ལྷ་ཁང་།

Bumlok View Details
2279 wangdue goenpa

དབང་འདུས་མགོན་པ།

View Details
2280 kuenzang chholing lhakhang

ཀུན་བཟའ་ཆོས་གལིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2281 gogona lhakhang

སྒོ་སྒོ་ན་ལྷ་ཁང་།

gogona View Details
2282 gorgoen thegchenchoeling lhakhang

སྒོར་མགོན་ཐེགས་ཆེན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2283 gyela lhakhang

རྒྱལ་ལ་ལྷ་ཁང་།

View Details
2284 kumbu lhakhang

ཀུམ་བུ་ལྷ་ཁང་།

kumbu View Details
2285 kumbu cremation site

ཀུམ་བུ་དུར་ཁྲོད།

View Details
2286 gangtey shedra

སྒང་ལྟེ་བཤད་སྒྲ།

View Details
2287 kuenzangchoeling lhakhang

ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

kuenzangchoeling View Details
2288 Chucheyzhel lhakhang

བཅུ་གཅིག་ཞལ་ལྷ་ཁང།

Kuenzangcholing View Details
2289 rabgeycholing lhakhang

རབ་རྒྱས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

pangkhar View Details
2290 zadued goenkhang gelekha

བཟའ་བདུད་མགོན་ཁང་དགེ་ལེག་ཁ་ལྷ་ཁང།

gela View Details
2291 aekhor wog lhakhang

དབྱེ་དཀོར་འོག་ལྷ་ཁང།

View Details
2292 rumith lhakhang

རུ་སྨིད་ལྷ་ཁང་།

rubesa View Details
2293 ugyen choeling lhakhang

ཨྱོན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

chapigang View Details
2294 nyngsergang lhakhang

ཉི་ཟེར་སྒང་ལྷ་ཁང་།

nyngsergang View Details
2295 kudung lhakhang

སྐུ་གདུང་ལྷ་ཁང།

Ruemina View Details
2296 sherleg tshokhor lhakhang

ཤེར་ལེག་མཚོ་འཁོར་ལྷ་ཁང།

tshokhorlo View Details
2297 poetse goenpa

པོ་ཙེ་མགོན་པ་།

photse View Details
2298 cheybeygang lhakhang

ཅེས་སྦེས་ས་ལྷ་ཁང་།

khotokha View Details
2299 zamding lhakhang

ཟམ་ལྡིང་ལྷ་ཁང།

Zamding View Details
2300 khothang kipai jungney lhakhang

མཁོ་ཐང་སྐྱིད་པའི་བྱུང་གནས་ལྷ་ཁང།

chaipigang View Details
2301 khothang goensar lhakhang

མཁོ་ཐང་མགོན་སར་ལྷ་ཁང།

goensart View Details
2302 ruetoe lhakhang

རུ་སྟོད་ལྷ་ཁང།

Ruetoedkha View Details
2303 kazhi rawa lhakhang

ཀ་གཞི་ར་ཝ་ལྷ་ཁང།

kazhi rawa View Details
2304 ulla lhakhang

དབུ་ལ་ལྷ་ཁང།

Ula View Details
2305 gyela lhakhang

དགེ་ལ་ལྷ་ཁང།

Jala View Details
2306 goen tamo lhakhang

མགོན་ཏ་མོ་ལྷ་ཁང།

Sheley View Details
2307 draphug lhakhang

བྲག་ཕུག་ལྷ་ཁང།

Daphoog View Details
2308 khothang gang lhakhang

མཁོ་ཐང་སྒང་ལྷ་ཁང།

View Details
2309 bae langdra ney

སྦས་གླང་བྲག་གནས།

bae langdra View Details
2310 Namgeygang lhakhang

རྣམ་རྒྱས་སྒང་ལྷ་ཁང།

View Details
2311 changina lhakhang

ལྕང་སྦྱིས་ན་ལྷ་ཁང་།

View Details
2312 dechenchholing goenpa

བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2313 kathog yoeshel samtenchoeling goenpa

ཀ་ཐོག་འོད་གསལ་བསམ་རྟེན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

bel View Details
2314 zhabjay lhakhang

ཞབས་རྗེ་ལྷ་ཁང་།

View Details
2315 tashi tsemo lhakhang

བཀྲིས་རྩེ་མོ་ལྷ་ཁང་།

komathang View Details
2316 nyungney lhakhang

View Details
2317 jangchub choeten

བྱང་ཆུབ་མཅོད་རྟེན།

sekpaithang View Details
2318 Peling lhakhang

པད་གླིང་ལྷ་ཁང།

View Details
2319 phuntsho dargey lhakhang

ཕུན་ཚོགས་དར་རྒྱས་ལྷ་ཁང།

View Details
2320 bedro kuenzangcholing lhakhang

སྦེས་དྲོག་ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

View Details
2321 dechenchoeling drubdai

བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་སྒྲུབ་སྡེ།

View Details
2322 shar kuenzangling lhakhang

ཤར་ཀུན་བཟང་གླིང་ལྷ་ཁང།

Kuenzanling View Details
2323 chipoen dzong lhakhang

སྤྱི་དཔོན་རྫོང་ལྷ་ཁང།

View Details
2324 tshozhi drak goenpa lhakhang

མཚོ་གཞི་བྲག་མགོན་པ་ལྷ་ཁང།

tshozhi View Details
2325 shar samtengang lhakhang

ཤར་བསམ་གཏན་སྒང་ལྷ་ཁང།

samtengang View Details
2326 goensar lhakhang

མགོན་སར་ལྷ་ཁང།

goensar View Details
2327 sewgang lhakhang

སྲེཝ་སྒང་ལྷ་ཁང།

Nyishogkha View Details
2328 pangkha lhakhang

སྤང་ཁ་ལྷ་ཁང་།

Pangkha View Details
2329 chitokha lhakhang

ཅི་ཏོ་ཁ་ལྷ་ཁང་།

View Details
2330 choeten

མཆོད་རྟེན།

samtengang View Details
2331 shali pangkha lhakhang

ཤ་ལི་སྤང་ཁ་ལྷ་ཁང་།

shalipangkha View Details
2332 masikha lhakhang

དམར་ཚལ་ཁ་ལྷ་ཁང་།

View Details
2333 khatoekha lhakhang

ཁ་སྟོད་ཁ་ལྷ་ཁང་།

khatoekha View Details
2334 banzaguru dungkhors

བཛྲ་གུ་རུ་གདུང་འཁོར།

gaselo View Details
2335 marser potokha lhakhang

དམར་སེར་སྤོག་ཏོ་ཁ་ལྷ་ཁང།

View Details
2336 marser lhakhang

དམར་སེར་ལྷ་ཁང།

View Details
2337 ternga lhakhang

གཏེར་ན་ལྷ་ཁང།

View Details
2338 kilkhorthang lhakhang

དཀྱིལ་འཁོར་ཐང་ལྷ་ཁང་།

gorphug View Details
2339 gangyoed sangay peljor lhakhang

སྒང་ཡོད་སངྱས་དཔལ་འབྱོར་ལྷ་ཁང།

Gang-gyed View Details
2340 tangchen lhakhang

གཏང་ཆེན་ལྷ་ཁང།

tangchen View Details
2341 lugchu goenpa lhakhang

ལུག་ཆུ་མགོན་པ་ལྷ་ཁང།

lukchu goenpa View Details
2342 gangyoed lhakhang

སྒང་ཡོད་ལྷ་ཁང།

Gang-gyed View Details
2343 khewang lhakhang

ཁེ་དབང་ལྷ་ཁང་།

Khewang/gorphug View Details
2344 taphug lhakhang

རྟ་ཕུག་ལྷ་ཁང་།

Taphoog View Details
2345 Zigzer Lhakhang

གཟིགས་ཟེར་ལྷ་ཁང་

Zigzi View Details
2346 damchen lhakhang

དམ་ཆེན་ལྷ་ཁང་།

Damchoe lhakhang View Details
2347 mani dungkhor

མ་ནི་གདུང་འཁོར།

rurichu View Details
2348 military lhakhang

དམག་མི་ལྷ་ཁང་།

tenchongling View Details
2349 baling lhakhang

བ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

bali View Details
2350 lhakhangchen lhakhang

ལྷ་ཁང་ཆེན་ལྷ་ཁང།

lhakhang chen View Details
2351 drak gangchuk lhakhang

བྲག་སྒང་ཆུ་ལྷ་ཁང།

drak gangchuk View Details
2352 khothang gangka longi lhakhang

མཁོ་ཐང་སྒང་དཀར་ལོང་གི་ལྷ་ཁང།

View Details
2353 baling lhakhang

བ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2354 jangsa lhakhang

གྱང་ས་ལྷ་ཁང་།

khotokha View Details
2355 doedlug goenpa

བདུད་འདུལ་མགོན་པ།

View Details
2356 tashi tokha choeten kogup goenpai lhakhang

བཀྲིས་རྟོག་ཁ་མཆོད་རྟེན་བརྐོ་དགུཔ་མགོན་པའི་ལྷ་ཁང།

choeten kowa View Details
2357 khothang drupai gang lhakhang

མཁོ་ཐང་སྒྲུབ་པའི་སྒང་ལྷ་ཁང།

drupaigang View Details
2358 watchey lhakhang

ཝ་ཆེད་ལྷ་ཁང་།

View Details
2359 tashi tokha ugyen norla lhakhang

བཀྲིས་ཏོག་ཁ་ཨྱོན་ནོར་ལ་ལྷ་ཁང་།

View Details
2360 wakha lahkhang

ཝ་ཁ་ལྷ་ཁང་།

wakha View Details
2361 rinchenling shedra

རིན་ཆེན་གླིང་ལྷ་ཁང་།

khothang View Details
2362 Serpong lhakhang

སེར་སྤོང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2363 Shingkhar kurje neykhang lahakhang/Guru Pema Sambhva Kurjey Lhakhang

ཤིང་མཁར་སྐུ་རྗེ་གནས་ཁང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2364 Charchu Drak Lhakhang/Droley lhakhang

ཆར་ཆུ་བྲག་ལྷ་ཁང་

View Details
2365 Wamling Community Lhakhang

ཝམ་གླིང་མི་དམང་ལྷ་ཁང་།

Wamling View Details
2366 Phumeythang Dratshang

ཕུ་མེད་ཐང་གྲྭ་ཚང་།

Phumeythang View Details
2367 Tingkar neydrak lhakhang

ཏིང་དཀར་གནས་བྲག་ལྷ་ཁང་།

View Details
2368 Rong lhakhang/Tikarong

རོང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2369 Shingkhar Wambuk lhakhang

ཤིང་མཁར་ཝམ་སྦུག་ལྷ་ཁང་།

View Details
2370 Lungmothang dungkhor lhakhang

ལུང་མོ་ཐང་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
2371 Jatshabee lhakhang

རྒྱ་ཚ་སྦིས་ལྷ་ཁང་།

View Details
2372 Lungpoithang dungkhor lhakhang

ལུང་པོའི་ཐང་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
2373 Peksheng zowa chador lhakhang

པི་སེང་ཟོ་བ་ཕྱག་དོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
2374 Thinley Gyeltshen dungkhor lhakhang

འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
2375 Wamling kuenzang choling dungkhor lhakhag

ཝམ་གྲིང་ཀུན་བཟང་ཆོས་གླིང་གདུང་འཁོར

Wamling View Details
2376 Wamling Dechenchokhor dungkhor lhakhag

ཝམ་གྲིང་ཀབདེ་ཆེན་ཆོས་འཁོར་གདུང་འཁོར

View Details
2377 wamling gayden tashicholing lhakhag

ཝམ་གྲིང་དགེ་དོན་བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2378 Gandargpong lhakhang

སྒང་དར་པོང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2379 Dawa laipong lhakhang

ཟླ་བ་ལའི་པོང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2380 Pong dawala and pema lhamo dungkhor lhakhang

པོང་ཟླ་བ་ལ་དང་པད་མ་ལྷ་མོ་གདུང་འཁོར་།

View Details
2381 Trong lhakhang

ཀྲོང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2382 Tashi thongmoen lhakhang

བཀྲིས་ཏོང་སྨན་ལྷ་ཁང་།

View Details
2383 Thrisa Gadencholing lhakhang

ཁྲི་ས་དགའ་ལྡན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2384 thrisa Bazaguru dungkhor lhakhang

ཁྲི་ས་བཛྲ་གུ་རུ་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
2385 Radi tashichoding lhakhang

ར་དྷི་བཀྲིས་སྡིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2386 Radi dungkhor lhakhang

ར་ནྷི་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
2387 Nimzhong phuthang thunten choling lhakhang

ཉིམ་ཞོང་ཕུ་ཐང་ཐུབ་གཏན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2388 Nimzhong dendup lhakhang

ཉིམ་ཞོང་དོན་གྲུབ་ལྷ་ཁང་།

Nyimzhong View Details
2389 Nimzhong Nidup lhakhang

ཉིམ་ཞོང་དངོས་གྲུབ་ལྷ་ཁང་།

Nyimzhong View Details
2390 Zaling lhakhang

ཟངས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Nyimzhong View Details
2391 Thajong Phumekai lhakhang

མཐའ་ལྗོངས་ཕུ་མི་ཀའི་ལྷ་ཁང་།

View Details
2392 Chakhar dungkhar lhakhang

ལྕགས་ཁར་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
2393 Melong lhakhang

མེ་ལོང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2394 Phuthang Gainzen Dratshang

ཕུ་ཐང་དགོན་འཛིན་གྲྭ་ཚང་།

Nimshong View Details
2395 pema dorji phurpa ney lhakhang

པད་མ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གནས་ལྷ་ཁང་།

View Details
2396 chabje nyenning choki goenpa

སྐྱབས་རྗེ་རྣ་རྙིང་མཆོག་ཀྱི་ལྷ་ཁང་།

View Details
2397 Phumedthang Pry School Dungkhor Lhakhang

ཕུ་མེད་ཐང་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

Nyimzhong View Details
2398 Phurpai Dungkhor Lhakhang

ཕུར་པའི་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

Wamling View Details
2399 Pong Lhakhang

སྤོང་ལྷ་ཁང་

Wamling View Details
2400 Dungkar Sangagcholing Goenpa

དུང་དཀར་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Wamling View Details
2401 Dungkar Drak Lhakhang

དུང་དཀར་བྲག་ལྷ་ཁང་

Wamling View Details
2402 Buli lhakhang

བུ་ལི་ལྷ་ཁང་།

View Details
2403 Mebar Tokchey Lhakhang

མེ་འབར་རྟོག་སྤྱེད་ལྷ་ཁང་།

Kikhar View Details
2404 Nyakhar Lhakhang

ཉ་མཁར་ལྷ་ཁང་།

Nyakhar View Details
2405 Drupkhang

སྒྲུབ་ཁང་།

Tsaidang View Details
2406 Tali shedra

རྟ་ལི་བཤད་གྲྭ།

Tali View Details
2407 Mani Dangrim

མ་ནི་དངས་རིམ།

Tali View Details
2408 Goling Lhakhang

འགོ་གླིང་ལྷ་ཁང་

Goleng View Details
2409 Wothang zhethro lhakhang

འོ་ཐང་ཞི་ཁྲོ་ལྷ་ཁང་།

View Details
2410 Buli khelam goenpa

བུ་ལི་ཁས་ལམ་དགོན་པ།

Khelam View Details
2411 Tali thengling dratshang

ཏ་ལི་ཐེང་གླིང་གྲ་ཚང་།

Tali View Details
2412 talizangdopelri

ཏ་ལི་བཟང་མདོ་དཔལ་རི།

Tali View Details
2413 Tseldang lhakhang

ཚལ་དྭངས་ལྷ་ཁང་།

View Details
2414 Duenbang lhakhang

མདུན་སྦངས་ལྷ་ཁང་།

View Details
2415 Zhobling lhakhang

གཞོབ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2416 kidkhar lhakhang

སྐྱིད་མཁར་ལྷ་ཁང་།

Kidkhar View Details
2417 kidkhar dorji pham lhakhang

སྐྱིད་མཁར་རྡོ་རྗེ་ཕམ་ལྷ་ཁང་།

Kidkhar View Details
2418 Phuntsho Peling lhakhang

ཕུན་ཚོགས་པད་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2419 Khando Dorjee Phamai Dratshang

མཁའ་འགྲོ་རྡོེ་ཕག་མའི་གྲྭ་ཚང་།

Kidkhar View Details
2420 Ugyencholing dungkhor lhakhang

ཨྱོན་ཆོས་གླིང་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
2421 Tsheldang goen ugyencholing

ཚལ་དྭངས་དགོན་ཨྱོན་ཆོས་གླིང་།

View Details
2422 Tashicholing lhakhang

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
2423 Zhemgang Dzong

གཞལ་སྒང་རྫོང་།

View Details
2424 tagma Therpacholing lhakhang

སྟག་མཐར་པ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2425 Trongpa lhakhang

ཀྲོང་པ་ལྷ་ཁང་།

View Details
2426 Pelchencholing lhakhang

དཔལ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2427 Zurphel Lhakhang

ཟུར་འཕེལ་ལྷ་ཁང་།

Zurphel View Details
2428 Dangkhar Lhakhang

མདངས་མཁཪ་ལྷ་ཁང་།

Dangkhar View Details
2429 Jangchub choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

Dueduel gang View Details
2430 Tshanglajung lhakhang

ཚང་ལ་ལྗོངས་ལྷ་ཁང་།

Tshanglajung View Details
2431 Tingtibi Ugyen Thekcholing Shedra

ཏིང་ཏིང་སྦིསཨོ་རྒྱན་ཐེག་མཆོག་གླིང་་བཤད་གྲྭ།

Tingtibi View Details
2432 Gomphu Lhakhang

སྒོམ་ཕུག་ལྷ་ཁང་།

View Details
2433 Dungkhor Lhakhang

གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
2434 Berti lhakhang

སྦེར་ཏི་ལྷ་ཁང།

View Details
2435 Rigsum Ganpo choten

རིག་གསུམ་མགོན་པོའི་མཆོད་རྟེན།

Tingtibi View Details
2436 Drupkhang

སྒྲུབ་ཁང་།

Tama View Details
2437 tagma Bazaguru dungkhor lhakhang

སྟག་བཛྲ་གུ་རུ་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
2438 tagma yulpa lhakhang

སྟག་ཡུལ་པ་ལྷ་ཁང་།

View Details
2439 Pema yodiling dungkhor lhakhang

པད་མ་འོད་ལྡིང་གླི་ལྷ་་་ཁང

View Details
2440 Lamai zimchung

བླ་མའི་གཟིམ་ཅུང་།

Tama View Details
2441 Keybu Lungtsen Lhakhang

སྐྱེས་བུ་རླུང་བཙན་ལྷ་ཁང་

View Details
2442 Lhadrang Dratshang Drubdey Lhakhang

ལྷ་གྲང་གྲྭ་ཚང་སྒྲུབ་སྡེ་ལྷ་ཁང་

View Details
2443 Tharpatsholing Lhakhang

ཐར་པ་མཚོ་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
2444 Threma Tshogpa Lhakhang

ཁྲོས་མ་ཚོགས་པ་ལྷ་ཁང་

View Details
2445 Trong Yigja Dungkhor Lhakhang

ཀྲོང་ཡིད་དགའ་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

View Details
2446 Tingtingbi Dungkhor Lhakhang

ཏིང་ཏིང་སྦི་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་

View Details
2447 Dongag Yoedsel Dargeyling Dratshang

མདོ་སྔགས་འོད་དསལ་དར་རྒྱས་གླིང་

View Details
2448 Namling Lhakhang

ནམ་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
2449 Rawathang lhakhang

རྭ་བ་ཐང་ལྷ་ཁང་

View Details
2450 Goshing Trong Lhakhang

སྒོ་ཤིང་བཀྲོང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2451 Lingchibee lhakhang

གླིང་ཅི་སྦིས་ལྷ་ཁང་།

View Details
2452 Dungmati Mani Dungkhor lhakhang

དུང་མ་ཏི་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
2453 Jigme Muenseling

འཇིགས་མེད་མུན་གསལ་གླིང་

View Details
2454 Budhashi Lhakhang

བུ་ད་ཤི་ལྷ་ཁང་

Budhashi View Details
2455 Goshing Mewangang Lhakhang

སྒོ་ཤིང་ལྷ་ཁང་

Mewangang View Details
2456 Ngala Trong lhakhang

ངང་ལ་བཀྲོང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2457 Jangchub choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

Panbang View Details
2458 Dochaling lhakhang

མདོ་ཆ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Dochaling View Details
2459 Sonamthang Dratshang

བསོད་ནམས་ཐང་གྲྭ་ཆང་།

Panbang View Details
2460 Marangdut lhakhang

མ་རང་བདུད་ལྷ་ཁང་།

Marangdut View Details
2461 Kagtong lhakhang

སྐག་སྟོང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2462 Khendrag Bazaguru Dungdrup

མཁན་གྲགས་བཛྲ་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་།

View Details
2463 Ribati lhakhang

རི་བཱ་ཏི་ལྷ་ཁང་།

View Details
2464 Throma lhakhang

ཁྲོས་མ་ལྷ་ཁང་།

Thinleygang View Details
2465 Jangchub choeten

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན།

Thinleygang View Details
2466 Khomshar lhakhang

ཁོམ་ཤར་ལྷ་ཁང་།

Khomshar View Details
2467 Shawagang lhakhang

ཤ་བ་སྒང་ལྷ་ཁང་།

Shawagang View Details
2468 Rawathang lhakhang

རྭ་ཐང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2469 Chumig lhakhang

ཆུ་མིག་ལྷ་ཁང་།

View Details
2470 Bardo goenpa

བར་དོག་དགོན་པ།

View Details
2471 Guru Tshengye lhakhang

གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ལྷ་ཁང་།

View Details
2472 khomshar phulabe kuengacholing

ཁོམ་ཤར་ཕུ་ལ་སྦིས་ཀུན་དགའ་ཆོས་གླིང་།

View Details
2473 Bazaguru dungdrup

བཛྲ་གུ་རུ་གདུང་གྲུབ།

View Details
2474 Terdag lhakhang

གཏེར་བདག་ལྷ་ཁང་།

View Details
2475 Aumling lhakhang

ཨུམ་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2476 Langdurbi lhakhang

ལང་དུར་སྦིས་ལྷ་ཁང་།

View Details
2477 Ugyencholing lhakhang

ཨྱོན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2478 Relangbe lhakhang

རི་ལང་སྦིས་ལྷ་ཁང་།

View Details
2479 Woodog lhakhang

འོ་དོག་ལྷ་ཁང་།

View Details
2480 Digala lhakhang

འདི་ག་ལ་ལྷ་ཁང་།

Digala View Details
2481 Digala kalamti lhakhang

འདི་ག་ལ་ཀ་ལམ་ཏི་ལྷ་ཁང་།

Digala View Details
2482 Langdo-bi community lhakhang

ལངས་འདོར་སྦིས་ལྷ་ཁང་།

Langdo-bi View Details
2483 Dogar lhakhang

འབྲོག་སྒར་ལྷ་ཁང་།

View Details
2484 Phurpai Dungkhor lhakhang

ཕུརཔའི་དུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
2485 Dali lhakhang

ད་རི་ལྷ་ཁང་།

View Details
2486 Bazaguru dungkhor lhakhang

བཛྲ་གུ་རུ་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
2487 Barpong lhakhang

བར་པོང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2488 Dali dungkhor lhakhang

ད་ལི་གདུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
2489 Kumari lhakhang

ཀུ་མ་རི་ལྷ་ཁང་།

View Details
2490 Pramaling Lhakhang

པྲ་མ་གླིང་ལྷ་ཁང་

View Details
2491 Samdrup Lhakhang

བསམ་གྲུབ་ལྷ་ཁང་

View Details
2492 Rimadu Lhakhang

རི་མ་དུ་ལྷ་ཁང་

View Details
2493 Samdrup Choeling Lhakhang

བསམ་གྲུབ་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་

Samchhoeling View Details
2494 Choeten

མཆོད་རྟེན།

Jokar View Details
2495 Phangkhar Lhakhang

འཕངས་མཁར་ལྷ་ཁང་།

View Details
2496 Pantang lhakhang

པཱན་སྟངས་ལྷ་ཁང་།

View Details
2497 Pongchola lhakhang

སྤོང་ཅོ་ལ་ལྷ་ཁང་།

Phangkhar View Details
2498 Mamung lhakhang

མ་མུང་ལྷ་ཁང་།

View Details
2499 Mamung pampor bazaguru lhakhang

མ་མུང་པམ་པོར་བཛྲ་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་།

View Details
2500 Gujong Lhakhang

གུ་ལྗོངས་ལྷ་ཁང་

View Details
2501 Edi Lhakhang

ཨི་དྷི་ལྷ་ཁང་

View Details
2502 Shingling Toed yul lungkhor lhakhang

ཤིང་ལིང་སྟོད་ཡུལ་ལུང་འཁོར་ལྷ་ཁང་།

View Details
2503 Jakar Lhakhang

བྱ་དཀར་ལྷ་ཁང་།

Jakar View Details
2504 Pema Lhakhang

ནོར་སྒང་དམངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་།

Norgang View Details
2505 Jampa Lhakhang

བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་།

Changwang View Details
2506 Jangchub Chorten Zhi-Jampa Lhakhang

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་བཞི། བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་།

Changwang View Details
2507 Ugyen Zhabje Lhakhang

ཨྱོན་ཞབས་རྗེ།

Norbugang View Details
2508 Geney Lhakhang

ཟུང་ངེས་དགེ་གནས་ལྷ་ཁང་།

Zungay View Details
2509 Pelphug Lhakhang or Baephug

དཔལ་ཕུག་ལྷ་ཁང་། / སྦས་ཕུག་ལྷ་ཁང་།

Naru View Details
2510 Pema Sambhava Lhakhang

པདྨ་སམ་བྷ་བ་ལྷ་ཁང་།

Pangri View Details
2511 Gyetsa Chukchizhel Lhakhang

རྒྱལ་རྩ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ལྷ་ཁང་།

Gyetsa View Details
2512 Nagtshang

སྣག་ཚང་།

Ngang View Details
2513 Lhendrup Samtencholing Lhakhang

ལྷུན་གྲུབ་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Merda Tsho View Details
2514 Lhendrup Chokorling lhakhang

ན་གྲུབ་ཆོས་འཁོར་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Galing View Details
2515 Dodi Pema Yueling Lhakhang

པདྨ་འོད་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Rangshikhar View Details
2516 Tashicholing Lhakhang

བཀྲི་ཆོས་གླིང་ཧ་ཁང་།

Shongphu View Details
2517 Ugyen Choling Lhakhang

ཨྱོན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང།

Yonphu View Details
2518 Samten Choeling Goenpa

བསམ་བསྟན་ཆོས་གླིང་དགོན་པ།

Thungkhar View Details
2519 Tashicholing lhakhang

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Yuejuk View Details
2520 Tendey Drupkhang lhakhang

རྟེན་སྡོད་ལྷ་ཁང་།

Drupkhang View Details
2521 Sangchen Pemagatshel lhakhang

གསང་ཆེན་པདྨ་དགའ་ཚལ་ལྷ་ཁང་།

Phimsong View Details
2522 Tashicholing lhakhang

བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་།

Gangu View Details